Kuka nyt pölys­sä haluai­si työs­ken­nel­lä tai oles­kel­la? Sil­ti moni raken­nus­työn­te­ki­jä altis­tuu päi­vit­täin raken­nus­pö­lyl­le, kos­ka pölyn­hal­lin­ta on riit­tä­mä­tön­tä tai ole­ma­ton­ta. Pölyn­hal­lin­nan jär­jes­tä­mi­nen koe­taan usein han­ka­lak­si ja aikaa vieväksi.

Mik­si sii­tä pitää olla huolissaan?

Raken­nus­työn­te­ki­jöi­den kan­nat­tai­si huo­les­tua raken­nus­työ­maal­la syn­ty­vis­tä pölyis­tä, sil­lä ne aiheut­ta­vat hait­taa ter­vey­del­le ja viih­ty­vyy­del­le. Pölyi­nen raken­nus­työ­maa altis­taa työn­te­ki­jät hen­gi­tys­tei­tä ja lima­kal­vo­ja ärsyt­tä­vil­le aineil­le, jot­ka ovat myös syö­pää aiheuttavia.

Eikä pöly­hait­ta rajoi­tu vain raken­nusai­kaan, vaan val­mii­seen raken­nuk­seen saat­taa jää­dä run­sai­ta mää­riä raken­nusai­kais­ta pölyä, jota raken­nuk­sen ilman­vaih­to kier­rät­tää sii­nä asu­vien tai työs­ken­te­le­vien ihmis­ten hengitysilmassa.

Lue lisää työ­ter­vey­des­tä ja raken­nus­pö­lys­tä info­si­vul­tam­me. Lataa myös ilmai­nen e‑kirja rakennuspölystä.

Rakennuspöly. Miksi siitä pitää olla huolissaan

Ota pölyn­hal­lin­ta vakavasti

Raken­nus­pö­lyn edes­sä ei kui­ten­kaan kan­na­ta antau­tua, vaan ottaa työ­ter­vey­den vaa­li­mi­nen tosissaan.

Raken­nus­yri­tys­ten työ­ter­veys­hen­ki­lös­tö voi teh­dä pal­jon­kin työ­ter­vey­den edis­tä­mi­sek­si, mut­ta tär­kein­tä on, että kukin työn­te­ki­jä itse alkaa huo­leh­tia omas­ta suo­jau­tu­mi­ses­taan sekä vaa­tii kun­nol­lis­ta pölyn­hal­lin­taa ja väli­nei­tä siihen.

Herät­te­le myös työ­ka­ve­ri­si pölynhallintaan

Rakennuspöly e-kirja

Lue lisää raken­nus­pö­lys­tä ja sii­tä, miten pöly­hait­to­ja voi­daan ehkäis­tä. Lataa uusi ilmai­nen e‑kirja Raken­nus­pö­ly. Mik­si sii­tä pitää olla huolissaan? 

Lähe­tä e‑kirja myös niil­le, jot­ka mie­les­tä­si eivät vie­lä ota pölyn­hal­lin­taa riit­tä­vän vakavasti. 

Voit myös tulos­taa sen herät­te­le­väk­si kah­vi­pöy­tä­lu­ke­mi­sek­si työ­ka­ve­reil­le­si, jot­ka köhi­vät pöly­jä keuhkoistaan.