Kilo raken­nus­pö­lyä päi­väs­sä, kak­si par­haas­sa

Kilo raken­nus­pö­lyä päi­väs­sä, kak­si par­haas­sa

Kuten tou­ko­kuus­sa 2018 teke­mäs­säm­me kyse­lys­sä sel­vi­si, on raken­nus­työn­te­ki­jöi­den ter­veys tär­kein syy teh­dä pölyn­hal­lin­taa raken­nus­työ­maal­la. Eikä ihme, sil­lä työ­maal­la beto­nin, semen­tin ja laas­tin eli kui­va-ainei­den sekoi­tuk­ses­sa syn­tyy hel­pos­ti kilo ter­vey­del­le vaa­ral­lis­ta pölyä työ­päi­väs­sä. Yhdes­tä kui­va-aine­sä­kil­li­ses­tä syn­tyy sekoi­tus­työn ohes­sa jopa 10 gram­maa pölyä.

Työ­koh­tees­sa voi­daan käsi­tel­lä hel­pos­ti sata­kin säk­kiä päi­väs­sä, sii­tä syn­tyy kilo pölyä. Säk­ki pöly­ää jo sitä siir­ret­täes­sä. Pölyä­mi­nen vain pahe­nee, kun säk­ki ava­taan ja sii­tä kaa­de­taan kui­va-ainet­ta vis­pi­lä­se­koi­tuk­seen. Sen näkee pal­jaal­la sil­mäl­lä­kin ja mais­taa myös suus­saan. Illal­la voi köhiä pölyt keuh­kois­taan ja niis­tää loput, eikö niin?

Raken­nus­työ­maal­la lei­ju­va pöly koos­tuu mm. kiviai­nek­ses­ta, beto­nis­ta, semen­tis­tä ja lisä­ai­neis­ta. Myös ”vaa­rat­to­mat” pölyt kuor­mit­ta­vat raken­nus­työ­maal­la työs­ken­te­le­vien keuh­ko­ja ja ajan myö­tä lii­kaa hen­gi­tet­tyi­nä aiheut­ta­vat keuh­koah­tau­ma­tau­tia, johon ei ole paran­nus­kei­noa.

Kaik­kea pölyä emme kui­ten­kaan näe, ja se juu­ri on se vaa­ral­li­sin pöly. Näky­mä­tön pöly on reak­tii­vis­ta, vah­van emäk­sis­tä ja jopa syö­vyt­tä­vää. Täs­tä aiheu­tuu raken­nus­työn­te­ki­jöil­le ja sii­voo­jil­le mit­ta­via ter­veys­hait­to­ja.

Kvart­si aiheut­taa sili­koo­sia

Riip­puen kiviai­nek­sen koos­tu­muk­ses­ta pöly sisäl­tää muu­ta­mia pro­sent­te­ja kvart­sia, joka on erit­täin hai­tal­lis­ta ter­vey­del­le. Tun­ne­tuim­pia kvart­sin aiheut­ta­mia sai­rauk­sia on sili­koo­si eli pöly­keuh­ko­sai­raus. Sili­koo­sin ja kvart­si­pö­lyl­le altis­tu­mi­sen on todet­tu ole­van yhtey­des­sä mm. keuh­ko­syö­pään.

Altis­tu­mi­nen tapah­tuu pik­ku­hil­jaa ja huo­maa­mat­ta, eikä vaa­raa miel­le­tä todel­li­sek­si ja ehkä sik­si pölyl­tä suo­jau­tu­mi­ses­ta ei huo­leh­di­ta riit­tä­väs­ti. Kei­no­ja on kui­ten­kin ole­mas­sa, kuten koh­de­pois­to­lait­teet ja ali­pai­neis­te­tut sekoi­tus­ko­pit. Koh­de­pois­to­lait­teen, kuten CAMUn avul­la laasti‑, beto­ni- ja sement­ti­pö­lys­tä kerä­tään tal­teen jopa 99%.

Myös hen­gi­tys­suo­jai­mia tulee käyt­tää. Suo­jai­mien käy­tös­sä on ylei­ses­ti puut­tei­ta. Nii­den käyt­tö on voi­nut tun­tua han­ka­lal­ta ja työn­te­koa hait­taa­val­ta. Nykyi­set hen­gi­tys­suo­jai­met ovat kui­ten­kin tehok­kai­ta ja entis­tä miel­lyt­tä­väm­piä käyt­tää. Hyö­ty ylit­tää hai­tat men­nen tul­len. Teho­kas­ta koh­de­pois­to­lai­tet­ta, kuten CAMUa, käy­tet­täes­sä hen­gi­tys­suo­jain­ta tar­vi­taan vain suo­dat­ti­men vaih­don yhtey­des­sä.

