Kuivaketju 10 ja betonin kuivuminen rakennusvaiheessa

Sisäil­maon­gel­mis­ta ja home­kou­luis­ta on kuul­tu vali­tet­ta­van mon­ta esi­merk­kiä. Yhdek­si mer­kit­tä­väk­si syyl­li­sek­si on nimet­ty huo­no kos­teu­den­hal­lin­ta rakennusaikana.

Beto­nin kui­vu­mi­nen on yksi kes­kei­nen teki­jä kos­teu­den­hal­lin­nas­sa. On tun­net­tu tosi­seik­ka, että raken­nus­pö­ly, lika tai yli­mää­räi­set raken­nus­ma­te­ri­aa­lit beto­nin pin­nal­la estä­vät veden haih­tu­mis­ta beto­nis­ta, hidas­taen sen kui­vu­mis­ta. Onko asia riit­tä­väs­ti huo­mioi­tu esi­mer­kik­si Kuivaketju10 ohjeistuksissa?

Kuivaketju10 on kehi­tet­ty vas­taa­maan tar­pee­seen saa­da kos­teuson­gel­mat haltuun

Kuivaketju10 on raken­nus­pro­ses­sin kos­teu­den­hal­lin­nan toi­min­ta­mal­li, jol­la vähen­ne­tään kos­teus­vau­rioi­den ris­kiä raken­nuk­sen koko elin­kaa­ren ajan. (kui​va​ket​ju10​.fi) Työ­maal­la vas­tuu Kuivaketju10:n nou­dat­ta­mi­ses­ta on pää­ura­koit­si­jal­la, jon­ka vas­tuul­la on pereh­dyt­tää kaik­ki työn­te­ki­jät Kuivaketju10:iin. Ura­koit­si­jan vas­tuul­la on myös toteut­taa olo­suh­tei­den hal­lin­ta onnistuneesti.

Kuivaketju10:ssä lis­ta­taan kym­me­nen kes­kei­sin­tä kos­teus­ris­kiä. Näi­den ris­kien hal­lin­nal­la väl­te­tään yli 80 pro­sent­tia kus­tan­nuk­sis­ta, jot­ka aiheu­tu­vat kos­teus­vau­rioi­den seurauksista:

  1. Raken­nuk­sen ulko­puo­lel­ta tule­va kos­teus vau­rioit­taa perus­tuk­sia ja lattiarakenteita.
  2. Sade­ve­si pää­see tun­keu­tu­maan ulko­sei­nä­ra­ken­teen sisälle.
  3. Vesi­kat­teen läpäi­se­vä vesi tun­keu­tuu alus­kat­teen vuo­to­koh­dis­ta yläpohjaan.
  4. Kos­teut­ta siir­tyy ilman­sul­ku­ker­rok­sen vuo­to­koh­dis­ta ulko­sei­nä- ja ylä­poh­ja­ra­ken­tei­siin, jon­ne sitä tii­vis­tyy vedeksi.
  5. Vää­rin mitoi­tet­tu ja sää­det­ty ilman­vaih­to ei pois­ta yli­mää­räis­tä kos­teut­ta vaan pakot­taa sen siir­ty­mään rakenteisiin.
  6. Vesi­put­kien rik­kou­tu­mi­set aiheut­ta­vat kiin­teis­töön laa­jo­ja vesivahinkoja.
  7. Huo­nos­ti toteu­te­tus­sa mär­kä­ti­las­sa kos­teus vau­rioit­taa ympä­röi­vät rakenteet.
  8. Kos­tei­den beto­ni­ra­ken­tei­den pääl­lys­tä­mi­nen aiheut­taa pääl­lys­te­ma­te­ri­aa­lin turmeltumisen.
  9. Mate­ri­aa­lien ja raken­tei­den kas­tu­mi­nen vau­rioit­taa rakennuksen.
  10. Huo­nol­la yllä­pi­dol­la raken­nus rapis­tuu hitaas­ti mut­ta varmasti.

(läh­de kui​va​ket​ju10​.fi)

Beto­nin kui­vu­mi­seen vai­kut­ta­vik­si teki­jöik­si Kui­va­ket­ju 10 mai­nit­see mm. läm­mi­tyk­sen, ilman­vaih­don ja aika­tau­lun. Mut­ta mis­sään ei mai­ni­ta raken­nus­pö­lyä beto­nin kui­vu­mi­sen hidas­tee­na, min­kä ymmär­tää hyvin, kun on ensin mie­tit­tä­vä mm. kaa­to­sa­teel­ta suo­jau­tu­mis­ta ja raken­tei­siin siir­ty­vää kos­teut­ta, tai vää­rin toteu­tet­tu­ja mär­kä­ti­lo­ja. Sii­nä pöly saat­taa unoh­tua, vaik­ka sil­lä­kin on oma vai­ku­tuk­sen­sa kos­teu­den hal­lin­taan, samoin kuin sisäil­man laatuun.

