Kor­jaa­vat toi­men­pi­teet työmaalla

Kor­jaa­vat toi­men­pi­teet ovat sii­voa­mis­ta, sii­voa­mis­ta ja sii­voa­mis­ta. Aina kun sii­vo­taan, jon­ki­nas­tei­nen vahin­ko on jo tapah­tu­nut, eli pöly on pääs­syt leviä­mään työmaalle.

Raken­nus­työ­maa voi mer­kit­tä­väs­ti vähen­tää sii­voa­mi­sen tar­vet­ta aktii­vi­sel­la ja pas­sii­vi­sel­la pölyn­hal­lin­nal­la. Työ­maan sii­voa­mi­nen ei kui­ten­kaan kos­kaan käy tar­peet­to­mak­si, sil­lä eri mate­ri­aa­lien työs­tös­sä syn­tyy myös kar­ke­aa pölyn­hal­lin­ta­lait­tei­den ulot­tu­mat­to­miin jää­vää pölyä. Sii­voa­mi­nen on huo­mat­ta­vas­ti hel­pom­paa, kun työ­maal­la ei varas­toi­da tar­peet­to­man pal­jon tava­raa. Kaik­ki tava­ra kan­nat­taa sijoit­taa hel­pos­ti siir­ret­tä­vil­le alus­toil­le sekä suo­ja­ta asi­aan kuu­lu­vas­ti muo­veil­la. Sii­voa­mis­ta voi­daan kut­sua myös puh­tau­den hallinnaksi.

Aktii­vis­ten ja pas­sii­vis­ten pölyn­hal­lin­ta­toi­men­pi­tei­den roo­li pro­ses­seis­sa tulee kas­va­maan. Vain siten voim­me taa­ta puh­taan lop­pu­tu­lok­sen lisäk­si myös tur­val­li­sen ja ter­veel­li­sen työym­pä­ris­tön raken­nus­työn­te­ki­jöil­le. Sik­si kan­nat­taa panos­taa eri­tyi­ses­ti aktii­vi­seen ja mut­ta myös pas­sii­vi­seen pölyn­hal­lin­taan, ja jät­tää kor­jaa­vat toi­men­pi­teet, eli sii­voa­mi­nen vähemmälle.

Lue täs­tä aktii­vi­ses­ta ja pas­sii­vi­ses­ta pölyn­hal­lin­nas­ta.

Lue lisää pölyn­hal­lin­ta­pro­ses­sis­ta Käy­tän­nön pölyn­hal­lin­ta ‑sivul­tam­me.