Hyvää sisäil­maa uuteen Irja­lan kouluun

Hyvää sisäil­maa uuteen Irja­lan kouluun

Kävim­me tutus­tu­mas­sa P1-pölyn­hal­lin­taan Har­te­la Oy:n Irja­lan kou­lu- ja päi­vä­ko­ti­työ­maal­la Tam­pe­reel­la, jos­sa myös kak­si CAMUa on töissä.

Tam­pe­reen kau­pun­gin tila­kes­kuk­sen tavoit­tee­na, jopa pakot­ta­va­na tar­pee­na, oli saa­vut­taa hyvä sisäil­ma uudis­koh­tee­na raken­net­ta­vas­sa Irja­lan kou­lus­sa ja päi­vä­ko­dis­sa Tam­pe­reel­la. Niin­pä pää­ura­koit­si­ja­na toi­mi­va Har­te­la vel­voi­tet­tiin raken­ta­maan P1-puh­taus­luo­kan vaa­ti­mus­ten mukai­ses­ti. Osa­na pölyn­hal­lin­ta­rat­kai­sua työ­maal­le valit­tiin kak­si CAMU-koh­de­pois­to­lai­tet­ta vis­pi­lä­se­koi­tus­ten pölynhallintaan.

Pöly­tön pommisuoja

Työn­joh­ta­jat Juha Olli­la ja Johan Aal­to tote­si­vat, että CAMUn ansiois­ta työ­maa on ollut hel­pom­pi pitää puh­taa­na. Aiem­paan työ­maa­han ver­rat­tu­na sel­keä ero näkyy sii­nä, ettei sekoi­tus­ti­lan, eli pom­mi­suo­jan, kat­to ole pölys­tä har­maa­na. Muo­vi­sei­nil­lä pölyä voi­daan hal­li­ta, mut­ta CAMUl­la pöly saa­daan heti tal­teen, ennen kuin se pää­see lei­ju­maan työmaalle.Työntekijät ovat toden­neet, että he mie­luum­min käyt­tä­vät CAMUa kuin työs­ken­te­le­vät pölys­sä alipaineistuskopissa.

Kat­so video ja lue lisää

Kat­so lisää täs­tä P1-raken­nus­koh­tees­ta 3 minuu­tin videos­ta, jos­sa haas­tat­te­lem­me Har­te­lan työn­joh­toa pölyn­hal­lin­nas­ta, sekä lue Irja­lan kou­lu- ja päi­vä­ko­ti­työ­maan pölyn­hal­lin­nas­ta case stu­dys­tam­me.

Pölyä­vät työ­vai­heet hallintaan

Pölyä­vät työ­vai­heet hallintaan

Pölyn­hal­lin­nan jär­jes­tä­mi­nen koh­de­pois­to­lait­teil­la, ali­pai­neis­ta­jil­la sekä osas­toin­nil­la mah­dol­lis­taa laa­duk­kaan raken­ta­mi­sen ja työn­te­ki­jöi­den ter­vey­den suo­je­le­mi­sen. Hyvin toteu­tet­tu puh­tau­den­hal­lin­ta tuo jär­jes­tys­tä ja kus­tan­nus­te­hok­kuut­ta  rakentamiseen.

Tutus­tu puh­taus­suun­ni­tel­man tekoon täs­tä. Laa­dit­tua­si ana­lyy­sin pölys­tä ja sen aiheut­ta­mis­ta ris­keis­tä, tie­dät mis­sä ja mil­loin työ­maal­la syn­tyy pölyä, miten kau­an pölyä­vät työ­vai­heet kes­tä­vät, min­kä tyyp­pis­tä pölyä syn­tyy ja ket­kä työn­te­ki­jöis­tä altis­tu­vat pölyl­le. Näin pys­tyt suun­nit­te­le­maan tar­vit­ta­vat pölyn­hal­lin­ta­me­ne­tel­mät, kuten osas­toin­nit. Osaat myös vara­ta riit­tä­väs­ti pölyn­hal­lin­ta­lait­tei­ta, kuten ali­pai­neis­ta­jia ja koh­de­pois­to­lait­tei­ta. Myös sii­vouk­sen jär­jes­tä­mi­nen on olen­nai­nen osa työ­maan puhtaudenhallintaa.

