Hyria kouluttaa rakennusalan ammattilaisia hyvään pölynhallintaan-1

CAMU-koh­de­pois­to­lait­tei­ta on myy­ty myös ammat­tiop­pi­lai­tok­sil­le, jot­ka kou­lut­ta­vat tule­via raken­nusa­lan ammat­ti­lai­sia. Useim­mi­ten CAMU on muka­na pölyn­hal­lin­nas­sa oikeil­la työ­mail­la, joil­la opis­ke­li­jat pää­se­vät har­joit­te­le­maan käy­tän­nön raken­nus­työ­tä. Välil­lä CAMU on kui­ten­kin oppi­lai­tok­sen tilois­sa, jos­sa har­joi­tel­laan eri­lai­sia työ­vai­hei­ta, jot­ta työt suju­vat työ­maal­la sit­ten oikein.

Con­sair kävi Rii­hi­mäel­lä sijait­se­va Hyrian talon­ra­ken­nuk­sen kou­lu­tusyk­si­kös­sä tutus­tu­mas­sa oppi­lai­tok­sen työ­hön ja kat­so­mas­sa, miten CAMUa siel­lä käy­te­tään. Tapa­sim­me kou­lut­ta­jia ja opis­ke­li­joi­ta, ja jut­te­lim­me raken­nusa­lan ope­tuk­ses­ta sekä työturvallisuudesta.

Hyvät käy­tän­nöt opi­taan jo koulussa

Hyvin­kääl­lä ja Rii­hi­mäel­lä toi­mi­vas­sa Hyrias­sa opis­ke­lee vuo­sit­tain noin 10 000 opis­ke­li­jaa. Raken­nusa­lan kou­lu­tuk­sen tavoit­tee­na on, että opis­ke­li­jat pereh­ty­vät moni­puo­li­ses­ti talon­ra­ken­nus­työ­hön, ja oppi­vat käy­tän­nön ammat­ti­tai­toa sekä työ­tur­val­li­suut­ta eri­lai­sis­sa rakennustöissä.

Opis­ke­li­joil­la on monen­lais­ta taus­taa. Osal­la on pal­jon­kin koke­mus­ta entuu­des­taan, osa ei ole kos­kaan edes pitä­nyt vasa­raa kädes­sään. Se ei kui­ten­kaan mää­rit­te­le sitä, kenes­tä tulee hyvä raken­nusa­lan ammat­ti­lai­nen, vaan kiin­nos­tus alaan.

Hyria opet­taa tule­vat raken­nusa­lan ammat­ti­lai­set myös puh­tau­den­hal­lin­taan, sekä huo­leh­ti­maan omas­ta ja työ­ka­ve­rei­den ter­vey­des­tä. Puh­tau­den­hal­lin­taa kou­lu­te­taan eri­tyi­ses­ti osa­na kor­jaus­ra­ken­ta­mis­ta. Nyky­ään puh­tau­den­hal­lin­ta on esi­mer­kik­si huo­neis­to­re­mon­teis­sa tär­ke­ää, jot­ta pöly ei leviä, eikä tar­vit­se sii­vo­ta niin pal­joa. Osa­na hyvien käy­tän­tö­jen ope­tus­ta Hyrias­sa käy­te­tään Con­sair CAMU 1200 ‑koh­de­pois­to­lai­tet­ta sekoi­tus­työn pölynhallinnassa.

Pölyn­hal­lin­taa työ­maal­la ja hallissa

Tomi Pessi, Hyria käyttää Consair CAMU 1200:aa kohdepoistossa

Tomi Pes­si, talon­ra­ken­nusa­lan kou­lut­ta­ja ker­too, että Hyrian Rii­hi­mäen toi­mi­ti­lois­sa ope­te­taan muu­raus­ta, mär­kä­ti­lo­jen tekoa, laa­toi­tus­ta sekä tasoi­tus­ta. Aiem­min CAMU 1200 ‑koh­de­pois­to­lai­te oli ollut käy­tös­sä työ­maal­la, jos­sa se oli pitä­nyt työ­maan hyvin puh­taa­na, ja lait­tees­ta saa­tiin hyviä kokemuksia.

Jot­ta opis­ke­li­jat var­mas­ti osaa­vat työn­sä oikeis­sa koh­teis­sa, on hei­dän pääs­tä­vä har­joit­te­le­maan esi­mer­kik­si muu­raus­ta kou­lul­la hal­lio­lo­suh­teis­sa. Sik­si CAMU 1200 on tuo­tu vaih­teek­si kou­lul­le. Pöly ote­taan tal­teen, jot­ta laas­ti­pö­ly ei leviä muu­rauso­pe­tuk­ses­sa käy­tet­tä­väs­tä tilas­ta vie­rei­seen hal­liin, jos­sa kou­lu­te­taan LVI-töi­tä. Samal­la suo­jel­laan opis­ke­li­joi­den terveyttä.

Pää­osin opis­ke­li­jat ymmär­tä­vät suo­ja­va­rus­tei­den ja pölyn­hal­lin­nan tärkeyden

Seppo Ruoho, Hyria käyttää Consair CAMU 1200:aa kohdepoistossa

Amma­til­li­nen ohjaa­ja Sep­po Ruo­ho ker­too, että pölyn­hal­lin­nan tavoit­tee­na on sekä työ­ti­lo­jen ja työ­maan puh­taus, että opis­ke­li­joi­den ter­vey­den vaaliminen.

Useim­pien opis­ke­li­joi­den koh­dal­la suo­jau­tu­mi­sen ja suo­ja­va­rus­tei­den tär­keys on help­po saa­da peril­le, mut­ta välil­lä asen­tei­den muut­ta­mi­nen on ongel­mal­li­sem­paa. Kypä­rä pääs­sä kul­ke­mi­nen ei tai­da olla “coo­lia”. Kou­lut­ta­jien mukaan joil­le­kin opis­ke­li­joil­le työ­tur­val­li­suus tun­tuu ole­van “peik­ko”. Sii­nä on asen­ne­kas­va­tuk­sel­la teke­mis­tä. Ehkä tar­vit­tai­siin hyviä esi­ku­via näyt­tä­mään, että oman ter­vey­den vaa­li­mi­nen on siis­tiä eikä noloa.

Janne Huhtala opiskelija Hyria sekoittaa CAMU 1200 -kohdepoistolaitteen edessäOpis­ke­li­ja Jan­ne Huh­ta­la sekoit­taa muu­raus­laas­tia tot­tu­nees­ti CAMUn edes­sä. Hän samoin kuin muut­kin opis­ke­li­jat tote­aa, että CAMU imee pölyt hyvin sisään­sä. Oma ter­veys on tär­ke­ää, ja sik­si kan­nat­taa vält­tyä hen­git­tä­mäs­tä pölyä keuh­koi­hin­sa. Myös suo­ja­kä­si­nei­tä kan­nat­taa käyt­tää, ettei iho kuivu.

 

Lataa Hyria ‑case stu­dy pdf-muo­dos­sa tästä.

Lue lisää työ­ter­veys-info­si­vuil­tam­me raken­nus­pö­lys­tä ja sen haitoista.