Aja­tuk­sia pölynhallinnasta.

Uusi ase­tus syö­pä­vaa­ran tor­jun­nas­ta voi­maan myös rakennustyömaalla

  Val­tio­neu­vos­ton ase­tus työ­hön liit­ty­vän syö­pä­vaa­ran tor­jun­nas­ta tuli voi­maan vuo­den 2020 alkaes­sa. Täs­sä blo­gis­sa ker­ro­taan, mitä vai­ku­tuk­sia ase­tuk­sel­la on sinun työ­hö­si raken­nus­työ­maal­la. Uuden ase­tuk­sen myö­tä syö­pä­vaa­ral­li­sil­le aineil­le altistumista…

Hyria kou­lut­taa raken­nusa­lan ammat­ti­lai­sia hyvään pölynhallintaan

CAMU-koh­de­pois­to­lait­tei­ta on myy­ty myös ammat­tiop­pi­lai­tok­sil­le, jot­ka kou­lut­ta­vat tule­via raken­nusa­lan ammat­ti­lai­sia. Useim­mi­ten CAMU on muka­na pölyn­hal­lin­nas­sa oikeil­la työ­mail­la, joil­la opis­ke­li­jat pää­se­vät har­joit­te­le­maan käy­tän­nön raken­nus­työ­tä. Välil­lä CAMU on…

Vie­ras­kie­lis­ten työn­te­ki­jöi­den työhönperehdytys

Puhu­taan­ko sinun rak­sal­la­si uzbe­kia? Myy­jäm­me Tom­mi ehdot­ti erään raken­nus­yri­tyk­sen työn­joh­ta­jal­le tule­van­sa työ­maal­le esit­te­le­mään CAMU D2 ‑koh­de­pois­to­lai­tet­ta. Työn­joh­ta­ja kysyi, onnis­tuu­ko esit­te­ly uzbe­kik­si. No ei onnis­tu­nut. Ei monel­la muul­la­kaan kie­lel­lä, joita…

Pölyn­pois­to rakennustyömaalla

Ylei­sin rat­kai­su raken­nusai­kai­sen pölyn pois­ta­mi­seen työ­maal­la tai­taa edel­leen olla sii­voa­mi­nen. Lait­tei­ta ja mene­tel­miä pölyn­pois­toon on kyl­lä ole­mas­sa, mut­ta kaik­ki pöly ei suin­kaan ole tal­les­sa ja hal­lus­sa. Vali­tet­ta­vas­ti pöly usein pääs­te­tään ensin leviämään…

Rakennus­valvoja tulee, olet­ko valmis?

Aina välil­lä kuu­lem­me, että joku työ­maa on pysäy­tet­ty pölyn takia. Har­mi, kos­ka se oli­si hel­pos­ti voi­tu vält­tää. Työ­maan pysäyt­tä­mi­nen raken­nus­pö­lyn takia tulee ura­koit­si­jal­le kal­liik­si. Esi­mer­kik­si aika­tau­lu venyy, seu­raa mah­dol­li­ses­ti sak­ko­ja, ryntäyskustannuksia,…

Raken­ta­mi­nen on yhä Suo­men tapa­­tur­­ma-alt­­tein työ

Hel­sin­gin sano­mat rapor­toi tuo­reim­mis­ta työ­ta­pa­tur­ma­ti­las­tois­ta. Sen mukaan tapa­tur­mat ja ammat­ti­tau­dit vai­vaa­vat yhä raken­nusa­laa. Yksit­täi­sis­tä ammat­ti­ryh­mis­tä raken­nus­työn­te­ki­jöi­den tapa­tur­ma­ris­ki on yhä sel­väs­ti suu­rin, vaik­kei enää niin suu­ri ole­kaan kuin mitä…

Huo­mioi­ko Kuivaketju10 raken­nus­pö­lyn beto­nin kuivumisessa?

Sisäil­maon­gel­mis­ta ja home­kou­luis­ta on kuul­tu vali­tet­ta­van mon­ta esi­merk­kiä. Yhdek­si mer­kit­tä­väk­si syyl­li­sek­si on nimet­ty huo­no kos­teu­den­hal­lin­ta raken­nusai­ka­na. Beto­nin kui­vu­mi­nen on yksi kes­kei­nen teki­jä kos­teu­den­hal­lin­nas­sa. On tun­net­tu tosi­seik­ka, että…