Tyy­pil­li­siä pölyä­viä työ­vai­hei­ta ovat:

 • Pur­ku­työt (kor­jaus­ra­ken­ta­mi­ses­sa)
 • Väli­sei­nien muuraus
 • Levy­ra­ken­teis­ten väli­sei­nien rakentaminen
 • Lat­tian tasoitustyöt 
 • Sei­nän- ja katon tasoi­tus­työt ja maa­laus
 • Mär­kä­ti­lo­jen vedeneristystyöt
 • Laa­toi­tus­työt ja lat­tian­pääl­lys­tei­den asennus

Näis­tä useim­piin Con­sai­rin CAMU sovel­tuu koh­de­pois­to­työ­pis­teek­si. Lii­ku­tel­ta­va CAMU on tar­koi­tet­tu kui­va-ainei­den vis­pi­lä­se­koi­tuk­sen pölynhallintaan.

Pölyn­hal­lin­ta­vä­li­ne sin­ne mis­sä sitä tarvitaan

Tyy­pil­li­ses­ti työ­maal­la etu­put­sa­rit ovat kave­rei­ta, jot­ka kul­ke­vat omia pol­ku­jaan mui­den edel­lä. Hei­tä seu­raa­vat lat­tian ja sei­nien tasoit­ta­jat, sekä laa­toit­ta­jat, mat­toa­sen­ta­jat ja muut lat­tia­ma­te­ri­aa­lien asen­ta­jat. Myös sisä­pin­to­jen vii­meis­te­lys­sä saa­te­taan tar­vi­ta tasoitteita.

Jot­ta aktii­vi­nen pölyn­hal­lin­ta sujuu ilman tur­hia aske­lei­ta työ­maal­la, on lii­ku­tel­ta­va koh­de­pois­to­lai­te hyvä rat­kai­su. Se kul­kee työ­ryh­mien muka­na, hei­dän vauh­ti­aan. Koh­tees­ta riip­puen etu­put­sa­rit ja tasoi­tus­töi­den teki­jät voi­vat hyö­dyn­tää samas­sa ker­rok­ses­sa sijait­se­vaa kiin­te­ää koh­de­pois­to­lait­teel­la varus­tet­tua sekoi­tus­pis­tet­tä. Mut­ta usein etu­put­sa­reil­la, mat­toa­sen­ta­jil­la ja laa­toi­tus­po­ru­koil­la kan­nat­taa olla omat laitteensa. 

Joka tapauk­ses­sa työ­ryh­mät sääs­ty­vät monil­ta aske­leil­ta, kos­ka hei­dän ei tar­vit­se käy­dä välil­lä ulko­na tai kiin­teäs­sä ali­pai­neis­tus­ko­pis­sa toi­ses­sa ker­rok­ses­sa tai suu­ren tilan toi­ses­sa pääs­sä teke­mäs­sä sekoitustöitä. 

Tämä nopeut­taa työn­te­koa samal­la, kun huo­leh­dit työn­te­ki­jöi­den suo­jaa­mi­ses­ta hai­tal­li­sel­ta kvart­si­pi­toi­sel­ta pölyl­tä. Eikä työ­maa likaan­nu sekoi­tus­työs­tä leviä­väs­tä pölystä.

Mon­ta­ko koh­de­pois­to­lai­tet­ta tar­vit­sen työmaalleni?

Sii­hen ei ole vakio­vas­taus­ta ole­mas­sa, kos­ka pölyn­hal­lin­ta­rat­kai­sun toteut­ta­mi­nen riip­puu koh­tees­ta. Mon­ta­ko loh­koa ja ker­ros­ta koh­tees­sa on, ja miten töi­den ete­ne­mi­nen on suun­ni­tel­tu näi­den välil­lä. Voit sel­vi­tä yhdel­lä lait­teel­la, mut­ta työn suju­vuu­den kan­nal­ta par­haan tulok­sen saat, kun arvioit, mil­loin lait­teel­le syn­tyy jonoa, ja pal­jon­ko tur­haa pal­ju­jen kan­nis­ke­lua syn­tyy, jos lait­teet ovat vää­ris­sä pai­kois­sa vää­rään aikaan. Par­hai­ten asia sel­vi­ää kes­kus­te­le­mal­la asian­tun­ti­joit­tem­me kans­sa. Ota yhteyt­tä ja lai­te­taan työ­maa­si vis­pi­lä­se­koi­tus­pö­lyt kuriin!

