Uusi asetus syöpävaaran torjunnasta voimaan myös rakennustyömaalla

uusi asetus syöpävaaran torjunnasta rakennustyömaalla voimaanValtioneuvoston asetus työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta tuli voimaan vuoden 2020 alkaessa. Tässä blogissa kerrotaan, mitä vaikutuksia asetuksella on sinun työhösi rakennustyömaalla.

Uuden asetuksen myötä syöpävaarallisille aineille altistumista seurataan aiempaa tarkemmin. Asetus määrittelee sitovat raja-arvot yhteensä 25 aineelle, joista 22 on uusia. Aiemmat HTP-arvot eli haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (linkki) ovat edelleen voimassa, tosin joidenkin aineiden osalta (katso asetus) muutoksia on tulossa siirtymäajoin.

Asbestin ohella uudessa asetuksessa nousevat esiin kvartsi, lehtipuupöly, diesel-pakokaasut ja hitsauskaasut keskeisinä työperäistä syöpää aiheuttavina altisteina. Tässä kohtaa Consairilla luimme asetuksen suurennuslasilla, sillä rakennuspöly, jonka torjumiseen olemme omilla ratkaisuillamme keskittyneet, sisältää juuri kvartsia, eli kiteistä piioksidia.

Keskeiset kohdat uudesta asetuksesta

Työtehtäväkohtainen riskiarvio

 • Tunnista vaarat ja tee työtehtäväkohtainen riskien arviointi. Selvitä mille syöpää aiheuttaville aineille ja tekijöille työntekijät voivat altistua, mitä kautta, kuinka paljon ja pitkään, ja mitä turvallisuus- ja terveysvaikutuksia niillä voi olla.
 • Arvioi kuinka todennäköisesti riskitapahtuma toteutuu ja kuinka vakavia seuraukset ovat. Mieti keinot, joilla riskejä voidaan pienentää.

Luettelo aineista, seoksista, työmenetelmistä ja työntekijöistä

 • Pidä luetteloa CLP-asetuksen mukaisesti luokitelluista syöpävaarallisista aineista ja seoksista, sekä työmenetelmistä, jotka löytyvät Valtioneuvoston asetuksen 1. liitteestä. (Vna 1267/2019, sivun lopussa)
 • Luetteloi myös ne työntekijät, jotka altistuvat syöpävaarallisille aineille ja työmenetelmille.

Työnantajien ilmoitukset ASA-rekisteriin

 • Ilmoita edellä mainittujen luetteloiden mukaisesti aineet, työmenetelmät ja työntekijät Työterveyslaitoksen ylläpitämään ASA-rekisteriin.
  Ecology concept with green tree inside of light bulb

Vaarallisten aineiden korvaaminen

 • Valitse syöpävaarallisten aineiden tilalle vaarattomampia aineita ja työmenetelmiä. Jos terveysriski on olemassa, on työnantajan estettävä työntekijän altistuminen mahdollisimman hyvin.

Altistumistason vähentäminen

 • Jos et voi korvata vaarallisia aineita, pyri estämään vaarallisten aineiden ja tekijöiden, kuten kvartsipölyn, syntyminen ja leviäminen niin pitkälle kuin se on teknisesti mahdollista. Pidä siis työntekijän altistumistaso niin alhaisena, ettei sitova raja-arvo ylity.
 • Haitallisiksi tunnettujen pitoisuuksien ohjeraja-arvoista on säädetty erikseen.

Altistumisen keston lyhentäminen

 • Jos tiedät, että altistumista melkoisella varmuudella tulee, varmistu, että se jää mahdollisimman lyhyeksi ja työntekijöillä on kaikki mahdolliset suojakeinot käytössä.

Vaarallisten aineiden poisto paikallisesti

 • Poista syöpävaaralliset aineet ja tekijät, kuten kvartsipöly, siellä missä ne syntyvät esimerkiksi pölynsidonta- tai kohdepoistomenetelmillä.

Estetään vaarallisten aineiden leviäminen

 • Valitse sellaiset työmenetelmät ja hoida syöpävaarallisten aineiden torjunta niin, etteivät aineet leviä työmaalle.

Henkilökohtaiset suojaimet

 • Varmista, että työntekijöillä on käytössään riittävät henkilökohtaiset suojavarusteet ja he myös käyttävät niitä, jos altistumista ei voida muuten välttää. Suojavarusteiden kunto ja riittävyys on tarkistettava säännöllisesti.

