Rakennus­työmaan pölynhallinta

Raken­ta­mi­sen yhdek­si laa­tu­te­ki­jäk­si on nouse­mas­sa pölyt­tö­myys. Paras esi­merk­ki on ns. P1-raken­ta­mi­nen, jos­sa tilaa­ja vel­voit­taa ura­koit­si­jan tuot­ta­maan tiu­kem­pia sisäil­man laa­dun nor­me­ja vas­taa­va lop­pu­tu­los. Tär­keä teki­jä on myös työn­te­kii­jän ter­vey­den var­je­le­mi­nen. Hyväl­lä, pro­ses­si­mai­sel­la käy­tän­nön pölyn­hal­lin­nal­la pääs­tään par­haa­seen lopputulokseen.

Tutus­tu pölyyn eri näkö­vink­ke­leis­tä teemasivuiltamme.

Raken­nus­töi­den puh­taus­luo­ki­tus P1 kuvaa raken­nus­ta­paa, jol­la pääs­tään hyvään ja tavoi­tel­tuun sisäil­maan. P1 on var­sin ajan­koh­tai­nen asia ja sen roo­li laa­duk­kaas­sa raken­ta­mi­ses­sa kas­vaa jat­ku­vas­ti. Halut­tu lop­pu­tu­los, eli sisäil­mas­ton laa­tu, mää­rit­te­lee työ­maan puh­taus­vaa­ti­muk­set. Mikä­li raken­nut­ta­ja tavoit­te­lee luo­kan S1 tai S2 mukais­ta sisäil­mas­toa, raken­nus­töi­den laa­dun­hal­lin­ta­pro­ses­sien pitää olla kun­nos­sa myös pölyn­hal­lin­nan osal­ta. Raken­nus­töi­den pitää nou­dat­taa puh­taus­luok­kaa P1.
Tämä net­ti­si­vu pyr­kii valot­ta­maan P1-puh­taus­luo­kan raken­ta­mi­sen kes­kei­siä vaa­ti­muk­sia ja mene­tel­miä, joil­la onnis­tut P1-rakentamisessa.

Lue lisää P1-puh­taus­luo­kan rakentamisesta

Pölyn­hal­lin­ta voi­daan kui­ten­kin kokea han­ka­lak­si ja aikaa­vie­väk­si, yli­mää­räi­sek­si työ­vai­heek­si, ja sik­si usein tyy­dy­tään­kin vain sii­voa­maan jäl­kiä. Hyväl­lä käy­tän­nön pölyn­hal­lin­nal­la voi­daan kui­ten­kin vähen­tää huo­mat­ta­vas­ti sii­voa­mi­seen kulu­vaa aikaa sekä paran­taa raken­ta­mi­sen laa­tua. Sitä kaut­ta myös kus­tan­nuk­set pysy­vät kuris­sa. Käy­tän­nön pölyn­hal­lin­ta on samal­la laa­tu­pro­ses­si, jol­la paran­nat työ­maan puh­taut­ta sekä työn­te­ki­jöi­den ter­veyt­tä raken­nusai­ka­na. Täs­sä pro­ses­sis­sa pölyn­hal­lin­nan suun­nit­te­lu, käy­tän­nön pölyn­hal­lin­ta­toi­men­pi­teet aktii­vi­se­na ja pas­sii­vi­se­na pölyn­hal­lin­ta­na, sekä kor­jaa­vat toi­men­pi­teet ja mit­taa­mi­nen, ja toi­min­nan jat­ku­va paran­ta­mi­nen muo­dos­ta­vat hal­li­tun kokonaisuuden.

Lue lisää käy­tän­nön pölyn­hal­lin­nas­ta rakennustyömaalla.

Raken­nus­työn­te­ki­jöi­den ja raken­nus­ten käyt­tä­jien kan­nat­tai­si huo­les­tua raken­nus­työ­maal­la syn­ty­vis­tä pölyis­tä, sil­lä ne aiheut­ta­vat hait­taa ter­vey­del­le ja viih­ty­vyy­del­le. Pölyi­nen raken­nus­työ­maa altis­taa työn­te­ki­jät hen­gi­tys­tei­tä ja lima­kal­vo­ja ärsyt­tä­vil­le aineil­le, jot­ka ovat myös syö­pää aiheut­ta­via. Hie­no­ja­koi­nen raken­nus­pö­ly levi­ää her­käs­ti ja jää raken­nuk­sen käyt­tä­jien vai­vak­si. Se ei ole vain työ­ter­veys­asia, vaan myös laatuongelma.

Lue lisää raken­nus­pö­lys­tä ja työ­ter­vey­des­tä.

Uusi val­tio­neu­vos­ton ase­tus työ­hön liit­ty­vän syö­pä­vaa­ran tor­jun­nas­ta tuli voi­maan 1.1.2020. Aikai­sem­man kol­men aineen sijaan uusi ase­tus lis­taa nyt 25 ainet­ta, jot­ka voi­vat aiheut­taa syö­pä­sai­rau­den vaa­raa. Nyt lis­tas­sa on muka­na myös pii­diok­si­di­pö­ly, jota esiin­tyy kvart­si­pi­toi­ses­sa raken­nus­pö­lys­sä. Mitä tämä tar­koit­taa käy­tän­nös­sä raken­nus­työ­maan näkö­kul­mas­ta? Mikä on muuttunut?

Lue lisää uudes­ta ase­tuk­ses­ta syö­pä­vaa­ran tor­jun­nas­ta ja miten se kiris­tää pölyn­hal­lin­nan vaa­ti­muk­sia raken­nus­työ­maal­la.