Pas­sii­vi­nen pölynhallinta

Työ­maa-aikai­nen pölyn­hal­lin­ta pitää sisäl­lään aktii­vi­sia, pas­sii­vi­sia ja kor­jaa­via toi­men­pi­tei­tä. Kaik­kia näi­tä tar­vi­taan, mut­ta pain­opis­teen tuli­si olla aktii­vi­ses­sa pölyn­hal­lin­nas­sa. Pas­sii­vis­ta pölyn­hal­lin­taa tar­vi­taan kor­jaa­maan aktii­vi­sen pölyn­hal­lin­nan puutteita.

Pas­sii­vi­ses­sa pölyn­hal­lin­nas­sa raken­nus­työn­te­ki­jä ei ole aktii­vi­nen osal­lis­tu­ja vaan pölyn­hal­lin­ta toi­mii riip­pu­mat­ta sii­tä, mitä yksit­täi­set työn­te­ki­jät teke­vät. Pas­sii­vi­nen pölyn­hal­lin­ta voi olla esi­mer­kik­si työ­maan ilman­vaih­toa, osas­toin­te­ja, ali­pai­neis­tus­ta tai yleisilmapuhdistusta.

Pas­sii­vi­sel­la pölyn­hal­lin­nal­la työn­te­ki­jät hal­lit­se­vat työ­maan ”ilma­ti­laa”. Tär­kein­tä on pitää pölyä­vät ja pölyä­mät­tö­mät työt eril­li­sis­sä tilois­sa. Raken­nuk­seen tuo­daan puh­das­ta suo­da­tet­tua ilmaa ulkoa ja ohja­taan se puh­tai­den tilo­jen kaut­ta likai­siin tiloi­hin. Lopuk­si ilma ohja­taan suo­da­tet­tu­na ulos. Näin saa­daan pois­tet­tua ilmas­ta hie­no­pö­ly, joka ei jää jo aktii­vi­ses­sa pölyn­hal­lin­nas­sa koh­de­pois­to­lait­tei­siin. Ilma­vir­to­jen kul­keu­tu­mis­ta raken­nuk­ses­sa ohja­taan, joten pöly ei pää­se leviä­mään hallitsemattomasti.

Pas­sii­vi­ses­sa pölyn­hal­lin­nas­sa ilmaa voi­daan kier­rät­tää myös sisä­ti­lois­sa, jol­loin ilman­puh­dis­tus­lait­tei­den suo­dat­ti­mien täy­tyy kye­tä tart­tu­maan pien­hiuk­ka­siin. Pas­sii­vi­nen pölyn­hal­lin­ta kor­jaa inhi­mil­li­siä vir­hei­tä pit­käl­lä aika­vä­lil­lä, eli se toi­mii ikään kuin aktii­vi­sen pölyn­hal­lin­nan varajärjestelmänä.

Aktii­vis­ten ja pas­sii­vis­ten pölyn­hal­lin­ta­toi­men­pi­tei­den roo­li pro­ses­seis­sa tulee kas­va­maan. Vain siten voim­me taa­ta puh­taan lop­pu­tu­lok­sen lisäk­si myös tur­val­li­sen ja ter­veel­li­sen työym­pä­ris­tön raken­nus­työn­te­ki­jöil­le. Sik­si kan­nat­taa panos­taa eri­tyi­ses­ti aktii­vi­seen ja mut­ta myös pas­sii­vi­seen pölyn­hal­lin­taan, ja jät­tää kor­jaa­vat toi­men­pi­teet, eli sii­voa­mi­nen vähemmälle.

Lue täs­tä mitä on aktii­vi­nen pölyn­hal­lin­ta.

Lue lisää käy­tän­nön pölyn­hal­lin­nas­ta rakennustyömaalla.