Beto­nin kui­vu­mi­sel­la on mer­kit­tä­viä vai­ku­tuk­sia aikatauluihin

 

Betonin hitaalla kuivumisella on merkittäviä vaikutuksia rakennusaikatauluihin

 

Beto­nin kui­vu­mi­sai­kaan vai­kut­ta­vat monet teki­jät. Beto­ni­laa­dun, raken­ne­tyy­pin ja olo­suh­tei­den lisäk­si aika­tau­luun vai­kut­ta­vat myös se, miten työt on suun­ni­tel­tu ja mil­lai­set ovat kui­vu­mi­so­lo­suh­teet ja miten kui­vu­mis­ta seurataan.

Beto­ni­ra­ken­tei­den kui­vu­mi­sel­la on yleen­sä mer­kit­tä­vä vai­ku­tus työ­maan ylei­sai­ka­tau­luun. Kuten Tar­ja Meri­kal­lio väi­tös­kir­jas­saan toteaa:

Vir­heel­li­ses­ti tul­kit­tu tai mää­ri­tet­ty kui­vu­mi­sai­ka voi joh­taa aika­tau­lu­jen vii­väs­ty­mi­seen, joka vai­kut­taa työ­maan kus­tan­nuk­siin mer­kit­tä­väs­ti. Vii­väs­ty­mi­nen vai­kut­taa usei­den ura­koit­si­joi­den työn aloi­tuk­seen, kuten pää­ura­koit­si­jan, sii­vous­liik­keen, put­kiu­ra­koit­si­jan, par­ket­ti- ja mat­toa­sen­ta­jien, ala­kat­toa­sen­ta­jien sekä lis­toit­ta­jien työn alkuun. “

Eikä kyse ole mis­tään pikkuviivästymisistä.

Lat­tian­pääl­lys­tys­työn aloi­tuk­sen vii­väs­ty­mi­nen jo vii­del­lä työ­vuo­rol­la voi vai­kut­taa raken­nus­koh­teen koko­nai­sai­ka­tau­luun pie­nen­täen toden­nä­köi­syyt­tä, että koh­de val­mis­tuu suun­ni­tel­lun aika­tau­lun mukai­ses­ti. Vii­väs­ty­mi­sen olles­sa 20 työ­vuo­roa eli 4 kalen­te­ri­viik­koa koh­tei­den ajois­sa val­mis­tu­mi­sen toden­nä­köi­syys pie­ne­nee kai­kis­sa koh­teis­sa huo­mat­ta­vas­ti. Vii­väs­ty­mi­sen olles­sa 50 vuo­ro­kaut­ta koh­tei­den ajois­sa val­mis­tu­mi­sen toden­nä­köi­syys on lähes ole­ma­ton.” Tutus­tu Tar­ja Meri­kal­lion väi­tös­kir­jaan “Beto­ni­lat­tian “riit­tä­vä” kui­vu­mi­nen uudisrakentamisessa. 

Toi­saal­ta aika­tau­lu­pai­neis­sa voi sor­tua hätäi­lyyn ja pin­noit­taa lii­an kos­te­aa beto­nia. Tämä aiheut­taa kus­tan­nuk­sia myö­hem­min, kun ilme­nee kos­teus­vau­rioi­ta ja sisäil­maon­gel­mia. Niis­tä pääs­tään­kin sit­ten raas­tu­paan, kun sel­vi­tel­lään kuka vas­taa ja mis­tä. Oikeu­den­käyn­ti­ku­lut sekä työn suo­rit­ta­mi­nen uudes­taan ovat tur­hia menoe­riä ja aiheut­ta­vat nega­tii­vis­ta mai­net­ta yri­tyk­sel­le. Mut­ta kenel­lä on kant­tia sanoa, että beto­ni ei ole kui­vaa, ja lykä­tä val­mis­tusai­ka­tau­lua, kun vii­väs­tys­sa­kot uhkaavat?

Olo­suh­tei­den aktii­vi­nen hal­lin­ta on tulevaisuutta

Pöly ei tie­ten­kään ole kes­kei­ses­sä roo­lis­sa beto­nin kui­vu­mi­ses­sa, mut­ta et var­maan halua yhtään tur­haa ja väl­tet­tä­vis­sä ole­vaa lisä­hi­das­tet­ta työ­maa­si aika­tau­lui­hin. Pölyn­hal­lin­ta on osa koko­nais­val­tais­ta olo­suh­tei­den hal­lin­nan suun­nit­te­lua ja toteu­tus­ta, jol­la pääs­tään opti­maa­li­seen ja hal­lit­tuun lop­pu­tu­lok­seen. Tämä on se mihin Kuivaketju10 kui­ten­kin yrit­tää ura­koit­si­joi­ta ohjeis­taa. Pölyn­hal­lin­nan osuus täs­sä ket­jus­sa on vie­lä pii­los­sa mui­den olo­suh­tei­den seassa.

Raken­nus­työ­maan olo­suh­tei­den seu­ran­nan kehit­tä­mi­nen tulee­kin ole­maan kes­kiös­sä tule­vai­suu­des­sa. Val­lit­se­via olo­suh­tei­ta kuten ilman läm­pö­ti­laa ja kos­teut­ta sekä pölyä tul­laan mit­taa­maan, ja nii­hin pyri­tään aktii­vi­ses­ti vaikuttamaan.