Raken­nus­pö­ly ei ole vain työn­te­ki­jän rie­sa

Mikä­li työ­maal­la ei huo­leh­di­ta pölyn­hal­lin­nas­ta, jää raken­nus­pö­lyä sii­vouk­sen ulot­tu­mat­to­miin ja kul­keu­tuu mm. ilman­vaih­to­ka­na­viin – tule­vien asuk­kai­den tai raken­nuk­ses­sa työs­ken­te­le­vien ja asioi­vien ihmis­ten sisäil­maan.

Raken­nus­pö­lyyn kan­nat­taa siis suh­tau­tua vaka­vas­ti.

Kyse­ly: Pölyn­hal­lin­taa teh­dään rakennus­työntekijöiden työ­ter­vey­den takia

Kyse­ly: Pölyn­hal­lin­taa teh­dään rakennus­työntekijöiden työ­ter­vey­den takia

Halusim­me tie­tää, mit­kä ovat tär­keim­mät syyt pölyn­hal­lin­taan raken­nus­työ­mail­la. Tätä var­ten teim­me net­ti­ky­se­lyn tou­ko­kuus­sa 2018, ja saim­me vas­tauk­sia raken­nusa­lan ammat­ti­lai­sil­ta. Vas­taus­ten mää­rä ei rii­tä tie­teel­li­ses­ti päte­vään ana­lyy­siin, mut­ta on hyvin­kin suun­taa anta­va.

Olem­me vuo­sien var­rel­la asiak­kai­den kans­sa kes­kus­tel­les­sam­me toden­neet, että syi­tä on monia. Halusim­me nyt kyse­lyn avul­la saa­da tie­tää, onko ylei­sin syy työn­te­ki­jöi­den ter­vey­den suo­je­le­mi­nen, työ­maan puh­taus tai raken­ta­mi­sen laa­tu. Vaa­ti­vat­ko tilaa­ja tai val­vo­ja pölyn­hal­lin­taa?

Vas­taa­jis­ta suu­rin osa työs­ken­te­li asuin­ra­ken­ta­mi­ses­sa (72 %) ja sii­nä nime­no­maan kor­jaus­ra­ken­ta­mi­ses­sa (61 %). Raken­nuk­sil­la työs­ken­te­le­viä (raken­nus­työn­te­ki­jä, vas­taa­va mes­ta­ri, työn­joh­ta­ja, työ­maa­in­si­nöö­ri) oli yli 60 % vas­taa­jis­ta.

Työ­ter­veys yli­voi­mai­nen syy, myös laa­dul­la on mer­ki­tys­tä

Yli­voi­mai­ses­ti suu­rin osa vas­taa­jis­ta, 67 %, piti työn­te­ki­jöi­den työ­ter­veyt­tä tär­keim­pä­nä syy­nä teh­dä pölyn­hal­lin­taa. Tämä päti niin raken­nus­työ­maal­la työs­ken­te­le­viin raken­nus­työn­te­ki­jöi­hin, työn­joh­ta­jiin, vas­taa­viin mes­ta­rei­hin kuin työ­maa­in­si­nöö­rei­hin. Samoin raken­nut­ta­jien edus­ta­jien, eli tilaa­jien, kon­sult­tien ja val­vo­jien sekä oma­toi­mi­ra­ken­ta­jien ja raken­nus­fir­mo­jen asiak­kait­ten mie­les­tä raken­nus­työ­te­ki­jöi­den ter­vey­den vaa­li­mi­nen on tär­kein teki­jä. Ter­vey­den pai­noar­vo oli molem­mis­sa ryh­mis­sä sama.

 

Toi­sek­si tär­kein syy teh­dä pölyn­hal­lin­taa on raken­ta­mi­sen laa­dun paran­ta­mi­nen. Tätä miel­tä oli 25 % vas­taa­jis­ta. Raken­nut­ta­jat ja tilaa­jat sekä vas­taa­vat mes­ta­rit näki­vät pölyn­hal­lin­nan vai­ku­tuk­sen laa­tuun hie­man suu­rem­pa­na kuin muut vas­taa­jat.

Kol­man­nek­si tär­kein syy teh­dä pölyn­hal­lin­taa raken­nus­työ­maal­la on työ­maan puh­taus.  Tätä miel­tä oli tosin vain 8 % vas­taa­jis­ta. Puh­taus ja laa­tu kul­ke­vat käsi kädes­sä, joten voi­si olla perus­tel­tua yhdis­tää nämä kak­si teki­jää.

