uusi asetus syöpävaaran torjunnasta rakennustyömaalla voimaanVal­tio­neu­vos­ton ase­tus työ­hön liit­ty­vän syö­pä­vaa­ran tor­jun­nas­ta tuli voi­maan vuo­den 2020 alkaes­sa. Täs­sä blo­gis­sa ker­ro­taan, mitä vai­ku­tuk­sia ase­tuk­sel­la on sinun työ­hö­si rakennustyömaalla.

Uuden ase­tuk­sen myö­tä syö­pä­vaa­ral­li­sil­le aineil­le altis­tu­mis­ta seu­ra­taan aiem­paa tar­kem­min. Ase­tus mää­rit­te­lee sito­vat raja-arvot yhteen­sä 25 aineel­le, jois­ta 22 on uusia. Aiem­mat HTP-arvot eli hai­tal­li­sik­si tun­ne­tut pitoi­suu­det (link­ki) ovat edel­leen voi­mas­sa, tosin joi­den­kin ainei­den osal­ta (kat­so ase­tus) muu­tok­sia on tulos­sa siirtymäajoin.

Asbes­tin ohel­la uudes­sa ase­tuk­ses­sa nouse­vat esiin kvart­si, leh­ti­puu­pö­ly, die­sel-pako­kaa­sut ja hit­saus­kaa­sut kes­kei­si­nä työ­pe­räis­tä syö­pää aiheut­ta­vi­na altis­tei­na. Täs­sä koh­taa Con­sai­ril­la luim­me ase­tuk­sen suu­ren­nus­la­sil­la, sil­lä raken­nus­pö­ly, jon­ka tor­ju­mi­seen olem­me omil­la rat­kai­suil­lam­me kes­kit­ty­neet, sisäl­tää juu­ri kvart­sia, eli kiteis­tä pii­ok­si­dia. Lue lisää raken­nus­pö­lys­tä ja sen vaarallisuudesta.

Kes­kei­set koh­dat uudes­ta asetuksesta

Työ­teh­tä­vä­koh­tai­nen riskiarvio

 • Tun­nis­ta vaa­rat ja tee työ­teh­tä­vä­koh­tai­nen ris­kien arvioin­ti. Sel­vi­tä mil­le syö­pää aiheut­ta­vil­le aineil­le ja teki­jöil­le työn­te­ki­jät voi­vat altis­tua, mitä kaut­ta, kuin­ka pal­jon ja pit­kään, ja mitä tur­val­li­suus- ja ter­veys­vai­ku­tuk­sia niil­lä voi olla.
 • Arvioi kuin­ka toden­nä­köi­ses­ti ris­ki­ta­pah­tu­ma toteu­tuu ja kuin­ka vaka­via seu­rauk­set ovat. Mie­ti kei­not, joil­la ris­ke­jä voi­daan pienentää.

Luet­te­lo aineis­ta, seok­sis­ta, työ­me­ne­tel­mis­tä ja työntekijöistä

 • Pidä luet­te­loa CLP-ase­tuk­sen mukai­ses­ti luo­ki­tel­luis­ta syö­pä­vaa­ral­li­sis­ta aineis­ta ja seok­sis­ta, sekä työ­me­ne­tel­mis­tä, jot­ka löy­ty­vät Val­tio­neu­vos­ton ase­tuk­sen 1. liit­tees­tä. (Vna 1267/​2019, sivun lopussa)
 • Luet­te­loi myös ne työn­te­ki­jät, jot­ka altis­tu­vat syö­pä­vaa­ral­li­sil­le aineil­le ja työmenetelmille.

Työ­nan­ta­jien ilmoi­tuk­set ASA-rekisteriin

 • Ilmoi­ta edel­lä mai­nit­tu­jen luet­te­loi­den mukai­ses­ti aineet, työ­me­ne­tel­mät ja työn­te­ki­jät Työ­ter­veys­lai­tok­sen yllä­pi­tä­mään ASA-rekis­te­riin.
  Ecology concept with green tree inside of light bulb

Vaa­ral­lis­ten ainei­den korvaaminen

 • Valit­se syö­pä­vaa­ral­lis­ten ainei­den tilal­le vaa­rat­to­mam­pia ainei­ta ja työ­me­ne­tel­miä. Jos ter­veys­ris­ki on ole­mas­sa, on työ­nan­ta­jan estet­tä­vä työn­te­ki­jän altis­tu­mi­nen mah­dol­li­sim­man hyvin.