Muo­toi­lun avul­la parem­pi moti­vaa­tio pölynhallintaan

Muo­toi­lun avul­la parem­pi moti­vaa­tio pölynhallintaan

Raken­nus­työ­mail­la pölyn hai­tal­li­suus on var­mas­ti­kin sel­vää kai­kil­le työn­te­ki­jöil­le, mut­ta sii­tä huo­li­mat­ta riit­tä­vään pölyn­hal­lin­taan ei aina panos­te­ta, sil­lä se koe­taan han­ka­lak­si, kal­liik­si ja työ­tä hidas­ta­vak­si. Usein työ­mail­la vain kes­ki­ty­tään sii­voa­mi­seen, joka ei rat­kai­se pöly­on­gel­maa vaan ainoas­taan kor­jaa jäl­kiä. Con­sair läh­ti muu­ta­ma vuo­si sit­ten etsi­mään rat­kai­sua pölyn­hal­lin­taan tuo­te­ke­hi­tyk­sen ja muo­toi­lun kei­noin. Miten täs­tä syn­ty­nyt tuo­te, CAMU 1200, rat­kai­see työn­te­ki­jän moti­voi­mi­seen liit­ty­vän haasteen?

Pölyn­hal­lin­nan proble­ma­tii­kan ymmärtäminen

Con­sair Oy:n tuo­te­ke­hi­tys­tii­mi tut­ki ennen CAMU-koh­de­pois­to­lait­teen kehi­tys­työn aloit­ta­mis­ta pölyn­hal­lin­nan haas­tei­ta käyt­tä­jä­nä­kö­kul­mas­ta. Tavoit­tee­na oli oppia ymmär­tä­mään pölyn­hal­lin­nan proble­ma­tiik­kaa ja kehit­tää käyt­tä­jä­läh­töis­ten suun­nit­te­lu­me­to­dien avul­la rat­kai­su­ja parem­paan pölyn­hal­lin­taan. Kuu­den vii­kon aika­na teh­ty­jen työ­maa­kier­ros­ten ja lukuis­ten haas­tat­te­lu­jen lop­pu­tu­lok­se­na hah­mot­tui kuva, jos­sa pölyn­hal­lin­ta ja raken­nus­työ näyt­täy­tyi­vät eril­li­si­nä koko­nai­suuk­si­na. Nii­den yhdis­tä­mi­nen yhte­näi­sek­si pro­ses­sik­si koet­tiin sekä työn­te­ki­jöi­den että työn­joh­don näkö­kul­mas­ta vai­keak­si tai jopa mahdottomaksi.

Moti­vaa­tio­ta pölynhallintaan

CAMU 1200 ‑pölyn­hal­lin­ta­työ­pis­teen suun­nit­te­lus­sa ensi­si­jai­se­na tavoit­tee­na oli löy­tää kei­not, joil­la raken­nus­työn­te­ki­jät saa­daan moti­voi­tua pölyn­hal­lin­taan. Täs­tä syn­tyi idea yhdis­tää pölyn­hal­lin­ta osak­si teho­kas­ta työn teke­mis­tä. CAMUs­sa integroi­tu työ­va­lo aut­taa suo­riu­tu­maan työ­teh­tä­väs­tä nopeam­min. Valo tekee pölyn myös näky­väk­si; tämä aut­taa ymmär­tä­mään lait­teen hyö­dyt välit­tö­mäs­ti ja ohjaa työn­te­ki­jöi­tä pölyt­tö­mäm­pään työs­ken­te­lyyn. Rois­ke­suo­jao­vet rajaa­vat sot­kua­lu­een pie­nek­si, jol­loin sii­vot­ta­vaa syn­tyy vähem­män eikä sekoi­tus­työs­sä tar­vit­se varoa rois­kei­den len­tä­mis­tä val­miik­si raken­ne­tuil­le pin­noil­le. Pit­kä huol­to­vä­li ja help­po suo­dat­ti­men vaih­to mukau­tu­vat työ­ryt­miin, jol­loin työ­tä hidas­ta­via huol­to­kat­ko­ja syn­tyy vähem­män. Pyö­ril­lä kul­ke­va työ­pis­te siir­tyy myös hel­pos­ti sin­ne mis­sä pölyn­hal­lin­taa tar­vi­taan. CAMU toi­mii sekä hen­ki­lö­koh­tai­se­na että työ­ryh­mien yhtei­se­nä työpisteenä.

