Hyria kou­lut­taa raken­nusa­lan ammat­ti­lai­sia hyvään pölynhallintaan

Hyria kouluttaa rakennusalan ammattilaisia hyvään pölynhallintaan-1

CAMU-koh­de­pois­to­lait­tei­ta on myy­ty myös ammat­tiop­pi­lai­tok­sil­le, jot­ka kou­lut­ta­vat tule­via raken­nusa­lan ammat­ti­lai­sia. Useim­mi­ten CAMU on muka­na pölyn­hal­lin­nas­sa oikeil­la työ­mail­la, joil­la opis­ke­li­jat pää­se­vät har­joit­te­le­maan käy­tän­nön raken­nus­työ­tä. Välil­lä CAMU on kui­ten­kin oppi­lai­tok­sen tilois­sa, jos­sa har­joi­tel­laan eri­lai­sia työ­vai­hei­ta, jot­ta työt suju­vat työ­maal­la sit­ten oikein.

(lisää…)

Vie­ras­kie­lis­ten työn­te­ki­jöi­den työhönperehdytys

Vieraskielisten työntekijöiden työhönperehdytys

Puhu­taan­ko sinun rak­sal­la­si uzbekia?

Myy­jäm­me Tom­mi ehdot­ti erään raken­nus­yri­tyk­sen työn­joh­ta­jal­le tule­van­sa työ­maal­le esit­te­le­mään CAMU D2 ‑koh­de­pois­to­lai­tet­ta. Työn­joh­ta­ja kysyi, onnis­tuu­ko esit­te­ly uzbe­kik­si. No ei onnis­tu­nut. Ei monel­la muul­la­kaan kie­lel­lä, joi­ta raken­nus­työn­te­ki­jät Suo­mes­sa puhu­vat. Jutun lopus­sa ker­rom­me miten ongel­ma ratkesi.

(lisää…)

Raken­ta­mi­nen on yhä Suo­men tapa­tur­ma-alt­tein työ

Työturvallisuus rakentamisessa - tapaturma-alttein ala

Hel­sin­gin sano­mat rapor­toi tuo­reim­mis­ta työ­ta­pa­tur­ma­ti­las­tois­ta. Sen mukaan tapa­tur­mat ja ammat­ti­tau­dit vai­vaa­vat yhä raken­nusa­laa. Yksit­täi­sis­tä ammat­ti­ryh­mis­tä raken­nus­työn­te­ki­jöi­den tapa­tur­ma­ris­ki on yhä sel­väs­ti suu­rin, vaik­kei enää niin suu­ri ole­kaan kuin mitä men­nei­nä vuosikymmeninä.

(lisää…)

Ergono­mialla edis­te­tään ter­veyt­tä rakennustyömaalla

ergonomia rakennustyomaalla

Ikään­ty­mi­nen ja työ­voi­ma­pu­la kos­ket­ta­vat raken­nusa­laa sii­nä kuin mui­ta­kin alo­ja. Kaik­kien pitäi­si jak­saa työs­sä mah­dol­li­sim­man pit­kään, mut­ta raken­nusa­lal­la on pit­kiä, tuki- ja lii­kun­tae­lin­vai­vois­ta joh­tu­via sai­raus­pois­sao­lo­ja enem­män kuin muil­la aloil­la kes­ki­mää­rin. 

(lisää…)