Altis­tu­mis­ta­son vähentäminen

 • Jos et voi kor­va­ta vaa­ral­li­sia ainei­ta, pyri estä­mään vaa­ral­lis­ten ainei­den ja teki­jöi­den, kuten kvart­si­pö­lyn, syn­ty­mi­nen ja leviä­mi­nen niin pit­käl­le kuin se on tek­ni­ses­ti mah­dol­lis­ta. Pidä siis työn­te­ki­jän altis­tu­mis­ta­so niin alhai­se­na, ettei sito­va raja-arvo ylity.
 • Hai­tal­li­sik­si tun­net­tu­jen pitoi­suuk­sien ohje­ra­ja-arvois­ta on sää­det­ty erikseen.

Altis­tu­mi­sen kes­ton lyhentäminen

 • Jos tie­dät, että altis­tu­mis­ta mel­koi­sel­la var­muu­del­la tulee, var­mis­tu, että se jää mah­dol­li­sim­man lyhyek­si ja työn­te­ki­jöil­lä on kaik­ki mah­dol­li­set suo­ja­kei­not käytössä.

Vaa­ral­lis­ten ainei­den pois­to paikallisesti

 • Pois­ta syö­pä­vaa­ral­li­set aineet ja teki­jät, kuten kvart­si­pö­ly, siel­lä mis­sä ne syn­ty­vät esi­mer­kik­si pölyn­si­don­ta- tai koh­de­pois­to­me­ne­tel­mil­lä.

Este­tään vaa­ral­lis­ten ainei­den leviäminen

 • Valit­se sel­lai­set työ­me­ne­tel­mät ja hoi­da syö­pä­vaa­ral­lis­ten ainei­den tor­jun­ta niin, ettei­vät aineet leviä työmaalle.

Hen­ki­lö­koh­tai­set suojaimet

 • Var­mis­ta, että työn­te­ki­jöil­lä on käy­tös­sään riit­tä­vät hen­ki­lö­koh­tai­set suo­ja­va­rus­teet ja he myös käyt­tä­vät nii­tä, jos altis­tu­mis­ta ei voi­da muu­ten vält­tää. Suo­ja­va­rus­tei­den kun­to ja riit­tä­vyys on tar­kis­tet­ta­va säännöllisesti.

Sii­vous

 • Huo­leh­di lat­tioi­den, sei­nien ja mui­den pin­to­jen sään­nöl­li­ses­tä puhdistamisesta.

Tie­dot­ta­mi­nen ja opastus

 • Tie­do­ta syö­pä­vaa­ral­li­sis­ta aineis­ta ja niil­tä suo­jau­tu­mi­ses­ta työntekijöille.
 • Rajaa vaa­ra-alu­eet ja käy­tä varoi­tus­kil­piä mukaan lukien “tupa­koin­ti kiel­let­ty” ‑kil­vet alueil­la, jois­sa työn­te­ki­jät voi­vat altis­tua syö­pä­vaa­ral­li­sil­le aineille.
 • Var­mis­ta, että työn­te­ki­jät saa­vat ope­tus­ta ja ohjaus­ta sekä tie­do­tuk­sia ja ohjeis­tus­ta sii­tä, miten voi ehkäis­tä altis­tu­mis­ta sekä mil­lai­sia suo­ja­vä­li­nei­tä ja suo­ja­vaa­te­tus­ta työ­maal­la on käytettävä.

Jäte­huol­to

 • Jär­jes­tä jät­tei­den tur­val­li­nen kokoa­mi­nen, varas­toin­ti, ja nii­hin liit­ty­vät tur­va­mer­kin­nät sekä hävittäminen.

Mikä muut­tui?

pölyävien työvaiheiden laitteiden suunnittelu

Uudet ase­tuk­set ja mää­räyk­set voi­vat tun­tua tur­hal­ta yli­mää­räi­sel­tä byro­kra­tial­ta. Ne aiheut­ta­vat aina jon­kin ver­ran pape­ri­työ­tä ja uusien työ­ta­po­jen omak­su­mis­ta. Ase­tuk­sen tar­koi­tuk­se­na on kui­ten­kin paran­taa työym­pä­ris­töä ja ennal­taeh­käis­tä työ­pe­räi­siä sairauksia.