Käyt­tä­jä­läh­töi­nen muo­toi­lu sekä asiak­kaan osal­lis­ta­mi­nen kehi­tys­työ­hön ja tes­tauk­seen oli muka­na kai­kis­sa tuo­te­ke­hi­tys­työn vai­heis­sa. CAMU 1200 pölyn­hal­lin­ta­työ­pis­te paran­taa työ­olo­suh­tei­ta välit­tö­mäs­ti ja näky­väs­ti. Jat­ku­va suu­ri ilma­vir­ta sekä opti­moi­tu pöly­suo­da­tus yhdes­sä esi­kam­mio­tek­nii­kan kans­sa ovat olen­nais­ta, jot­ta ilmas­sa lei­ju­vaan pölyyn voi­daan tart­tua tehok­kaas­ti. CAMU 1200 vähen­tää tut­ki­tus­ti jopa 99,1% työ­pis­teen pölypitoisuutta. 

Ensim­mäi­se­nä raken­nusa­lan yri­tyk­se­nä muo­toi­lu­ki­san pal­kin­to Con­sai­rin CAMUl­le 2017

Tun­nus­tuk­se­na täs­tä asia­kas­läh­töi­ses­tä muo­toi­lu­työs­tä Con­sair Oy:lle myön­net­tiin Fen­nia Prize star­tup ‑sar­jan Win­ner 2017 ‑pal­kin­to. Pal­kin­to myön­net­tiin CAMU 1200:sta, uudes­ta käyt­tä­jäys­tä­väl­li­ses­tä rat­kai­sus­ta raken­nus­työ­mai­den pölyongelmaan. 

Fen­nia Prize on muo­toi­lu­kil­pai­lu, jos­sa pal­ki­taan yri­tyk­siä ja orga­ni­saa­tioi­ta muo­toi­lun esi­mer­kil­li­ses­tä käy­tös­tä. Win­ner ‑pal­kin­to myön­net­tiin vuon­na 2017  ensim­mäi­sen ker­ran raken­nusa­lan tuot­teel­le. Muut pal­ki­tut oli­vat Gene­lec Oy uudes­ta äly­tark­kai­lu­kai­u­tin­mal­lis­ta, Naa­va äly­vi­her­sei­näs­tä, muo­toi­lu­toi­mis­to Pen­ta­gon Design Oy Faze­ril­le suun­ni­tel­lus­ta lakrit­si­kon­sep­tis­ta ja Plan­med Oy Plan­med Cla­ri­ty ‑mam­mo­gra­fia­lait­tees­ta. Jär­jes­tä­ji­nä toi­mi­vat Design Forum Fin­land, Fen­nia, Elo sekä Patent­ti- ja rekis­te­ri­hal­li­tus. Kat­so lisä­tie­to­ja täs­tä.

Muo­toi­lun hyö­dyn­tä­mi­nen tuo­te­ke­hi­tyk­ses­sä jatkuu

Pölyn­hal­lin­taa kehi­te­tään Con­sai­ril­la jat­ku­vas­ti uusien tuo­tein­no­vaa­tioi­den avul­la, myös  pal­ve­lu­muo­toi­lun kei­noin. Ker­rom­me näis­tä uusis­ta inno­vaa­tiois­ta syk­syn 2018 aikana!

Puhtaus­suunnitelma – mikä ja miksi?

Puhtaus­suunnitelma – mikä ja miksi?

Raken­nut­ta­jan anta­mat tavoit­teet raken­nus­hank­keen puh­taus­luo­kas­ta ohjaa­vat ura­koit­si­jaa puh­taus­suun­ni­tel­man, eli pölyn­hal­lin­ta­suun­ni­tel­man teos­sa. Osa­na raken­nus­hank­keen yleis­tä tur­val­li­suus­suun­nit­te­lua ja eri­tyi­ses­ti P1-puh­taus­luo­kan raken­ta­mi­sen suun­nit­te­lua, on ura­koit­si­jan teh­tä­vä myös pölyn­hal­lin­ta­suun­ni­tel­ma, johon työ­maan puh­taus­ta­voit­teet kir­ja­taan. Raken­nut­ta­jan, ura­koit­si­jan ja suun­nit­te­li­jan väli­sis­sä työ­maan aloi­tus­ko­kouk­sis­sa esi­tel­lään suun­ni­tel­lut pölyn­hal­lin­ta­rat­kai­sut, joil­la puh­taus­ta­voit­tei­siin päästään.

