rakennustyomaan valaistus - paikallinen valo lisää työturvallisuuttaHapui­let­te­ko te rak­sal­la pimeäs­sä? Onko työ­maal­le jär­jes­tet­ty riit­tä­vä valais­tus vai tar­vit­tai­siin­ko lisää valoa niil­le, jot­ka pimeäs­sä puuk­koi­neen vael­ta­vat ja nau­laan astuvat?

Valais­tuk­ses­sa on ennen kaik­kea kyse työ­tur­val­li­suu­des­ta ja työn laa­dus­ta. Riit­tä­mä­tön valais­tus osa­syy­nä työ­ta­pa­tur­maan ei ole ollen­kaan har­vi­nai­nen. Näke­mi­sel­lä on suo­ra syy-yhteys laa­tuun: onko maa­lia siel­lä mis­sä piti vai ei pitä­nyt olla? Huo­no valais­tus rasit­taa työn­te­ki­jää ja vähen­tää myös hänen työtehoaan.

Raken­nus­työn tur­val­li­suu­des­ta mää­rä­tään lais­sa siten, että raken­nus­työ­maal­la sekä eri­tyi­ses­ti kul­ku­teil­lä on olta­va riit­tä­vä ja sopi­va yleis- ja pai­kal­lis­va­lais­tus. Asen­nus­ta suun­ni­tel­les­sa on syy­tä vält­tää suur­ten ja äkil­lis­ten valais­tuse­ro­jen ja häi­käi­syn syn­ty­mis­tä. Valai­si­met eivät myös­kään saa aiheut­taa vaa­raa työn­te­ki­jöi­den tur­val­li­suu­del­le. Äkil­li­nen pimen­ty­mi­nen yleis­va­lais­tuk­sen sam­mues­sa voi jois­sain koh­teis­sa vaa­ran­taa työn­te­ki­jöi­den tur­val­li­suu­den, ja näis­sä on huo­leh­dit­ta­va riit­tä­väs­tä vara­va­lais­tuk­ses­ta. (Fin­lex)

Suun­nit­te­le työ­maan valais­tus osa­na turvallisuussuunnittelua

Työ­mail­la ja kul­ku­teil­lä on ilman muu­ta syy­tä huo­leh­tia riit­tä­väs­tä valais­tuk­ses­ta. Tar­vi­taan sekä yleis­va­lais­tus että koh­de­va­lais­tus työ­pis­tei­siin. Hyvän valais­tuk­sen suun­nit­te­lun teet jo tur­val­li­suus­suun­nit­te­lun yhtey­des­sä. Mää­rit­te­le min­ne työ­maal­la sijoi­tat eri tyyp­pi­set valai­si­met ja ota kan­taa myös nii­den huol­toon ja puh­dis­tuk­seen. Huo­mioi mah­dol­li­suuk­sien mukaan myös työn­te­ki­jöi­den ikä, sil­lä yli 45-vuo­ti­aat tar­vit­se­vat nuo­rem­pia kol­le­goi­taan enem­män valoa.

Sisä­ti­lois­sa yleis­va­lais­tuk­sen pitäi­si olla vähin­tään 100 luk­sia ja ulko­na 50 luk­sia. Valot eivät myös­kään saa häi­ri­tä työ­maan ympä­ris­töä, esi­mer­kik­si pais­taa kes­kel­lä yötä naa­pu­ri­ta­lon ikku­noi­hin. Raken­nus­työ­maal­la suo­ri­te­taan monen­lai­sia töi­tä. Kukin aliu­ra­koit­si­ja voi myös hoi­taa oman valai­sun­sa teh­tä­vän työn mukaan, kuten esi­mer­kik­si pin­ta­kä­sit­te­ly­töis­sä tai maa­lauk­ses­sa ja tape­toin­nis­sa valon voi­mak­kuu­den tuli­si olla jopa 750 luksia.

Riit­tä­vä yleis­va­lais­tus on tar­peel­li­nen sik­si, että sil­mä sopeu­tuu muut­tu­viin valais­tuso­lo­suh­tei­siin vii­veel­lä. Kaik­ki var­mas­ti tun­nem­me sen ilmiön, kun tun­tuu, että  “sil­mät jäi ulos” kirk­kaa­seen aurin­gon­pais­tee­seen, kun siir­rym­me sisä­ti­loi­hin. Valais­tus pitää sijoit­taa riit­tä­vän kor­keal­le ja suun­na­ta siten, ettei kukaan häi­käis­ty, mut­tei myös­kään jää var­joi­hin. Var­jot lisää­vät työtapaturmariskiä.

Pai­kal­li­ses­ti valais­tu näkyy

Työ­koh­teen pai­kal­lis­va­lo­ja kan­nat­tai­si olla kak­si, sil­lä toi­sen lakat­tua jos­tain syys­tä toi­mi­mas­ta, on toi­nen vie­lä takaa­mas­sa kes­key­ty­mä­tön­tä työs­ken­te­lyä. Useam­pi valai­sin takaa tur­val­li­sem­man työympäristön.

Pölyä­vien töi­den teke­mi­ses­sä pimeäs­sä on se ris­ki, että kun vih­doin taas näh­dään jotain, onkin kaik­ki hie­non pöly­ker­rok­sen pei­tos­sa. Pahim­mas­sa tapauk­ses­sa saat­te aloit­taa kai­ken jäl­leen alus­ta, kun pöly on val­lan­nut pin­nat. Mitä parem­min pölyä­vien mate­ri­aa­lien, kuten kui­va-ainei­den käsit­te­lyn yhtey­des­sä näkee, mitä tekee, sitä parem­min pys­tyy vält­tä­mään pölyn leviä­mi­sen työmaalle.

CAMU D2 – koh­de­pois­to­lait­teen teho­kas työ­va­lo ja ilma­vir­ra­noh­jauso­vien val­koi­set pin­nat teke­vät pölys­tä näky­vää. Eli näet, miten pöly kato­aa CAMU D2:n suodattimeen.

Tutus­tu täs­tä CAMU D2-koh­de­pois­to­lait­tee­seen.