Tilaa­ja tai val­vo­ja eivät ole mer­kit­tä­väs­sä roo­lis­sa pölyn­hal­lin­nas­sa

Sen sijaan tilaa­jat tai val­vo­jat eivät tämän kyse­lyn perus­teel­la ole vie­lä mer­kit­tä­väs­sä mää­rin ryh­ty­neet vaa­ti­maan pölyn­hal­lin­taa raken­nus­työ­mail­la. Näi­tä syi­tä ei kukaan vas­taa­jis­ta valin­nut tär­keim­mäk­si. Kyse­lyyn vas­tan­neet val­vo­jat­kin piti­vät työ­ter­veyt­tä tär­keim­pä­nä teki­jä­nä. Raken­nut­ta­jis­ta ja tilaa­jat­kin piti­vät laa­tua tai työ­ter­veyt­tä tär­keäm­pi­nä, eivät­kä näh­neet omaa roo­li­aan suo­ra­nai­si­na pölyn­hal­lin­nan vaa­ti­joi­na. Ehkä onkin hyvä kysyä, että mik­si eivät näe itse­ään kes­kei­ses­sä roo­lis­sa vaa­ti­mas­sa parem­paa pölyn­hal­lin­taa? Pölyn­hal­lin­ta on koko ket­jun yhtei­nen asia, tilaa­jas­ta yksit­täi­seen raken­nus­työn­te­ki­jään.

Kyse­ly ker­toi vain hyvien raken­nus­työ­mai­den pölyn­hal­lin­ta­syis­tä

Kyse­lys­säm­me emme kysy­neet vas­taa­jil­ta teh­dään­kö pölyn­hal­lin­taa yli­pään­sä mil­lään lail­la. Ole­tim­me että teh­dään. Ehkä oli­si pitä­nyt kysyä. Vali­tet­ta­vas­ti on myös työ­mai­ta, joil­la pölyn­hal­lin­taa ei teh­dä, vaik­ka raken­nus­pö­lys­tä ja sen vaa­ral­li­suu­des­ta on puhut­tu jo pit­kään. Kyse­lym­me aika­na saim­me myös joi­tain kom­ment­te­ja raken­nus­työ­mai­den pölyn­hal­lin­nas­ta Face­boo­kin kaut­ta, eivät­kä ker­to­muk­set olleet muka­vaa luet­ta­vaa. Pal­jon on siis paran­net­ta­vaa pölyn­hal­lin­nas­sa raken­nus­työ­mail­la, oli sit­ten kysees­sä yksi­tyi­nen omaa talo­aan raken­ta­va hen­ki­lö tai isom­pi raken­nusa­lan yri­tys.

Mut­ta onnek­si yhä useam­mal­la työ­maal­la pölyn­hal­lin­ta ote­taan vaka­vas­ti ja se näh­dään olen­nai­se­na osa­na raken­ta­mi­sen laa­tua ja työ­ter­vey­den yllä­pi­toa. Tie­däm­me myös, että tilaa­ja tai val­vo­ja saat­ta­vat vaa­tia parem­paa pölyn­hal­lin­taa, var­sin­kin kun on kysees­sä P1-puh­taus­luo­kan työ­maa, jol­la tavoi­tel­laan hyvää sisäil­man laa­tua (S1).

Arvoim­me kaik­kien vas­tan­nei­den ja yhteys­tie­ton­sa jät­tä­nei­den kes­ken kol­me kpl nel­jän lef­fa­li­pun paket­tia. Lip­pu­pa­ke­tit läh­ti­vät Veli-Pekal­le Hel­sin­kiin, Ollil­le Rau­mal­le ja Eijal­le Hel­sin­kiin. Kii­tos kai­kil­le kyse­lyyn osal­lis­tu­neil­le.

 

Kau­pun­kien raken­nus­jär­jes­tys edel­lyt­tää pölyn­hal­lin­taa

Kau­pun­kien raken­nus­jär­jes­tys edel­lyt­tää pölyn­hal­lin­taa

Pölyn­hal­lin­ta raken­nus­työ­mail­la ei ole vain raken­nut­ta­jan ja raken­nusu­ra­koit­si­jan sekä työn­joh­don asia. Myös kau­pun­kien raken­nus­val­von­ta ottaa kan­taa raken­nus­työ­mai­den ylei­seen jär­jes­tyk­seen ja siis­tey­teen. Ja pölyn­hal­lin­taan sii­nä samas­sa. Kaik­ki nämä mää­räyk­set pyr­ki­vät samaan: raken­ta­mi­sen laa­tuun ja ihmis­ten suo­je­luun.