Pölyn­hal­lin­nal­la ura­koit­si­ja pyr­kii estä­mään raken­nus­pö­lyn leviä­mi­sen työym­pä­ris­töön ja raken­nus­työn­te­ki­jöi­den sekä raken­nuk­sen lop­pu­käyt­tä­jien altis­tu­mi­sen pölyn ter­veys­hai­toil­le.

Tun­ne pöly ja ris­kit, niin löy­dät ratkaisut

Jot­ta onnis­tut pölyn­hal­lin­ta­suun­nit­te­lus­sa, sinun on tunnistettava:

 • mis­sä ja mil­loin työ­maal­la syn­tyy pölyä
 • miten kau­an pölyä­vät työ­vai­heet kestävät
 • min­kä tyyp­pis­tä pölyä syntyy
 • ket­kä työn­te­ki­jöis­tä altis­tu­vat pölylle. 

 

Näin löy­dät myös tehok­kaim­mat rat­kai­sut pöly­pi­toi­suuk­sien vähen­tä­mi­seen. Näi­den tie­to­jen perus­teel­la voit teh­dä tur­val­li­suu­teen ja ter­vey­teen liit­ty­vät ris­kiar­viot sekä miet­tiä nii­den seu­raa­muk­set. Voit myös pois­taa välit­tö­mät riskit.

Ris­kia­na­lyy­si­si perus­teel­la voit vali­ta oikeat suo­jaus­toi­men­pi­teet niil­le ris­keil­le, joi­ta et vie­lä ennak­koon pys­ty­nyt pois­ta­maan. Kiin­ni­tä myös huo­mio­ta käyttöturvallisuustiedotteisiin ja kemi­kaa­li­luet­te­loi­hin, jot­ta ne ovat työn­te­ki­jöi­den saa­ta­vil­la ja tiedossa.

Tee puh­taus­suun­ni­tel­ma

Mer­kit­se valit­se­ma­si pölyt­tö­mät työ­me­ne­tel­mät sekä suo­jaus­me­ne­tel­mät työ­maan puh­taus­suun­ni­tel­maan. Var­mis­tu sii­tä, että kaik­ki työ­maal­la työs­ken­te­le­vät hen­ki­löt toi­mi­vat sau­mat­to­man yhteis­pe­lin sään­nöin. Ota myös kes­kei­set pölyn­hal­lin­taan liit­ty­vät asiat mukaan urakka-asiakirjoihin.

Kir­jaa suun­ni­tel­maan myös käyttö- ja kul­ku­ra­joi­tuk­set, pölyn­hal­lin­taan liit­ty­vä toi­min­ta ja tie­dot­ta­mi­nen raken­nus­työ­maal­la.  P1-puh­taus­luok­ka edel­lyt­tää puh­taus­suun­ni­tel­maa, jos­sa on huo­mioi­tu myös työ­maan osas­toin­ti, raken­nus­tar­vik­kei­den kul­je­tus, varas­toin­ti ja suo­jaus sekä tilo­jen sii­vous. Ota suun­ni­tel­mas­sa­si kan­taa myös ilman­vaih­to­ka­na­vien suo­jaa­mi­seen pölyä­vien työ­vai­hei­den välis­sä. Pölyä­vät ja likaa­vat työ­vai­heet pitää saat­taa lop­puun ennen lopul­lis­ten pin­to­jen tekoa sekä ilman­vaih­to­lait­tei­den toi­min­ta­ko­kei­ta ja säätöä.

Aktii­vi­nen ja pas­sii­vi­nen pölyn­hal­lin­ta sekä kor­jaa­vat toimenpiteet

Pää­asial­li­set kei­not, joi­ta voit pölyn­hal­lin­ta­suun­ni­tel­maan kir­ja­ta työ­maal­la käy­tet­tä­väk­si ovat aktii­vi­nen pölyn­hal­lin­ta, eli pölyt­tö­mät työ­me­ne­tel­mät ja koh­de­pois­to­lait­tei­den käyt­tö sekä pas­sii­vi­nen pölyn­hal­lin­ta, kuten ilman­vaih­to, osas­toin­ti ja ali­pai­neis­tus. Näi­den lisäk­si voit käyt­tää kor­jaa­via toi­men­pi­tei­tä sil­loin, kun aktii­vi­nen ja pas­sii­vi­nen pölyn­hal­lin­ta eivät rii­tä, eli oikeaop­pis­ta P1-raken­ta­mi­seen sovel­tu­vaa sii­vous­ta. Hen­gi­tys­suo­jai­met ovat tär­kei­tä pölyi­siä töi­tä tehdessä.

