Rakennus­työmaan pölyn­hallinta

Raken­ta­mi­sen yhdek­si laa­tu­te­ki­jäk­si on nouse­mas­sa pölyt­tö­myys. Paras esi­merk­ki on ns. P1-raken­ta­mi­nen, jos­sa tilaa­ja vel­voit­taa ura­koit­si­jan tuot­ta­maan tiu­kem­pia sisäil­man laa­dun nor­me­ja vas­taa­va lop­pu­tu­los.

Pölyä syn­tyy raken­nus­työ­maal­la mm. hion­nas­sa, pölyä­vien mate­ri­aa­lien sekoi­tuk­ses­sa ja asen­ta­mi­ses­sa sekä pur­ku­töis­sä. Hie­no­ja­koi­nen kevyt pöly levi­ää her­käs­ti pie­nes­sä­kin ilma­vir­tauk­ses­sa, mut­ta sitä on han­ka­laa, ellei jopa mah­do­ton­ta pois­taa jäl­ki­kä­teen.

Raken­nus­työn­te­ki­jöi­den kan­nat­taa huo­les­tua raken­nus­työ­maal­la syn­ty­vis­tä pölyis­tä, sil­lä ne aiheut­ta­vat hait­taa ter­vey­del­le ja viih­ty­vyy­del­le. Eikä pöly­hait­ta rajoi­tu vain raken­nusai­kaan, vaan val­mii­seen raken­nuk­seen saat­taa jää­dä run­sai­ta mää­riä raken­nusai­kais­ta pölyä, jota raken­nuk­sen ilman­vaih­to kier­rät­tää sii­nä asu­vien tai työs­ken­te­le­vien ihmis­ten hen­gi­ty­sil­mas­sa.

CAMU hel­pot­taa ja tehos­taa työs­ken­te­lyä sekä pois­taa pöly­on­gel­man

Con­sair Oy:n suun­nit­te­le­ma rat­kai­su raken­nus­työ­maan pölyn­hal­lin­taan on CAMU 1200 ‑koh­de­pois­to­lai­te. Emme pyri suun­nit­te­le­maan ja val­mis­ta­maan vain pölyn­pois­to­lait­tei­ta: kehi­täm­me lait­tei­ta ja rat­kai­su­ja, jot­ka hel­pot­ta­vat ja tehos­ta­vat työs­ken­te­lyä pois­taen samal­la pöly­on­gel­man. Tuom­me parem­paa ergo­no­mi­aa ja käy­tet­tä­vyyt­tä raken­nus­työ­mail­le ja tar­joam­me rat­kai­su­ja, jot­ka asiak­kaan ja eri­tyi­ses­ti lop­pu­käyt­tä­jän on help­po omak­sua.

Lue lisää työ­maa-aikai­ses­ta pölyn­hal­lin­nas­ta, joka pitää sisäl­lään aktii­vi­siapas­sii­vi­sia ja kor­jaa­via toi­men­pi­tei­tä.

Seu­raa Pölyn­hal­lin­ta-blo­giam­me

Seu­raa myös blo­giam­me, jos­sa käsit­te­lem­me pölyn­hal­lin­taa mones­ta eri näkö­kul­mas­ta.