Esi­mer­kik­si Hel­sin­gin, Turun ja Oulun kau­pun­kien raken­nus­val­von­ta­vi­ras­to­jen jul­kai­se­mat raken­nus­jär­jes­tyk­set otta­vat kan­taa ylei­seen raken­ta­mi­sen siis­tey­teen sekä mm. pölyn, melun, jät­tei­den sekä lii­ken­teen hait­to­jen rajoit­ta­mi­seen.

Kau­pun­kien raken­nus­jär­jes­tyk­sis­sä mää­rä­tään siis­tey­des­tä ja hait­to­jen rajoit­ta­mi­ses­ta

Raken­nus­jär­jes­tyk­sis­sä tode­taan, että “työ­maa on pidet­tä­vä hyväs­sä ja siis­tis­sä jär­jes­tyk­ses­sä. Työ­maa­ta on hoi­det­ta­va niin, ettei sii­tä aiheu­du hen­ki­lö- tai omai­suus­va­hin­ko­ja, lii­ken­ne- tai mui­ta häi­riöi­tä eikä koh­tuu­ton­ta muu­ta hait­taa ympä­ris­töl­le. Työ­maal­la raken­nus­ma­te­ri­aa­lit on säi­ly­tet­tä­vä suo­jat­tui­na val­mis­ta­jan ohjei­den edel­lyt­tä­mäl­lä taval­la.”

(Pää­kau­pun­ki­seu­dun) Raken­nus­vi­ras­ton katu- ja puis­to-osas­to/ (Turun) Kiin­teis­tö­toi­mia­la voi myön­tää hake­muk­ses­ta oikeu­den mää­rä­ajak­si käyt­tää katu- tai muu­ta yleis­tä aluet­ta työ­maa­ta ja sen huol­to­ti­lo­ja var­ten. Hake­muk­seen on sisäl­ly­tet­tä­vä tar­peel­li­set suun­ni­tel­mat työ­maan aitaa­mi­ses­ta, jäte­huol­lon, ajo­neu­vo- ja jalan­kul­ku­lii­ken­teen jär­jes­tä­mi­ses­tä sekä melu‑, pöly ja mui­den hait­to­jen rajoit­ta­mi­ses­ta.”

Oulus­sa­kin raken­nus­työ­maa on “tar­vit­taes­sa aidat­ta­va ja muu­toin­kin suo­jat­ta­va siten, ettei sii­tä aiheu­du hen­ki­lö- tai omai­suus­va­hin­ko­ja, lii­ken­ne- tai muu­ta häi­riö­tä tai koh­tuu­ton­ta melu‑, pöly- tai muu­ta hait­taa ympä­ris­töl­le.”

Mm. Oulun kau­pun­gin raken­nus­jär­jes­tys ottaa erik­seen kan­taa myös kor­jaus­ra­ken­ta­mi­seen ja raken­nus­ten pur­ka­mi­seen. Raken­nuk­sen kor­jaa­mi­ses­sa ja pur­ka­mi­ses­sa on kiin­ni­tet­tä­vä eri­tyis­tä huo­mio­ta melu- ja pöly­hait­to­jen rajoit­ta­mi­seen.

Pölyn syn­ty­mi­nen raken­nus­työ­maal­la

Pölyä syn­tyy työ­maan ympä­ris­töön eni­ten kor­jaus­ra­ken­ta­mi­sen pur­ku­töis­sä. Pur­ku­töi­den pölyn­hal­lin­nas­sa tulee käyt­tää oikei­ta työ­ta­po­ja, suo­jauk­sia sekä lait­tei­ta, joil­la pölyä voi­daan hal­li­ta. Myös työn­te­ki­jöi­den suo­jau­tu­mi­ses­ta tulee huo­leh­tia, eri­tyi­sen huo­lel­li­ses­ti sil­loin, kun pur­ku­koh­tees­sa on asbes­tia tai mui­ta ter­vey­del­le eri­tyi­sen hai­tal­li­sia ainei­ta. Pur­ku­koh­de voi­daan myös eris­tää koko­naan muo­vi­kel­mul­la ympä­ris­tön asuk­kai­den suo­je­le­mi­sek­si.