Puh­tau­den­hal­lin­ta on asennekysymys

Jär­jes­tä riit­tä­vä kou­lu­tus ja ohjaus kai­kil­le työ­maal­la työs­ken­te­le­vil­le. Tee työn­te­ki­jöil­le sel­väk­si pölyn­hal­lin­nan ja ylei­sen siis­tey­den yllä­pi­don tär­keys, jot­ta työn­te­ki­jät suh­tau­tu­vat puh­tau­den­hal­lin­taan oikeal­la asen­teel­la. Kou­lu­tuk­ses­sa kiin­ni­tä eri­tyi­ses­ti työn­te­ki­jöi­den huo­mio pölyä­viin työ­vai­hei­siin ja nii­den hai­tal­li­suu­teen, valit­tui­hin työ­me­ne­tel­miin ja lait­tei­siin sekä lait­tei­den oike­aan käyt­töön ja huol­toon. Mate­ri­aa­lien suo­jaus on myös tär­ke­ää, jot­ta likaa ja pölyä ei kul­keu­du nii­den muka­na puh­tai­siin tiloi­hin. Koros­ta jät­tei­den asian­mu­kai­sen hävit­tä­mi­sen tärkeyttä.

Työ­maal­la oli­si hyvä nime­tä eril­li­nen P1-puh­taus­luo­kan raken­ta­mi­sen vas­taa­va. Hänen teh­tä­vän­sä on tark­kail­la osas­toin­tien toi­mi­vuut­ta, ali­pai­neis­tus- ja koh­de­pois­to­lait­tei­den kun­toa ja suo­dat­ti­mien vaih­toa, sekä yleis­tä puhtautta.

Vaa­di hen­gi­tys­suo­jain­ten käyt­töä sil­loin, kun vali­tut pölyn­hal­lin­ta­me­ne­tel­mät eivät suo­jaa työn­te­ki­jää riit­tä­väs­ti. Pyy­dä työn­te­ki­jöi­tä ilmoit­ta­maan työn­joh­dol­le havait­se­mis­taan vaaratekijöistä. 

Seu­raa, mit­taa ja korjaa

Jot­ta voit luo­tet­ta­vas­ti val­voa suun­ni­tel­man toteu­tu­mis­ta, on työ­maal­la suo­ri­tet­ta­va sään­nöl­li­ses­ti mit­tauk­sia, mikä­li altis­tu­mis­ta pölyl­le tai muil­le vaa­ral­li­sil­le aineil­le ei muu­ten voi­da tode­ta. Ris­kien arvioin­tia pitää päi­vit­tää tarvittaessa.

Seu­raa puh­taus­ta­voit­tei­den toteu­tu­mis­ta sään­nöl­li­ses­ti työ­maa­ko­kouk­sis­sa. Paran­te­le pölyn­hal­lin­ta­suun­ni­tel­maa jat­ku­vas­ti – sitä ei pidä kopioi­da edel­li­sel­tä työ­maal­ta, kos­ka jokai­nen raken­nus­han­ke on eri­lai­nen. Toki moni asia tois­tuu saman­kal­tai­se­na työ­maal­ta toiselle.

Onnis­tu­neel­la pölyn­hal­lin­ta­suun­ni­tel­mal­la kus­tan­nuk­set pysy­vät hal­lin­nas­sa ja työ­tur­val­li­suus, työ­te­hok­kuus sekä viih­ty­vyys työ­maal­la paranevat.

Kvar­taa­li­ki­va eli tyky­päi­vä Consairissa

Kvar­taa­li­ki­va eli tyky­päi­vä Consairissa

Täl­lä ker­taa blo­gis­sam­me emme voi­si olla kau­em­pa­na raken­nus­työ­mais­ta, sil­lä näin kesäl­lä on hyvä läh­teä vähän tuu­let­tu­maan. Pyyh­kiä pöly­jä aja­tuk­sis­taan ja itses­tään reip­paas­sa meri­tuu­les­sa. Vaik­ka kvar­taa­li­ta­lou­des­sa emme elä­kään, pidäm­me Con­sai­ris­sa ns. Kvar­taa­li­ki­va-tapah­tu­mia. Eli teh­dään jotain nor­maa­lis­ta poik­kea­vaa ja mie­lel­lään myös kivaa noin 3 kuu­kau­den välein. 

