Jos työs­ken­te­let raken­nus­työ­maal­la askel­mit­ta­ri muka­na­si, niin eikö­hän siel­lä mel­koi­sia luke­mia näy päi­vit­täin. Hyvä kun­non kan­nal­ta, mut­ta kukaan ei var­maan halua ottaa tur­hia askeleita.

Tur­hia aske­lei­ta kui­ten­kin tulee, kun jou­dut siir­ty­mään pölyä­vää laas­tin, semen­tin tai beto­nin tai mui­den kiviai­nei­den vis­pi­lä­se­koi­tus­ta var­ten eril­li­seen ali­pai­neis­tus­kop­piin, ehkä toi­seen ker­rok­seen tai teke­mään sekoi­tuk­sen ulko­na. Puhu­mat­ta­kaan sii­tä, että takai­sin tul­les­sa­si jou­dut kan­ta­maan pai­na­via pal­ju­ja. Tämä käve­ly­kier­ros teh­dään sik­si, ettei pöly leviä raken­teil­la ole­vaan tilaan, etkä sinä, eivät­kä työ­to­ve­ri­si altis­tu vaa­ral­li­sel­le pölyl­le.

Kiviai­nes­pö­lyn näet lei­ju­van pal­jaal­la sil­mäl­lä­kin. Se kaik­kein vaa­ral­li­sin pöly ei kui­ten­kaan näy. Näky­mä­tön pöly kul­keu­tuu pahim­mas­sa tapauk­ses­sa keuh­ko­rak­ku­loi­hin asti. Se aiheut­taa  mit­ta­via ter­veys­hait­to­ja, kuten keuh­ko­syö­pää ja pöly­keuh­koa. Lisäk­si beto­ni- ja laas­ti­pö­ly ker­tyy nenään ja mais­tuu suus­sa­si vie­lä työ­päi­vän jälkeenkin.

Koh­de­pois­to­lai­te vähen­tää aske­lei­ta ja sääs­tää aikaa

Rat­kai­su tur­hiiin aske­lei­siin on koh­de­pois­to­lai­te, joka kul­kee hel­pos­ti sin­ne, mis­sä työ­tä teh­dään. Pölyn­tor­jun­ta kan­nat­taa teh­dä juu­ri siel­lä mis­sä pöli­see. Pie­ni­ko­koi­nen ja näp­pä­rä koh­de­pois­to­lai­te siir­tyy tii­min muka­na aina seu­raa­vaan työ­koh­tee­seen, myös kapeis­ta pai­kois­ta sekä rap­pusia ylös ja alas. Se sääs­tää aikaa­si, sel­kää­si ja kengänpohjiasi. 

Koh­de­pois­to­lait­teen käy­tös­tä ei syn­ny perus­ta­mis­ku­lu­ja eikä käyt­töön­ot­toon kulu aikaa, kun lait­teen voi vain rul­la­ta pai­kal­le, pis­tää vir­rat pääl­le ja alkaa hom­miin. Kun koh­de on teh­ty, siir­tyy koh­de­pois­to­lai­te näp­pä­räs­ti seu­raa­vaan kohteeseen. 

Hyvin suun­ni­tel­tu on puo­lik­si tehty

Asiak­kaam­me ovat ker­to­neet, että P1-puh­taus­luo­kan raken­ta­mi­seen kuu­lu­vien pölyn­hal­lin­nan pro­ses­sien nou­dat­ta­mi­nen työ­maal­la on puh­tau­den lisäk­si tuo­nut myös suju­vam­paa työn­te­koa. Kun työ­maan ete­ne­mi­ses­sä huo­mioi­daan pölyn­hal­lin­ta, teh­dään työt­kin hyväs­sä jär­jes­tyk­ses­sä ker­ral­la lop­puun saak­ka. Kui­va-ainei­den sekoi­tuk­seen tar­vit­ta­va pölyn­hal­lin­ta suun­ni­tel­laan ja toteu­te­taan lähel­lä työs­ken­te­ly­aluet­ta, asian­mu­kai­sia lait­tei­ta hyö­dyn­täen. Samal­la väl­ty­tään pit­kil­tä käve­ly­mat­koil­ta. Eli kun­toi­le vapaa-aika­na­si omal­la taval­la­si ja sääs­tä tur­hat askeleet.