Aja­tuk­sia pölynhallinnasta.

Pölyä­vät työ­vai­heet hallintaan

Pölyä­vät työ­vai­heet hallintaan

Kun tie­dät mis­sä ja mil­loin työ­maal­la syn­tyy pölyä, miten kau­an pölyä­vät työ­vai­heet kes­tä­vät, min­kä tyyp­pis­tä pölyä syn­tyy ja ket­kä työn­te­ki­jöis­tä altis­tu­vat pölyl­le, pys­tyt suun­nit­te­le­maan tar­vit­ta­vat pölyn­hal­lin­ta­me­ne­tel­mät sekä varaa­maan riit­tä­väs­ti lait­tei­ta, kuten ali­pai­neis­ta­jia ja kohdepoistajia.

Muo­toi­lun avul­la parem­pi moti­vaa­tio pölynhallintaan

Muo­toi­lun avul­la parem­pi moti­vaa­tio pölynhallintaan

Raken­nus­työ­mail­la pölyn hai­tal­li­suus on var­mas­ti­kin sel­vää kai­kil­le työn­te­ki­jöil­le, mut­ta sii­tä huo­li­mat­ta riit­tä­vään pölyn­hal­lin­taan ei aina panos­te­ta, sil­lä se koe­taan han­ka­lak­si, kal­liik­si ja työ­tä hidas­ta­vak­si. Usein työ­mail­la vain keskitytään…

Puhtaus­suunnitelma  – mikä ja miksi?

Puhtaus­suunnitelma – mikä ja miksi?

Raken­nut­ta­jan anta­mat tavoit­teet raken­nus­hank­keen puh­taus­luo­kas­ta ohjaa­vat ura­koit­si­jaa puh­taus­suun­ni­tel­man, eli pölyn­hal­lin­ta­suun­ni­tel­man teos­sa. Osa­na raken­nus­hank­keen yleis­tä tur­val­li­suus­suun­nit­te­lua ja eri­tyi­ses­ti P1-puh­­taus­­luo­­kan raken­ta­mi­sen suun­nit­te­lua, on ura­koit­si­jan teh­tä­vä myös pölyn­hal­lin­ta­suun­ni­tel­ma, johon työ­maan puh­taus­ta­voit­teet kirjataan.