Täl­lä ker­taa kvar­taa­li­ki­va osui siis kesä­kuu­hun ja juhan­nus­vii­kol­le. Sik­si suun­ta­sim­me Espoon edus­tal­la sijait­se­val­le Kapa­ren-ulkoi­lusaa­rel­le pitä­mään Con­sai­rin kesä­päi­vää koko tii­min voimin.

Saim­me tutun kip­pa­rim­me venei­neen käy­mään saa­rel­la jo etu­kä­teen, sil­lä Kapa­ren-nimi vei aja­tuk­set meri­ros­vo­seik­kai­lui­hin ja aar­tee­net­sin­tään. Sitä var­ten maas­toon pii­lo­tet­tiin vink­ke­jä ja teh­tä­viä sekä itse aar­re. Mut­ta ennen kuin aar­tee­net­sin­tä voi alkaa, piti saa­ri vallata.

Kapa­ren on pie­ni saa­ri, joten aar­tee­net­sin­näs­sä kuta­kuin­kin kier­sim­me koko saa­ren ja kään­sim­me kiviä ja kai­voim­me aar­ret­ta puun oksien alta. Vin­kit oli­vat visai­sia ja teh­tä­vät äly­nys­ty­röi­tä hie­ro­via. Voit­ta­ja­tii­mi rat­kai­si ensim­mäi­se­nä teh­tä­vä­nä olleen sudo­kun nopeas­ti, mut­ta etsi seu­raa­vaa ras­tia lii­an kau­an, eikä edes osan­nut rat­kais­ta teh­tä­vää ilman toi­sen tii­min apua. Mut­ta sen jäl­keen vii­mei­nen ras­ti, eli aar­re löy­tyi­kin nopeasti.

Aar­tee­net­sin­nän jäl­keen gril­la­sim­me lou­naam­me ja söim­me hyväl­lä ruo­ka­ha­lul­la. Ilta­päi­väl­lä vie­lä rat­kot­tiin puu­ja­lan hei­ton mes­ta­ruus. Eli kisat­tiin mölkkypelissä.

Tuu­li, jos­ta meteo­ro­lo­git oli­vat varoi­tel­leet­kin, nousi päi­vän mit­taan mel­koi­sek­si puhu­rik­si, mut­ta paluu­reit­tim­me kul­ki tur­val­li­ses­ti Espoon Suvi­saa­ris­ton hal­ki takai­sin vene­sa­ta­maan. Nyt jak­sam­me taas vie­dä pölyn­hal­lin­nan ilo­sa­no­maa raken­nus­työ­mail­le, aina­kin kesä­lo­miin asti.

Kuvas­sa vasem­mal­ta: Taka­ri­vi Mar­ko Taka­la, Frank Rus­si, Juho Jalo­nen. Etu­ri­vi: Enna Rane, Mer­ja Juko­la ja Ant­ti Väi­sä­nen. Ant­to Nykä­nen puut­tuu kuvasta.

Kilo raken­nus­pö­lyä päi­väs­sä, kak­si parhaassa

Kilo raken­nus­pö­lyä päi­väs­sä, kak­si parhaassa

Kuten tou­ko­kuus­sa 2018 teke­mäs­säm­me kyse­lys­sä sel­vi­si, on raken­nus­työn­te­ki­jöi­den ter­veys tär­kein syy teh­dä pölyn­hal­lin­taa raken­nus­työ­maal­la. Eikä ihme, sil­lä työ­maal­la beto­nin, semen­tin ja laas­tin eli kui­va-ainei­den sekoi­tuk­ses­sa syn­tyy hel­pos­ti kilo ter­vey­del­le vaa­ral­lis­ta pölyä työ­päi­väs­sä. Yhdes­tä kui­va-aine­sä­kil­li­ses­tä syn­tyy sekoi­tus­työn ohes­sa jopa 10 gram­maa pölyä. 

