Muo­toi­lun avul­la parem­pi moti­vaa­tio pölynhallintaan

Muo­toi­lun avul­la parem­pi moti­vaa­tio pölynhallintaan

Raken­nus­työ­mail­la pölyn hai­tal­li­suus on var­mas­ti­kin sel­vää kai­kil­le työn­te­ki­jöil­le, mut­ta sii­tä huo­li­mat­ta riit­tä­vään pölyn­hal­lin­taan ei aina panos­te­ta, sil­lä se koe­taan han­ka­lak­si, kal­liik­si ja työ­tä hidas­ta­vak­si. Usein työ­mail­la vain kes­ki­ty­tään sii­voa­mi­seen, joka ei rat­kai­se pöly­on­gel­maa vaan ainoas­taan kor­jaa jäl­kiä. Con­sair läh­ti muu­ta­ma vuo­si sit­ten etsi­mään rat­kai­sua pölyn­hal­lin­taan tuo­te­ke­hi­tyk­sen ja muo­toi­lun kei­noin. Miten täs­tä syn­ty­nyt tuo­te, CAMU 1200, rat­kai­see työn­te­ki­jän moti­voi­mi­seen liit­ty­vän haasteen?

Pölyn­hal­lin­nan proble­ma­tii­kan ymmärtäminen

Con­sair Oy:n tuo­te­ke­hi­tys­tii­mi tut­ki ennen CAMU-koh­de­pois­to­lait­teen kehi­tys­työn aloit­ta­mis­ta pölyn­hal­lin­nan haas­tei­ta käyt­tä­jä­nä­kö­kul­mas­ta. Tavoit­tee­na oli oppia ymmär­tä­mään pölyn­hal­lin­nan proble­ma­tiik­kaa ja kehit­tää käyt­tä­jä­läh­töis­ten suun­nit­te­lu­me­to­dien avul­la rat­kai­su­ja parem­paan pölyn­hal­lin­taan. Kuu­den vii­kon aika­na teh­ty­jen työ­maa­kier­ros­ten ja lukuis­ten haas­tat­te­lu­jen lop­pu­tu­lok­se­na hah­mot­tui kuva, jos­sa pölyn­hal­lin­ta ja raken­nus­työ näyt­täy­tyi­vät eril­li­si­nä koko­nai­suuk­si­na. Nii­den yhdis­tä­mi­nen yhte­näi­sek­si pro­ses­sik­si koet­tiin sekä työn­te­ki­jöi­den että työn­joh­don näkö­kul­mas­ta vai­keak­si tai jopa mahdottomaksi.

Moti­vaa­tio­ta pölynhallintaan

CAMU 1200 ‑pölyn­hal­lin­ta­työ­pis­teen suun­nit­te­lus­sa ensi­si­jai­se­na tavoit­tee­na oli löy­tää kei­not, joil­la raken­nus­työn­te­ki­jät saa­daan moti­voi­tua pölyn­hal­lin­taan. Täs­tä syn­tyi idea yhdis­tää pölyn­hal­lin­ta osak­si teho­kas­ta työn teke­mis­tä. CAMUs­sa integroi­tu työ­va­lo aut­taa suo­riu­tu­maan työ­teh­tä­väs­tä nopeam­min. Valo tekee pölyn myös näky­väk­si; tämä aut­taa ymmär­tä­mään lait­teen hyö­dyt välit­tö­mäs­ti ja ohjaa työn­te­ki­jöi­tä pölyt­tö­mäm­pään työs­ken­te­lyyn. Rois­ke­suo­jao­vet rajaa­vat sot­kua­lu­een pie­nek­si, jol­loin sii­vot­ta­vaa syn­tyy vähem­män eikä sekoi­tus­työs­sä tar­vit­se varoa rois­kei­den len­tä­mis­tä val­miik­si raken­ne­tuil­le pin­noil­le. Pit­kä huol­to­vä­li ja help­po suo­dat­ti­men vaih­to mukau­tu­vat työ­ryt­miin, jol­loin työ­tä hidas­ta­via huol­to­kat­ko­ja syn­tyy vähem­män. Pyö­ril­lä kul­ke­va työ­pis­te siir­tyy myös hel­pos­ti sin­ne mis­sä pölyn­hal­lin­taa tar­vi­taan. CAMU toi­mii sekä hen­ki­lö­koh­tai­se­na että työ­ryh­mien yhtei­se­nä työpisteenä.

Käyt­tä­jä­läh­töi­nen muo­toi­lu sekä asiak­kaan osal­lis­ta­mi­nen kehi­tys­työ­hön ja tes­tauk­seen oli muka­na kai­kis­sa tuo­te­ke­hi­tys­työn vai­heis­sa. CAMU 1200 pölyn­hal­lin­ta­työ­pis­te paran­taa työ­olo­suh­tei­ta välit­tö­mäs­ti ja näky­väs­ti. Jat­ku­va suu­ri ilma­vir­ta sekä opti­moi­tu pöly­suo­da­tus yhdes­sä esi­kam­mio­tek­nii­kan kans­sa ovat olen­nais­ta, jot­ta ilmas­sa lei­ju­vaan pölyyn voi­daan tart­tua tehok­kaas­ti. CAMU 1200 vähen­tää tut­ki­tus­ti jopa 99,1% työ­pis­teen pölypitoisuutta. 

Ensim­mäi­se­nä raken­nusa­lan yri­tyk­se­nä muo­toi­lu­ki­san pal­kin­to Con­sai­rin CAMUl­le 2017

Tun­nus­tuk­se­na täs­tä asia­kas­läh­töi­ses­tä muo­toi­lu­työs­tä Con­sair Oy:lle myön­net­tiin Fen­nia Prize star­tup ‑sar­jan Win­ner 2017 ‑pal­kin­to. Pal­kin­to myön­net­tiin CAMU 1200:sta, uudes­ta käyt­tä­jäys­tä­väl­li­ses­tä rat­kai­sus­ta raken­nus­työ­mai­den pölyongelmaan. 

Fen­nia Prize on muo­toi­lu­kil­pai­lu, jos­sa pal­ki­taan yri­tyk­siä ja orga­ni­saa­tioi­ta muo­toi­lun esi­mer­kil­li­ses­tä käy­tös­tä. Win­ner ‑pal­kin­to myön­net­tiin vuon­na 2017  ensim­mäi­sen ker­ran raken­nusa­lan tuot­teel­le. Muut pal­ki­tut oli­vat Gene­lec Oy uudes­ta äly­tark­kai­lu­kai­u­tin­mal­lis­ta, Naa­va äly­vi­her­sei­näs­tä, muo­toi­lu­toi­mis­to Pen­ta­gon Design Oy Faze­ril­le suun­ni­tel­lus­ta lakrit­si­kon­sep­tis­ta ja Plan­med Oy Plan­med Cla­ri­ty ‑mam­mo­gra­fia­lait­tees­ta. Jär­jes­tä­ji­nä toi­mi­vat Design Forum Fin­land, Fen­nia, Elo sekä Patent­ti- ja rekis­te­ri­hal­li­tus. Kat­so lisä­tie­to­ja täs­tä.

Muo­toi­lun hyö­dyn­tä­mi­nen tuo­te­ke­hi­tyk­ses­sä jatkuu

Pölyn­hal­lin­taa kehi­te­tään Con­sai­ril­la jat­ku­vas­ti uusien tuo­tein­no­vaa­tioi­den avul­la, myös  pal­ve­lu­muo­toi­lun kei­noin. Ker­rom­me näis­tä uusis­ta inno­vaa­tiois­ta syk­syn 2018 aikana!