Raken­ta­mi­sen aika­na työ­maal­la syn­tyy väis­tä­mät­tä pölyä. Laas­tien kui­va-aineet, tasoit­tei­den ja beto­nin hio­mi­nen, laat­to­jen leik­kaus, puun työs­tö jne. levit­tä­vät pölyä työ­maal­la, jol­lei sitä hal­li­ta. Sisä­ti­lois­sa syn­ty­vä pöly saat­taa kul­keu­tua ulos kadul­le, jos työ­maal­la käy­te­tään ali­pai­neis­tus­ta, jos­ta likai­nen ilma ohja­taan huo­nos­ti suo­da­tet­tu­na ulkoil­maan. Sik­si onkin parem­pi ottaa pöly hal­tuun ja tal­teen jo syn­ty­het­kel­lä aktii­vi­sel­la pölyn­hal­lin­nal­la.

Pölyt­tö­myy­den Domi­no-efek­ti

Kun työ­maal­la kiin­ni­te­tään huo­mio­ta pölyn­hal­lin­taan, on sil­lä “domi­no-efek­ti” muu­hun­kin työ­maan siis­tey­teen. Kun mes­tat ovat pölys­tä puh­taat, on työn­te­ki­jöil­lä enem­män moti­vaa­tio­ta kor­ja­ta jäl­ken­sä muu­ten­kin.

Suo­mes­sa on WHO:n mukaan maa­il­man paras ilman­laa­tu, eli vähi­ten pien­hiuk­ka­sia ilmas­sa. Hyväl­lä raken­ta­mi­sen pölyn­hal­lin­nal­la on oma vai­ku­tuk­sen­sa tämän ykkös­si­jan pitä­mi­seen.

Link­ke­jä raken­nus­jär­jes­tyk­siin:

Hel­sin­gin kau­pun­gin raken­nus­jär­jes­tys
Turun kau­pun­gin raken­nus­jär­jes­tys
Oulun kau­pun­gin raken­nus­jär­jes­tys

Ter­ve Talo on jo tääl­lä, entä ter­ve raken­ta­ja?

Ter­ve Talo on jo tääl­lä, entä ter­ve raken­ta­ja?

Nyt kevään kor­val­la on odo­tet­ta­vis­sa joka­vuo­ti­nen katu­pö­ly­kes­kus­te­lu. Katu­pö­lyn näkee pal­jaal­la sil­mäl­lä kevä­tau­rin­gon pais­tees­sa. Sen sijaan raken­nus­työ­mail­la lei­juu vie­lä enem­män ja vie­lä vaa­ral­li­sem­paa raken­nus­pö­lyä. Kai­ken lisäk­si se on usein näky­mä­tön­tä pölyä, sil­lä työ­maa­va­lais­tus ei tuo esiin pien­hiuk­ka­sia.

Raken­nus­ten osal­ta ter­veys­nä­kö­kul­mia on ryh­dyt­ty huo­mioi­maan Ter­ve Talo ‑raken­ta­mi­sen myö­tä. Sil­ti raken­nusai­kai­sen pölyn­hal­lin­nan roo­li eri­tyi­ses­ti työ­ter­vey­den kan­nal­ta on vie­lä alku­te­ki­jöis­sään.

Ter­ve Talo edis­tää raken­nuk­sen käyt­tä­jän hyvin­voin­tia

VTT:n Ter­ve Talo ‑ser­ti­fi­kaa­tis­sa vaa­ti­muk­sia ase­te­taan mm. sisäil­mas­tol­le, raken­nus­ma­te­ri­aa­lien puh­tau­del­le ja pääs­töil­le (esim. M1-luo­ki­tus), raken­ta­mi­sen laa­dun­hal­lin­nal­le ja ‑var­mis­tuk­sel­le sekä raken­nuk­sen käyt­töön­ot­to­vai­heel­le. Ter­ve Talo ‑raken­nuk­set suun­ni­tel­laan koko­nais­val­tai­ses­ti ter­veyt­tä ja hyvin­voin­tia edis­tä­vik­si.

Ter­ve Talo ‑raken­ta­mi­nen on kehit­tä­nyt myös työ­maa­olo­suh­tei­ta parem­paan suun­taan, mut­ta pölyn­hal­lin­taan ja sen pro­ses­sei­hin pitäi­si kiin­nit­tää vie­lä enem­män huo­mio­ta.

Miten on Ter­ve Työn­te­ki­jä ‑raken­ta­mi­sen lai­ta?

Pölyn­hal­lin­ta on osa Ter­ve Talo ‑raken­ta­mis­ta, mut­ta var­sin usein pölyn­hal­lin­nan mer­ki­tys­tä ei ymmär­re­tä, eikä sitä ote­ta riit­tä­vän vaka­vas­ti. Useim­mat miel­tä­vät hyvän pölyn­hal­lin­nan tar­koit­ta­van ainoas­taan ilman­vaih­to­ka­na­vien hyvää suo­jaa­mis­ta, pölyn­hal­lin­taa vii­meis­te­ly­töi­den yhtey­des­sä ja teho­kas­ta lop­pusii­vous­ta.    

