Pölyn­hallinta on kustannus­säästöä rakennustyömaalla

Pölyn­hallinta on kustannus­säästöä rakennustyömaalla

Työ­mail­la, joil­la on alet­tu kiin­nit­tää huo­mio­ta puh­tau­teen, on puh­taus­vaa­ti­muk­siin alus­sa suh­tau­dut­tu jopa tor­ju­vas­ti. Työn ede­tes­sä puh­tau­den tuo­mat hyö­dyt ovat kui­ten­kin tul­leet sel­vik­si työ­maan eri osa­puo­lil­le. Työym­pä­ris­tön tur­val­li­suus ja viih­tyi­syys lisään­tyy, mate­ri­aa­li­hä­vik­ki vähe­nee, työn tark­kuus kas­vaa ja asiak­kai­den tyy­ty­väi­syys on ilmeis­tä. Puh­tau­des­ta ei syn­ny edes lisä­kus­tan­nuk­sia vaan pikem­min­kin sääs­tö­jä. Oikeat työ­ta­vat ja asen­ne aut­ta­vat muutoksessa.

VTT:n teke­män Pölyn­tor­jun­ta raken­nus­työ­maal­la (Kos­ki, Mat­ti­la, Tai­pa­le) ‑sel­vi­tyk­sen mukaan puh­tau­teen panos­ta­vil­la työ­mail­la onkin voi­tu havai­ta, että pölyn­tor­jun­ta sääs­tää kulu­ja, sil­lä pölyi­syy­des­tä aiheu­tuu lisä­töi­tä sii­vouk­sen, työs­ken­te­ly­alu­een esi­val­mis­te­lun ja suo­jauk­sen muo­dos­sa. Pöly on hai­tal­lis­ta myös säh­kö­työ­ka­luil­le, joten pölyn­tor­jun­ta vähen­tää nii­den huol­to­tar­vet­ta ja piden­tää käyt­töi­kää. Huo­lel­li­nen pölyn­tor­jun­ta onkin hyvä tapa vähen­tää kustannuksia.

Teke­mi­nen mak­saa, mut­ta teke­mät­tä jät­tä­mi­nen se vas­ta maksaakin

Pölyn­tor­jun­nas­ta aiheu­tuu toki kus­tan­nuk­sia, mut­ta niin aiheu­tuu puh­tau­den laiminlyönnistäkin:

  1. Sii­vous­kus­tan­nuk­sia tulee myös pölyn­tor­jun­nas­ta huo­li­mat­ta, mut­ta pölys­tä ja pölyn leviä­mi­ses­tä aiheu­tu­vat sii­vous­kus­tan­nuk­set voi­vat olla pal­jon suu­rem­mat kuin pölyä tor­jut­taes­sa. Kun pölyä on vähem­män, on myös sii­vot­ta­vaa vähemmän.
  2. Ali­pai­neis­tus- ja koh­de­pois­to­lait­tei­den asen­nuk­ses­ta, vuo­kris­ta ja käy­tös­tä sekä ali­pai­neis­tuk­sen vaa­ti­mas­ta raken­nuk­sen läm­mi­tyk­ses­tä aiheu­tuu kus­tan­nuk­sia. Sil­ti vahin­gon­kor­vauk­set pöly­hai­tois­ta tule­vil­le raken­nuk­sen käyt­tä­jil­le voi­vat olla huo­mat­ta­vas­ti suuremmat.
  3. Osas­toin­nis­ta aiheu­tuu työ- ja mate­ri­aa­li­kus­tan­nuk­sia, mut­ta ilman osas­toin­tia työ ete­nee hitaam­min ja konei­den käyt­töi­kä lyhe­nee. Hen­gi­tys­suo­jain­ten kus­tan­nuk­set ovat mini­maa­li­set sai­raus­pois­sao­lo­jen kus­tan­nuk­siin ver­rat­tu­na, puhu­mat­ta­kaan vaka­vis­ta ammattitaudeista.

Tehok­kaas­ti toteu­tet­tu pölyn­tor­jun­ta sääs­tää huo­mat­ta­vas­ti kus­tan­nuk­sia ver­rat­tu­na huo­nos­ti toteu­tet­tuun tai koko­naan toteut­ta­mat­ta jätet­tyyn pölyntorjuntaan.

Mikä siel­lä pölisee? 

Pölyä syn­tyy mm. hion­nas­sa, pölyä­vien mate­ri­aa­lien sekoi­tuk­ses­sa ja asen­ta­mi­ses­sa sekä pur­ku­töis­sä. Hie­no­ja­koi­nen kevyt pöly levi­ää her­käs­ti pie­nes­sä­kin ilma­vir­tauk­ses­sa, mut­ta sitä on han­ka­laa, ellei jopa mah­do­ton­ta pois­taa jäl­ki­kä­teen. Työ­maan pölyt­tö­myy­den aikaan­saa­mi­ses­sa onkin tär­kein­tä estää pölyn syn­ty­mi­nen tai hal­li­ta tehok­kaas­ti syn­ty­vää pölyä.

Avai­na­se­mas­sa pölyn­tor­jun­nas­sa on piik­kaus- ja hion­ta­tar­peen vähen­tä­mi­nen. Sii­hen pääs­tään tar­kem­mal­la suun­nit­te­lul­la sekä parem­mal­la mit­ta­tark­kuu­del­la ja huo­lel­li­suu­del­la tasoi­tus­ta val­mis­tel­taes­sa. Samal­la myös pääs­tö­jä sisäil­maan tuo­vien kit­tien ja sili­ko­nien käy­tön tar­ve vähe­nee. Kos­ka näis­tä pölyn­läh­teis­tä ei pääs­tä kos­kaan koko­naan eroon, pölyn hal­lin­nas­sa tar­vi­taan koh­de­pois­toa ja usein myös osastointia.

Nopeas­ti siir­ret­tä­vä ja hel­pos­ti sijoi­tet­ta­va koh­de­pois­to­työ­pis­te, kuten CAMU, mini­moi huk­ka-ajan sekä tur­hat aske­leet. Lait­teen hyvä suun­nit­te­lu ja help­po­käyt­töi­syys yhdes­sä sääs­tä­vät aikaa, rahaa ja hermoja.