Rakennuspalvelu Tuomi Oy;n linjasaneerauskohde Raision Martti - CAMU D2 referenssi

Uuden CAMU D2 ‑koh­de­pois­to­lait­teen suun­nit­te­lus­sa yksi tär­keä läh­tö­koh­ta oli luo­da entis­tä kapeam­pi ja ket­te­räm­pi lai­te, joka mah­tuu myös usein ahtai­siin lin­ja­sa­nee­raus­koh­tei­siin. Con­sai­rin uuden suo­da­tin­tek­no­lo­gian ansios­ta CAMU D2:ssa on pääs­ty tähän ilman, että tehos­ta jou­du­taan tin­ki­mään, vaan päin­vas­toin – lait­teen teho ja kyky kerä­tä pölyä on kasvanut.

Raken­nus­pal­ve­lu Tuo­mi Oy valit­si­kin uuden Con­sair CAMU D2 ‑koh­de­pois­to­lait­teen lin­ja­sa­nee­rauk­sen pölyn­hal­lin­taan. CAMUn avul­la rai­sio­lai­sel­le talo­yh­tiöl­le voi­tiin tar­jo­ta mah­dol­li­sim­man pöly­tön raken­nus­työ­maa sanee­rauk­sen aika­na, eikä asun­toi­hin jää aina­kaan laas­ti­pö­lyä sii­vot­ta­vak­si. Samal­la saa­tiin työn­te­ki­jöil­le hel­po­tus­ta työntekoon.

Pölyn­hal­lin­ta lin­ja­sa­nee­rauk­ses­sa on kil­pai­lue­tu urakoitsijalle

As. Oy Rai­sion Mart­ti on 70-luvul­la val­mis­tu­nut kah­den ker­ros­ta­lon talo­yh­tiö, jos­sa on 5 por­ras­ta ja 39 asun­toa. Raken­nus­pal­ve­lu Tuo­mi Oy toteut­ti lin­ja­sa­nee­rauk­sen kevääl­lä 2019.

Consair CAMU D2 -kohdepoistolaite Rakennuspalvelu Tuomen linjasaneeraustyömaalla

Raken­nus­pal­ve­lu Tuo­mi Oy:n Jan­ne Tuo­mi pitää hyvää pölyn­hal­lin­taa tär­keä­nä kil­pai­lu­te­ki­jä­nä tar­jo­tes­saan lin­ja­sa­nee­rauk­sia talo­yh­tiöil­le. Puh­tau­den­hal­lin­ta on tär­ke­ää remont­ti­koh­teen siis­tey­den ja asuk­kai­den tyy­ty­väi­syy­den kannalta.

Hyvä pölyn­hal­lin­ta on myös työ­tur­val­li­suus­asia. “Kun suun­nit­te­lem­me puh­tau­den- ja pölyn­hal­lin­nan hyvin, saa­daan hyvä lop­pu­tu­los niin sanee­raus­koh­teen tilaa­jan ja asuk­kaan, mut­ta myös ura­koit­si­jan ja työn­te­ki­jöi­den kan­nal­ta”, sanoo Jan­ne Tuomi.

Uusi CAMU D2 valit­tiin kui­va-ainei­den sekoi­tuk­sen pölyn­hal­lin­taan aiem­pien CAMUis­ta saa­tu­jen hyvien koke­mus­ten perus­teel­la. Tuo­mi osti lait­teen omak­si, ja se tulee ole­maan osa pölyn­hal­lin­taa kai­kis­sa tule­vis­sa linjasaneerauskohteissa.

CAMU D2 sääs­tää laa­toit­ta­jan aske­lei­ta his­sit­tö­mäs­sä talossa

Uusi CAMU D2 ‑koh­de­pois­to­lai­te oli laa­toit­ta­jien käy­tös­sä täs­sä sanee­raus­koh­tees­sa. CAMUa käy­tet­tiin pölyn­hal­lin­nas­sa laas­tin­se­koi­tuk­ses­sa ja myös laat­to­jen leik­kauk­ses­sa timant­ti­lai­pal­la. Työ­maa pysyi pölyt­tö­mä­nä tehok­kaal­la koh­de­pois­tol­la, mitä tilaa­ja ura­koit­si­jal­ta odottaakin.

Kat­so videol­ta laa­toit­ta­jan haas­tat­te­lu CAMU D2:n käy­tös­tä työmaalla.

{% video_​player “embed_​player” overrideable=False, type=‘scriptV4’, hide_playlist=True, viral_sharing=False, embed_button=False, width=‘1920’, height=‘1080’, player_id=‘10563033765’, style=” %} 

 

Laa­toit­ta­ja Pet­ri Lou­ho­la kiit­te­li eri­tyi­ses­ti sitä, että CAMUn saa hel­pos­ti kul­je­tet­tua ker­rok­seen, jos­sa työ­tä teh­dään. Täl­löin työ­po­ruk­ka sääs­tyy ras­kai­den laas­ti­pal­ju­jen kan­ta­mi­sel­ta ulkoa por­tai­ta pit­kin his­sit­tö­män talon ylä­ker­rok­siin. Por­tai­ta saa muu­ten­kin kul­kea päi­vän mit­taan ihan tarpeeksi.

Pet­ri Lou­ho­la myös kiit­te­lee sitä, että CAMU D2:n suo­dat­ti­men vaih­to on nope­aa, pöly­tön­tä ja help­poa. Van­ha suo­da­tin on siis­ti hävit­tää, kun sen sujaut­taa uuden suo­dat­ti­men kote­loon. Lou­ho­la pitää myös erit­täin hyvä­nä sitä, että lai­te ilmoit­taa merk­ki­va­loil­la, mil­loin suo­dat­ti­met pitää vaihtaa.

Tutus­tu CAMU D2 ‑koh­de­pois­to­lait­tee­seen.