Jot­ta nou­da­tat­te työ­maal­la uut­ta ase­tus­ta syö­pä­vaa­ran tor­jun­nas­ta, edel­lyt­tää se sitä, että teet­te pölyn­tor­jun­taa koko­nais­val­tai­ses­ti koko raken­nus­pro­jek­tin ajan. Ensi­si­jai­se­na mene­tel­mä­nä on ehkäis­tä pölyn syn­ty­mi­nen. Lisäk­si täy­tyy ehkäis­tä pölyn leviä­mis­tä ja myös rajoit­taa liik­ku­mis­ta työmaalla.

Kiris­ty­viin tavoit­tei­siin pää­se­mi­nen edel­lyt­tää, että yri­tys­ten pölyn­hal­lin­ta­pro­ses­sit ja ‑mene­tel­mät ovat kun­nos­sa. Suun­nit­te­lu­työ­tä on siis tiedossa.

Rat­kai­su­ja on olemassa

Nyky­ään mark­ki­noil­ta löy­tyy jo mel­ko kat­ta­vas­ti pölyn­tor­jun­ta­me­ne­tel­miä, joil­la pölyn mää­rää työ­maal­la voi­daan vähen­tää. Esi­mer­kik­si sirk­ke­lei­hin, sahoi­hin, poraus- ja piik­kaus­ko­nei­siin löy­tyy imu­rei­hin kyt­ket­tä­viä koh­de­pois­to­rat­kai­su­ja.

Pölyn­tor­jun­ta on työ­tur­val­li­suut­ta, ja hyvä pölyn­tor­jun­ta­pro­ses­si lisää myös raken­ta­mi­sen laa­tua. Kak­si kär­päs­tä yhdel­lä iskul­la – tai samal­la rahalla.

Lue uudes­ta ase­tuk­ses­ta Con­sai­rin R&D joh­ta­ja Ant­ti Väi­sä­sen artik­ke­lis­ta “Uusi val­tio­neu­vos­ton ase­tus kiris­tää raken­nus­työ­mai­den pölyn­hal­lin­nan vaatimuksia”.

Täs­sä luet­te­lo syö­pä­vaa­ral­li­sis­ta aineis­ta, joi­ta ase­tus kos­kee, ja joil­le on mää­ri­tel­ty sito­vat raja-arvot (ks. asetus):

Kova­puu­pö­ly, kromi(VI)-yhdisteet, tulen­kes­tä­vät kui­dut, kitei­nen pii­ok­si­di­pö­ly, bent­see­ni, vinyy­liklo­ri­di-mono­mee­ri, ety­lee­niok­si­di, 1,2‑epoksipropaani, trikloo­rie­ty­lee­ni, akryy­lia­mi­di, 2‑nitropropaani, o‑toluidiini, 4,4′-metyleenidianiliini, epikloo­ri­hydrii­ni, ety­lee­ni­di­bro­mi­di, 1,3‑butadieeni, ety­lee­ni­diklo­ri­di, hydrat­sii­ni, bro­mie­ty­lee­ni, kad­mium ja sen epä­or­gaa­ni­set yhdis­teet, beryl­lium ja sen epä­or­gaa­ni­set yhdis­teet, arsee­ni ja sen epä­or­gaa­ni­set yhdis­teet, for­mal­de­hy­di, 4,4′-metyleenibis(2‑kloorianiliini)(MOCA), die­sel­moot­to­rien pako­kaa­sut, poly­syklis­ten aro­maat­tis­ten hii­li­ve­ty­jen seok­set, käy­te­tyt moottoriöljyt.

Kat­so ase­tuk­ses­ta lis­ta työ­me­ne­tel­mis­tä, joi­ta ase­tus kos­kee. Link­ki alla.

Lue lisää:

Val­tio­neu­vos­ton ase­tus työ­hön liit­ty­vän syö­pä­vaa­ran tor­jun­nas­ta
https://​www​.fin​lex​.fi/​f​i​/​l​a​k​i​/​a​l​k​u​p​/​2​0​1​9​/​2​0​1​9​1​267

Hel­sin­gin sano­mien artik­ke­li Jopa istu­ma­työ altis­taa syö­vil­le: ammat­tien syö­pä­ris­kei­hin puu­tu­taan pian tiukemmin

Raken­nusa­lan ja asbes­tin tun­ne­taan aiheut­ta­van keuh­ko­syö­pää. Suu­ri osa Suo­men ammat­ti­tau­deis­ta jää kui­ten­kin pimentoon.