Mitä on kohdepoisto?

Koh­de­pois­to on laas­ti­pö­lyn, leik­kaus­pö­lyn, hion­ta­pö­lyn tai muun raken­ta­mi­ses­sa syn­ty­vän epä­puh­tau­den tal­teen­ot­toa, joka tapah­tuu lähel­lä (alle 50 cm) sen syn­ty­läh­det­tä. Koh­de­pois­to­lait­teet ovat kus­tan­nus­te­hok­kai­ta juu­ri pie­nen etäi­syy­den takia, sil­lä tar­vit­ta­va imu­te­ho on pie­ni ja sik­si edul­li­nen toteut­taa. Lisäk­si on nopeam­paa ja tehok­kaam­paa ottaa pöly tal­teen siel­lä, mis­sä se syn­tyy ennen kuin se levi­ää ympä­ris­töön. Tie­tyt tilat ja olo­suh­teet voi­vat erik­seen vaa­tia koh­de­pois­ton käyt­töä, min­kä tilaa­ja saat­taa kir­ja­ta urak­ka­so­pi­muk­seen.

Koh­de­pois­to­lait­tei­ta käy­tet­täes­sä raken­nus­työs­sä voi­daan estää ter­vey­del­le vaa­ral­li­sen, kuten kvart­sia sisäl­tä­vän pölyn ja mui­den epä­puh­tauk­sien leviä­mi­nen työ­maal­le ja jou­tu­mi­nen työn­te­ki­jän hen­gi­tys­vyö­hyk­keel­le ja sii­tä keuhkoihin.

Koh­de­pois­to­me­ne­tel­mät jae­taan kor­kea- ja mata­la­pai­nei­siin nii­den muo­dos­ta­man ali­pai­neen suu­ruu­den perusteella.

Tutus­tu CAMU D2 ‑koh­de­pois­to­lait­tee­seen.

Kor­kea­pai­nei­nen kohdepoisto

Teho­kas mene­tel­mä esi­mer­kik­si piikkaus‑, sahaus- ja hion­ta­töis­tä syn­ty­vän pölyn pois­toon on käyt­tää kor­kea­pai­nei­sia, mik­ro­kui­tu- ja HEPA-suo­dat­ti­mel­la varus­tet­tu­ja koh­de­pois­to­lait­tei­ta. Näi­tä ovat raken­nusi­mu­rit ja kes­kus­pö­ly­ni­mu­rit. Lait­teis­sa imu­put­kis­to lii­te­tään suo­raan työ­ko­nee­seen. Nyrk­ki­sään­tö on, että kor­kea­pai­ne­lait­tees­sa imua­lue on hyvin pie­ni ja imu tapah­tuu lähel­lä pölyn läh­det­tä. Täl­löin lähel­le työs­tö­koh­taa syn­tyy nopea ilma­vir­taus, joka siep­paa epä­puh­tau­den sen syn­ty­het­kel­lä. Ilma­vir­tauk­sen nopeus on hyvin suu­ri, jot­ta kar­keat­kin epä­puh­tau­det kuten hiek­ka ja las­tut saa­daan tal­teen. Tut­ki­mus­ten mukaan kor­kea­pai­nei­sel­la koh­de­pois­tol­la pölyn tal­teen­ot­to on noin 80–90 %.

Mata­la­pai­nei­nen kohdepoisto

Mata­la­pai­nei­ses­sa koh­de­pois­tos­sa ilma­mää­rä on suu­ri kor­kea­pai­nei­seen lait­tee­seen ver­rat­tu­na, mut­ta ilman vir­taus­no­peus on mel­ko pie­ni. Lait­teis­ton siep­pause­täi­syys on myös suu­rem­pi kuin kor­kea­pai­neis­sa koh­de­pois­tos­sa. Näin kevyet ilmas­sa lei­ju­vat hiuk­ka­set saa­daan tal­teen laa­jal­ta alu­eel­ta. Siir­ret­tä­vä koh­de­pois­to­lai­te sijoi­te­taan pölyä aiheut­ta­van työn kuten laas­tin­se­koi­tuk­sen tai pur­ku­työn välit­tö­mään lähei­syy­teen. Lii­kul­tel­ta­va koh­de­pois­to­lai­te mah­dol­lis­taa suju­van työn­ku­lun, kun lai­te siir­tyy työ­vai­hei­den muka­na mes­tal­ta toiselle.

Con­sai­rin CAMU on esi­merk­ki mata­la­pai­nei­ses­ta koh­de­pois­toa hyö­dyn­tä­väs­tä lait­tees­ta. Mui­ta mata­la­pai­nei­sia koh­de­pois­to­lait­tei­ta ovat ilman­puh­dis­ti­met sekä osas­toin­nis­sa käy­tet­tä­vät ali­pai­neis­ta­jat.

Lue lisää sekoi­tus­ko­peis­ta ja koh­de­pois­to­lait­teis­ta pölynhallinnassa.