Siivous

 • Huolehdi lattioiden, seinien ja muiden pintojen säännöllisestä puhdistamisesta.

Tiedottaminen ja opastus

 • Tiedota syöpävaarallisista aineista ja niiltä suojautumisesta työntekijöille.
 • Rajaa vaara-alueet ja käytä varoituskilpiä mukaan lukien “tupakointi kielletty” -kilvet alueilla, joissa työntekijät voivat altistua syöpävaarallisille aineille.
 • Varmista, että työntekijät saavat opetusta ja ohjausta sekä tiedotuksia ja ohjeistusta siitä, miten voi ehkäistä altistumista sekä millaisia suojavälineitä ja suojavaatetusta työmaalla on käytettävä.

Jätehuolto

 • Järjestä jätteiden turvallinen kokoaminen, varastointi, ja niihin liittyvät turvamerkinnät sekä hävittäminen.

Mikä muuttui?

pölyävien työvaiheiden laitteiden suunnittelu

Uudet asetukset ja määräykset voivat tuntua turhalta ylimääräiseltä byrokratialta. Ne aiheuttavat aina jonkin verran paperityötä ja uusien työtapojen omaksumista. Asetuksen tarkoituksena on kuitenkin parantaa työympäristöä ja ennaltaehkäistä työperäisiä sairauksia.

Jotta noudatatte työmaalla uutta asetusta syöpävaaran torjunnasta, edellyttää se sitä, että teette pölyntorjuntaa kokonaisvaltaisesti koko rakennusprojektin ajan. Ensisijaisena menetelmänä on ehkäistä pölyn syntyminen. Lisäksi täytyy ehkäistä pölyn leviämistä ja myös rajoittaa liikkumista työmaalla.

Kiristyviin tavoitteisiin pääseminen edellyttää, että yritysten pölynhallintaprosessit ja -menetelmät ovat kunnossa. Suunnittelutyötä on siis tiedossa.

Ratkaisuja on olemassa

Nykyään markkinoilta löytyy jo melko kattavasti pölyntorjuntamenetelmiä, joilla pölyn määrää työmaalla voidaan vähentää. Esimerkiksi sirkkeleihin, sahoihin, poraus- ja piikkauskoneisiin löytyy imureihin kytkettäviä kohdepoistoratkaisuja.

Pölyntorjunta on työturvallisuutta, ja hyvä pölyntorjuntaprosessi lisää myös rakentamisen laatua. Kaksi kärpästä yhdellä iskulla – tai samalla rahalla.

Lue uudesta asetuksesta Consairin R&D johtaja Antti Väisäsen artikkelista “Uusi valtioneuvoston asetus kiristää rakennustyömaiden pölynhallinnan vaatimuksia”.

Tässä luettelo syöpävaarallisista aineista, joita asetus koskee, ja joille on määritelty sitovat raja-arvot (ks. asetus):

Kovapuupöly, kromi(VI)-yhdisteet, tulenkestävät kuidut, kiteinen piioksidipöly, bentseeni, vinyylikloridi-monomeeri, etyleenioksidi, 1,2-epoksipropaani, trikloorietyleeni, akryyliamidi, 2-nitropropaani, o-toluidiini, 4,4′-metyleenidianiliini, epikloorihydriini, etyleenidibromidi, 1,3-butadieeni, etyleenidikloridi, hydratsiini, bromietyleeni, kadmium ja sen epäorgaaniset yhdisteet, beryllium ja sen epäorgaaniset yhdisteet, arseeni ja sen epäorgaaniset yhdisteet, formaldehydi, 4,4′-metyleenibis(2-kloorianiliini)(MOCA), dieselmoottorien pakokaasut, polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen seokset, käytetyt moottoriöljyt.

Katso asetuksesta lista työmenetelmistä, joita asetus koskee. Linkki alla.

Lue lisää:

Valtioneuvoston asetus työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20191267

Helsingin sanomien artikkeli Jopa istumatyö altistaa syöville: ammattien syöpäriskeihin puututaan pian tiukemmin

Rakennusalan ja asbestin tunnetaan aiheuttavan keuhkosyöpää. Suuri osa Suomen ammattitaudeista jää kuitenkin pimentoon.

Scroll to Top