Pölyn­hal­lin­taa tuli­si kui­ten­kin teh­dä koko raken­ta­mi­sen ajan. Tämä tar­koit­taa mm. koh­de­pois­to­lait­tei­den, ilman­puh­dis­ti­mien ja ali­pai­neis­tuk­sen käyt­töä. Sii­vous ainoa­na pölyn­hal­lin­ta­toi­men­pi­tee­nä kor­jaa vain syn­ty­nei­tä vahin­ko­ja. Koko­nais­val­tai­sel­la pölyn­hal­lin­nal­la on suu­ri mer­ki­tys työ­ter­vey­den kan­nal­ta, sil­lä se vähen­tää hen­gi­tet­tä­vän pölyn mää­rä työ­maal­la, jopa kym­me­niä kilo­ja.

Työ­suo­je­lu ja työ­ter­veys­huol­to ovat avai­na­se­mas­sa asen­tei­ta kor­jat­taes­sa

15 vii­me vuo­den aika­na työ­suo­je­lu on kehit­ty­nyt hui­min aske­lin. Hen­ki­lö­koh­tai­set suo­jai­met, kuten pöly­mas­ki, kuu­luu nor­maa­liin raken­nus­työn­te­ki­jän varus­tuk­seen. Mas­ki ei kui­ten­kaan rat­kai­se pöly­on­gel­maa työ­maal­la. Monel­la yri­tyk­sel­lä on jo tiu­kat suo­ja­va­rus­te­vaa­ti­muk­set, mut­ta pölyn­hal­lin­nan pro­ses­si ei ole hal­lus­sa.

Käy­vät­kö työ­ter­vey­sor­ga­ni­saa­tion edus­ta­jat kos­kaan työ­maal­la kat­so­mas­sa, mil­lai­sis­sa olois­sa raken­ta­mis­ta teh­dään? Pitäi­si­kö työ­ter­vey­sor­ga­ni­saa­tion kiin­nit­tää enem­män huo­mioi­ta työym­pä­ris­tön puh­tau­teen ja pölyn­hal­lin­taan raken­ta­mi­ses­sa, eikä pel­käs­tään hen­ki­lö­koh­tai­siin suo­ja­va­rus­tei­siin? Sii­hen, onko hen­gi­tys­suo­jain pääs­sä pölyä­viä töi­tä teh­des­sä vai sii­hen, että nou­da­te­taan työ­ta­po­ja, jois­sa pölyä ei syn­ny?

Työ­maal­la on koke­nei­ta kave­rei­ta, jot­ka ovat teh­neet hom­mia jo vuo­si­kym­me­niä huo­leh­ti­mat­ta riit­tä­väs­tä suo­jau­tu­mi­ses­ta raken­nus­pö­lyl­tä. Osa on jo sai­ras­tu­nut tai aller­gi­soi­tu­nut. Joko tie­tä­mät­tö­myyt­tään tai välin­pi­tä­mät­tö­myyt­tään. Tek­ni­siä rat­kai­su­ja raken­nus­työn­te­ki­jän keuh­ko­jen suo­je­le­mi­seen on ole­mas­sa, mut­ta ovat­ko asen­teet kun­nos­sa?

Työ­ter­veys suo­je­lee raken­nus­työn­te­ki­jää

Laki­sää­tei­seen työ­ter­veys­huol­toon sisäl­ty­vät mm. työ­pai­kan ter­veys­vaa­ro­jen sel­vit­tä­mi­nen työ­paik­ka­sel­vi­tyk­sen avul­la, työ­pai­kan ter­veys­ris­kei­hin perus­tu­vat ter­veys­tar­kas­tuk­set ja toi­men­pi­de-ehdo­tus­ten teke­mi­nen työ­olo­jen paran­ta­mi­ses­ta sekä työ­ky­vyn edis­tä­mi­ses­tä. Myös neu­von­ta ja ohjaus sekä tie­to­jen anta­mi­nen kos­kien työ­olo­jen kehit­tä­mis­tä ja työn­te­ki­jöi­den ter­veyt­tä ovat osa työ­ter­veys­huol­toa.

