Aktii­vi­nen pölynhallinta

Työ­maa-aikai­nen pölyn­hal­lin­ta pitää sisäl­lään aktii­vi­sia, pas­sii­vi­sia ja kor­jaa­via toi­men­pi­tei­tä. Kaik­kia näi­tä tar­vi­taan, mut­ta pain­opis­teen tulee olla aktii­vi­ses­sa pölynhallinnassa.

Aktii­vi­ses­sa pölyn­hal­lin­nas­sa työn­te­ki­jä on aktii­vi­nen teki­jä pölyn­tor­jun­nas­sa. Työn­te­ki­jä käyt­tää pölyn­hal­lin­ta­lait­tei­ta sekä nou­dat­taa vähem­män pölyä­viä työ­ta­po­ja ja ‑mene­tel­miä. Työn­te­ki­jäl­lä on käy­tös­sään esi­mer­kik­si koh­de­pois­to­lai­te, kuten CAMU, mate­ri­aa­lien työstössä.

Koh­de­pois­to­lait­teel­la tar­tut kui­va-aineis­ta syn­ty­vään pöly­mas­saan heti sen syn­ty­het­kel­lä ja näin vähen­nät työym­pä­ris­töön kul­keu­tu­van pölyn mää­rää. Ter­vey­del­le vaa­ral­li­ses­ta hie­no­pö­lys­tä voi­daan koh­de­pois­to­lait­teil­la saa­da hel­pos­ti tal­teen yli 90 %. Siis suu­rin osa. Tätä työ­vai­het­ta kut­su­taan myös pölyn­tor­jun­nak­si, kos­ka se vähen­tää mate­ri­aa­lien työs­tös­sä syn­ty­vää pölymassaa.

Aktii­vis­ten ja pas­sii­vis­ten pölyn­hal­lin­ta­toi­men­pi­tei­den roo­li raken­ta­mi­sen pro­ses­seis­sa tulee kas­va­maan. Vain siten voim­me taa­ta puh­taan lop­pu­tu­lok­sen lisäk­si myös tur­val­li­sen ja ter­veel­li­sen työym­pä­ris­tön raken­nus­työn­te­ki­jöil­le. Sik­si kan­nat­taa panos­taa eri­tyi­ses­ti aktii­vi­seen ja mut­ta myös pas­sii­vi­seen pölyn­hal­lin­taan, ja jät­tää kor­jaa­vat toi­men­pi­teet, eli sii­voa­mi­nen vähemmälle.

Lue lisää koh­de­pois­tos­ta.

Lue täs­tä mitä on pas­sii­vi­nen pölynhallinta.

Lue lisää käy­tän­nön pölyn­hal­lin­nas­ta työ­maal­la.

Aktiivinen pölynhallinta vaatii kohdepoistolaitteen esimerkkinä CAMU 1200