Työ­koh­tees­sa voi­daan käsi­tel­lä hel­pos­ti sata­kin säk­kiä päi­väs­sä, sii­tä syn­tyy kilo pölyä. Säk­ki pöly­ää jo sitä siir­ret­täes­sä. Pölyä­mi­nen vain pahe­nee, kun säk­ki ava­taan ja sii­tä kaa­de­taan kui­va-ainet­ta vis­pi­lä­se­koi­tuk­seen. Sen näkee pal­jaal­la sil­mäl­lä­kin ja mais­taa myös suus­saan. Illal­la voi köhiä pölyt keuh­kois­taan ja niis­tää loput, eikö niin?

Raken­nus­työ­maal­la lei­ju­va pöly koos­tuu mm. kiviai­nek­ses­ta, beto­nis­ta, semen­tis­tä ja lisä­ai­neis­ta. Myös ”vaa­rat­to­mat” pölyt kuor­mit­ta­vat raken­nus­työ­maal­la työs­ken­te­le­vien keuh­ko­ja ja ajan myö­tä lii­kaa hen­gi­tet­tyi­nä aiheut­ta­vat keuh­koah­tau­ma­tau­tia, johon ei ole parannuskeinoa. 

Kaik­kea pölyä emme kui­ten­kaan näe, ja se juu­ri on se vaa­ral­li­sin pöly. Näky­mä­tön pöly on reak­tii­vis­ta, vah­van emäk­sis­tä ja jopa syö­vyt­tä­vää. Täs­tä aiheu­tuu raken­nus­työn­te­ki­jöil­le ja sii­voo­jil­le mit­ta­via terveyshaittoja. 

Kvart­si aiheut­taa silikoosia

Riip­puen kiviai­nek­sen koos­tu­muk­ses­ta pöly sisäl­tää muu­ta­mia pro­sent­te­ja kvart­sia, joka on erit­täin hai­tal­lis­ta ter­vey­del­le. Tun­ne­tuim­pia kvart­sin aiheut­ta­mia sai­rauk­sia on sili­koo­si eli pöly­keuh­ko­sai­raus. Sili­koo­sin ja kvart­si­pö­lyl­le altis­tu­mi­sen on todet­tu ole­van yhtey­des­sä mm. keuhkosyöpään.

Altis­tu­mi­nen tapah­tuu pik­ku­hil­jaa ja huo­maa­mat­ta, eikä vaa­raa miel­le­tä todel­li­sek­si ja ehkä sik­si pölyl­tä suo­jau­tu­mi­ses­ta ei huo­leh­di­ta riit­tä­väs­ti. Kei­no­ja on kui­ten­kin ole­mas­sa, kuten koh­de­pois­to­lait­teet ja ali­pai­neis­te­tut sekoi­tus­ko­pit. Koh­de­pois­to­lait­teen, kuten CAMUn avul­la laasti‑, beto­ni- ja sement­ti­pö­lys­tä kerä­tään tal­teen jopa 99%. 

Myös hen­gi­tys­suo­jai­mia tulee käyt­tää. Suo­jai­mien käy­tös­sä on ylei­ses­ti puut­tei­ta. Nii­den käyt­tö on voi­nut tun­tua han­ka­lal­ta ja työn­te­koa hait­taa­val­ta. Nykyi­set hen­gi­tys­suo­jai­met ovat kui­ten­kin tehok­kai­ta ja entis­tä miel­lyt­tä­väm­piä käyt­tää. Hyö­ty ylit­tää hai­tat men­nen tul­len. Teho­kas­ta koh­de­pois­to­lai­tet­ta, kuten CAMUa, käy­tet­täes­sä hen­gi­tys­suo­jain­ta tar­vi­taan vain suo­dat­ti­men vaih­don yhteydessä.

Raken­nus­pö­ly ei ole vain työn­te­ki­jän riesa

Mikä­li työ­maal­la ei huo­leh­di­ta pölyn­hal­lin­nas­ta, jää raken­nus­pö­lyä sii­vouk­sen ulot­tu­mat­to­miin ja kul­keu­tuu mm. ilman­vaih­to­ka­na­viin – tule­vien asuk­kai­den tai raken­nuk­ses­sa työs­ken­te­le­vien ja asioi­vien ihmis­ten sisäilmaan.

Raken­nus­pö­lyyn kan­nat­taa siis suh­tau­tua vakavasti.