Laki­sää­tei­set, työ­suh­teen alus­sa ja mää­rä­ajoin teh­tä­vät ter­veys­tar­kas­tuk­set perus­tu­vat todet­tui­hin ter­veys­ris­kei­hin joh­ta­viin altis­tuk­siin. Täl­lai­sia altis­tei­ta ovat esi­mer­kik­si melu, pöly ja osa kemi­kaa­leis­ta.

Työ­ter­veys­huol­lon teh­tä­vä on tut­kia ja sel­vit­tää, mil­lai­sia ter­veys­ris­ke­jä raken­nus­työ­mail­la on ja puut­tua nii­hin. Val­voa osal­taan, että esi­mer­kik­si pölyn­hal­lin­ta on toteu­tet­tu käyt­täen koh­de­pois­to­lait­tei­ta, ali­pai­neis­tus­ta ja osas­toin­tia, ja että hen­gi­tys­suo­jai­met ovat käy­tös­sä. Ehkä vain ker­ran vuo­des­sa työ­maal­la käy­vä työ­ter­veys­hoi­ta­ja ei kui­ten­kaan voi yksin työn­te­ki­jöi­tä pelas­taa. Jokai­sen teh­tä­vä on pitää huol­ta omis­ta ja työ­ka­ve­rin keuh­kois­ta.

Kos­kaan ei ole lii­an myö­häis­tä aloit­taa ter­vey­den vaa­li­mi­nen.

Tutus­tu Ter­ve Talo ‑raken­ta­mi­seen esim Hen­gi­tys­lii­ton sivuil­ta.

Sisäil­mas­ton laa­tua teh­dään raken­nusai­ka­na

Sisäil­mas­ton laa­tua teh­dään raken­nusai­ka­na

Sisäil­man laa­tuun vai­kut­ta­vat mm. raken­nuk­sen ilman­vaih­to­rat­kai­sut, raken­nus­ta­pa ja ‑mate­ri­aa­lit, sijain­ti, käyt­tö ja val­lit­se­vat sää­olot. Sisäil­maon­gel­mia voi­vat aiheut­taa ulkoa tule­va pöly ja noki, sisä­ti­lois­sa mate­ri­aa­leis­ta ja ihmi­sen toi­min­nois­ta syn­ty­vä pöly, mine­raa­li­vil­la- ja asbes­ti­kui­dut, kuten myös joil­le­kin aller­gi­aa aiheut­ta­vat sii­te­pö­ly ja eläin­pö­ly*. Näi­den lisäk­si raken­nus­hank­keen aika­na puut­teel­li­sen pölyn­hal­lin­nan ja suo­jaa­mat­to­mien ilman­vaih­to­ka­na­vien takia raken­nuk­seen voi hel­pos­ti jää­dä kym­me­niä kilo­ja pölyä. Siel­tä se liik­kuu ilman muka­na raken­nuk­sen käyt­tä­jien hen­gi­tet­tä­väk­si.

Raken­nuk­sen käyt­tä­jien suo­je­lua raken­nusai­ka­na syn­ty­nees­tä ja raken­nuk­seen levin­neel­tä pölyl­tä on käsi­tel­ty Sisäil­mas­to­luo­ki­tus 2008:ssa.

Halut­tu lop­pu­tu­los, eli sisäil­mas­ton laa­tu, mää­rit­te­lee työ­maan puh­taus­vaa­ti­muk­set. Mikä­li raken­nut­ta­ja tavoit­te­lee luo­kan S1 tai S2** mukais­ta sisäil­mas­toa, raken­nus­töi­den laa­dun­hal­lin­ta­pro­ses­sien pitää olla kun­nos­sa myös pölyn­hal­lin­nan osal­ta. Raken­nus­töi­den pitää nou­dat­taa puh­taus­luok­kaa P1.

P1-raken­ta­mi­nen aut­taa saa­vut­ta­maan tavoi­tel­lun sisäil­man laa­dun

Raken­nus­töi­den puh­taus­luo­ki­tus P1 kuvaa raken­nus­ta­paa, jol­la pääs­tään hyvään ja tavoi­tel­tuun sisäil­man laa­tuun. P1 on mel­ko uusi ja yhä ajan­koh­tai­sem­pi asia, ja sen roo­li laa­duk­kaas­sa raken­ta­mi­ses­sa kas­vaa jat­ku­vas­ti. P1-puh­taus­luo­kan raken­ta­mi­ses­sa pölyn­hal­lin­ta ei ole pel­kän sii­voa­mi­sen varas­sa.

