Ter­veh­dys, olen Lau­ra Rin­ta-Joup­pi, pal­ve­lu­muo­toi­li­ja, Con­sai­rin tii­min uusin vah­vis­tus. Teh­tä­vä­ni on pelas­taa raken­nus­työn­te­ki­jät keuh­ko­sai­rauk­sil­ta ja ihmi­set sisäil­maon­gel­mien hai­toil­ta. Tavoi­te on kova ja vaa­tii super­voi­mia. Nyt etsin alan asian­tun­ti­joi­ta ja teki­jöi­tä P1-pro­jek­ti­ryh­mään, jos­sa jouk­ko­ä­lyn voi­mal­la kek­sim­me par­haim­mat rat­kai­sut pölyn­hal­lin­taan koko raken­nusa­lan parhaaksi. 

Lähes 20 vuot­ta sit­ten luo­tu­jen P1-vaa­ti­muk­sien tavoit­tee­na on var­mis­taa, että raken­nuk­sen tilat ovat puh­taat sil­loin, kun ne luo­vu­te­taan käyt­tä­jäl­le, ja että raken­nuk­sen käy­tön aika­na ei sisäil­maan kul­keu­du raken­nus­vai­hees­ta peräi­sin ole­via epä­puh­tauk­sia. P1-mää­räyk­siä nou­dat­ta­mal­la saa­daan ter­veel­li­set työ­olot myös työn­te­ki­jöil­le, ei pel­käs­tään puh­das sisäil­ma talon loppukäyttäjälle. 

P1-puh­taus­luo­kan raken­ta­mi­nen on koet­tu haastavaksi

P1-vaa­ti­muk­set koe­taan usein han­ka­lik­si. Rakennuttajilla/​tilaajilla voi olla vai­keuk­sia saa­da tar­jouk­sia kor­jaus- ja raken­nut­ta­mis­hank­kei­siin, mikä­li han­ke halu­taan toteut­taa P1-mää­räys­ten mukai­ses­ti. Tilaa­jan on vai­kea kil­pai­lut­taa työ­tä ja arvioi­da tar­jous­ten laa­tua, jos hän ei tie­dä mitä on tilaamassa. 

On yleis­tä, että käyn­nis­sä ole­vien P1-hank­kei­den kus­tan­nuk­set kas­va­vat ja työt vii­väs­ty­vät ali­hank­ki­joi­den ja raken­nut­ta­jien P1-koke­mat­to­muu­den tai piit­taa­mat­to­muu­den vuok­si. Työn­te­ki­jöi­den mie­les­tä P1-mää­räyk­set saa­te­taan kokea työ­tä han­ka­loit­ta­vik­si irral­li­sek­si asioiksi. 

Tule mukaan luo­maan pölyn­hal­lin­nan uut­ta aikakautta!

Tule­mal­la mukaan Con­sai­rin vetä­mään KIRA-digi-rahoi­tus­ta saa­nee­seen P1-pro­jek­tiin, pää­set uudis­ta­maan raken­nusa­laa, opit lisää pölyn­hal­lin­nas­ta ja saat uusia näkö­kul­mia raken­nus­tuo­tan­toon. Samal­la opit pal­ve­lu­muo­toi­lun saloja. 

Tapaam­me kah­den vii­kon välein esi­mer­kik­si Maria01 start up ‑kes­kuk­ses­sa Hel­sin­gis­sä loka-tam­mi­kuus­sa. Voit osal­lis­tua omien aika­tau­lu­je­si mukaan tapaa­mi­siin, välil­lä myös etäyh­tey­del­lä omal­ta työpaikaltasi.

Ker­ron mie­lel­lä­ni lisää!
Lau­ra Rinta-Jouppi
laura.​rinta-​jouppi@​consair.​fi
Puh. 044 7262367