Näin käsit­te­let kui­va-aines­säk­ke­jä pölyttömästi

Näin käsit­te­let kui­va-aines­säk­ke­jä pölyttömästi

Koh­de­pois­to­lai­te­kaan ei pelas­ta työ­maa­ta sot­kul­ta, jos laasti‑, beto­ni- ja sement­ti­säk­ke­jä käsi­tel­lään huo­li­mat­to­mas­ti nii­tä varas­toi­taes­sa, siir­ret­täes­sä, kaa­det­taes­sa sekoi­tet­ta­vak­si sekä hävitettäessä.

Täs­sä vink­ke­jä säk­kien käsit­te­lyyn ja miten ali­pai­neis­tus­kop­pia sekä eri­tyi­ses­ti koh­de­pois­to­lai­tet­ta, kuten CAMUa, voi hyö­dyn­tää pölyn­hal­lin­nas­sa myös näis­sä työ­vai­heis­sa. Lue blo­gis­tam­me lisää sekoi­tus­ko­pin ja koh­de­pois­to­lait­teen erois­ta.

Kui­va-aines­säk­kien varastointi

Oikein varas­toi­tu­na säkit säi­ly­vät pidem­pään. Säk­ki pöli­see jon­kin ver­ran aina kuin sitä siir­re­tään. Säi­ly­tä säkit kuor­ma­la­voil­la sel­lai­sis­sa eris­sä, jois­sa säk­kien tois­tu­vaa siir­te­lyä laval­ta toi­sel­le voi­daan vält­tää. Las­taa säkit kuor­ma­la­voil­le ulko­na tai sekoi­tus­ko­pis­sa. Voit myös hal­li­ta pölyisyyttä valit­se­mal­la kool­taan pie­niä säkkejä suur­ten säkkien sijaan. Täl­löin ris­kit pölyn leviä­mi­seen pie­ne­ne­vät. Voit myös säi­lyt­tää säk­ke­jä sekoi­tus­ko­pis­sa. Kopin tulee kui­ten­kin olla riit­tä­vän suu­ri, jot­ta työn­te­ki­jöil­le jää tar­peek­si tilaa työskennellä. 

Säk­kien siirtäminen

Koh­de­pois­to­lai­tet­ta käy­tet­täes­sä sekoi­tus­pis­te voi sijai­ta työs­ken­te­ly­alu­eel­la. Siir­rä täl­löin säkit sekoi­tus­pis­tee­seen kuor­ma­la­val­la ja varo vau­rioit­ta­mas­ta säk­ke­jä siir­to­rei­til­lä terä­viin kul­miin tms. Sekoi­tus­pis­tees­sä kuor­ma­la­va kan­nat­taa sijoit­taa sopi­vaan paik­kaan, mis­tä siir­to­mat­ka ei ole kovin pit­kä, eikä ris­kiä säkin putoa­mi­ses­ta ja hajoa­mi­ses­ta ole. 

Sekoi­tus­pis­tees­sä ole­van kui­va-aines­säk­ke­jä sisäl­tä­vän lavan vie­reen pitäi­si myös mah­tua koh­de­pois­ta­ja, ja olla riit­tä­väs­ti tilaa työs­ken­nel­lä. Käyn­nis­tä koh­de­pois­ta­ja ennen kuin säk­kiä siir­re­tään, kos­ka sen täy­den imu­te­hon saa­vut­ta­mi­seen menee het­ki. Siir­rä säk­ki varo­vas­ti koh­de­pois­ta­jan vai­ku­tusa­lu­eel­le, joka on noin 1 m³.

Mikä­li käy­tät vis­pi­lä­se­koi­tuk­ses­sa sekoi­tus­kop­pia, säk­kien siir­tä­mi­ses­sä kan­nat­taa sil­ti olla varo­vai­nen kopin sisäl­lä ja vält­tää tur­haa pölyn syntymistä.

Kaa­ta­mi­nen sekoituksessa

Tee kaik­ki työ­vai­heet mah­dol­li­sim­man lähel­lä koh­de­pois­ta­jan imuauk­koa. Avaa säk­ki mah­dol­li­sim­man siis­tis­ti koh­de­pois­ta­jan vai­ku­tusa­lu­eel­la ja kaa­da kiviai­nes pal­juun hal­li­tus­ti. Nou­da­ta myös varo­vai­suut­ta vis­pi­län käy­tös­sä. Käyn­nis­tä se vas­ta, kun vis­pi­lä on sekoi­tet­ta­van mas­san sisällä.

Ali­pai­neis­tus­ko­pis­sa kaa­ta­mi­nen kan­nat­taa myös teh­dä hal­li­tus­ti, tur­haa pölyt­tä­mis­tä vält­täen. Lue lisää ali­pai­neis­tuk­sen oikeas­ta toteutuksesta.

Tyh­jien kui­va-aines­säk­kien hävittäminen

Tämä vai­he on usein yllät­tä­vän sot­kui­sa. Kun säk­ki on tyh­jä, on tur­ha ravis­tel­la sitä ja levit­tää yli­mää­räis­tä pölyä ympä­ris­töön. Tait­te­le säk­ki huo­lel­li­ses­ti käyn­nis­sä ole­van koh­de­pois­ta­jan edes­sä siten, että säkis­tä ei enää valu kiviai­nes­ta, eli säkin suu jää tai­tok­sen sisään. Sen jäl­keen siir­rä tyh­jä, tai­tel­tu säk­ki jäte­säk­kiin tai jäte-asti­aan. Vie tyh­jät säkit jäte­sä­kis­sä ulos jätteenkeräykseen.

Sama kos­kee ali­pai­neis­tus­kop­pia, siir­rä tyh­jät säkit ros­ka-astias­sa ulos.

Näil­lä varo­toi­men­pi­teil­lä työ­maa pysyy siis­tim­pä­nä myös koh­de­pois­to­lait­teen tai ali­pai­neis­tus­ko­pin ulot­tu­mat­to­mis­sa ole­vis­sa työvaiheissa.