Sisäil­maan ei pää­se epä­puh­tauk­sia, kuten raken­nus­pö­lyä, kun raken­nusai­kai­nen aktii­vi­nen ja pas­sii­vi­nen pölyn­hal­lin­ta sekä ilman­vaih­to­työt teh­dään P1-raken­ta­mi­sen mene­tel­min. Tilois­sa ei säi­ly­te­tä raken­nus­ma­te­ri­aa­le­ja tai muu­ta, jot­ka estä­vät tilo­jen sii­vous­ta. Pin­noil­la ei saa olla hie­no­ja­kois­ta pölyä, joka voi ilma­vir­to­jen muka­na levi­tä tilaan.

Myös kor­jaa­vat toi­men­pi­teet pölyn­hal­lin­nas­sa, eli oikeaop­pi­nen, pölyä levit­tä­mä­tön sii­vous var­mis­ta­vat, ettei val­mis­tu­viin tiloi­hin jää mer­kit­tä­viä pöly­ker­ty­miä, ros­kia tai likaa. Raken­nuk­sen puh­taus tar­kis­te­taan esi­mer­kik­si gee­li­teip­pi­me­ne­tel­mäl­lä ennen kuin teh­dään toi­min­ta­ko­keet ilman­vaih­to­jär­jes­tel­mäl­le.

Raken­nusai­kai­sel­la pölyn­hal­lin­nal­la on kes­kei­nen roo­li hyväs­sä sisäil­mas­tos­sa

Pölyn­hal­lin­ta on kes­kei­ses­sä roo­lis­sa molem­mis­sa sisäil­man laa­tua kuvaa­vis­sa luo­kis­sa. Pöly on yksi epä­puh­taus­läh­teis­tä, joka voi estää S1- tai S2-laa­tu­ta­voit­tei­siin pää­se­mi­sen.

Lue lisää pölys­tä blo­gis­tam­me “Mitä raken­nus­pö­ly on?”

Tavoit­te­le­mal­la hyvää sisäil­mas­to­luo­ki­tus­ta vähen­ne­tään samal­la mer­kit­tä­väs­ti ter­vey­teen hai­tal­li­ses­ti vai­kut­ta­vaa pölyä jo raken­nusai­ka­na. Puh­das ja tur­val­li­nen hen­gi­ty­sil­ma ei ole vain raken­nuk­sen käyt­tä­jän etuoi­keus, vaan myös raken­ta­jan perus­oi­keus. Se on myös työ­tur­val­li­suus­asia ja raken­ta­jan oman edun mukais­ta.

Miten raken­nusai­kai­seen pölyyn suh­tau­du­taan sinun työ­maal­la­si? Kom­men­toi alle.

*Sisäil­mao­pas, Hen­gi­tys­liit­to, 2011

**Sisäil­mas­to­luok­kien S1 ja S2 mää­ri­tel­mät
S1 on yksi­löl­li­nen sisäil­mas­to, jos­sa tilan sisäil­mas­ton laa­tu on erit­täin hyvä. Tilois­sa tai raken­teis­sa, jot­ka ovat yhtey­des­sä sisäil­maan, ei ole vau­rioi­ta tai epä­puh­taus­läh­tei­tä. Tilois­sa ei ole havait­ta­via haju­ja, ja läm­pö­olot ovat viih­tyi­sät eikä yli­läm­pe­ne­mis­tä tai vedon tun­net­ta esiin­ny. Käyt­tä­jä pys­tyy yksi­löl­li­ses­ti sää­tä­mään tilan läm­pö­olo­ja ja valais­tus­ta. Tilois­sa on erit­täin hyvät äänio­lo­suh­teet. (Sisäil­mas­to­luo­ki­tus 2008.)

S2 on hyvä sisäil­mas­to. Sen tilois­sa ei ole häi­rit­se­viä haju­ja ja läm­pö­olot ovat hyvät. Tilois­sa tai raken­teis­sa, jot­ka ovat yhtey­des­sä sisäil­maan, ei ole vau­rioi­ta tai epä­puh­taus­läh­tei­tä. Tilo­jen yli­läm­pe­ne­mi­nen on mah­dol­lis­ta kesä­päi­vi­nä, mut­ta vedon tun­net­ta ei esiin­ny. Valais­tus- ja äänio­lo­suh­teet ovat hyvät ja käyt­tö­tar­koi­tuk­sen mukai­set. (Sisäil­mas­to­luo­ki­tus 2008.)

Läh­de: Sisäil­mas­to­luo­ki­tus 2008 Sisäym­pä­ris­tön uudet tavoi­tear­vot, ja Pöly­tön työ­maa, työn­te­ki­jän ja raken­nuk­sen käyt­tä­jän etu, DI Jor­ma Säte­ri, Sisäil­mayh­dis­tys