Uusi äly­käs ja tehokas

Con­sair CAMU D2 ‑koh­de­pois­to­lai­te

Lue lisää CAMU D2 -kohdepoistolaitteesta

Puh­taat keuh­kot, puh­das työ­maa. Simple as that.

Vispilä­sekoitus on usein työ­maan suu­rin pölyt­tä­jä. Onnek­si sii­hen on help­po ratkaisu.
Uusi Con­sair CAMU D2.

Työ­mail­la usein aika­tau­lut pai­na­vat pääl­le. Vaa­ti­muk­set työ­tur­val­li­suu­den ja työ­maan puh­tau­den paran­ta­mi­ses­ta kas­va­vat jat­ku­vas­ti. Pölyn­tor­jun­ta koe­taan usein han­ka­lak­si, yli­mää­räi­sek­si ja irral­li­sek­si vaiheeksi.

Pölyn­hal­lin­ta voi olla help­poa ja nopeaa.

CAMU D2:n teho­kas koh­de­pois­to on kehi­tet­ty kui­va-ainei­den, kuten beto­nien, laas­tien ja tasoit­tei­den vis­pi­lä­se­koi­tuk­sen pölyn­hal­lin­taan. CAMU-pölyn­hal­lin­ta­työ­pis­te siir­tyy hel­pos­ti, on heti käyt­tö­val­mis ja se toi­mii ilman ali­pai­neis­tus­ta tai osas­toin­tia. Ota raken­nus­pö­ly tal­teen heti sen syn­ty­het­kel­lä. Hen­gi­ty­sil­ma para­nee, ja vai­keas­ti sii­vot­ta­van hie­no­pö­lyn mää­rä vähe­nee mer­kit­tä­väs­ti työ­maal­la.  Yksin­ker­tai­ses­ti:

Raken­nus­pö­lys­tä ei ole hait­taa, kun sitä ei synny.

Lue lisää CAMU D2 -kohdepoistolaitteesta

CAMU + fik­su pölyn­hal­lin­ta =
hyö­ty­jä työmaalle.

Pölyn­hal­lin­ta on laatutekijä

Hyvään sisäil­mas­ton laa­tuun val­miis­sa raken­nuk­ses­sa pää­set hal­lit­se­mal­la pölyä tehok­kaas­ti. Pölyn­hal­lin­ta on laa­tu­te­ki­jä ja samal­la mah­dol­li­suu­te­si tavoi­tel­la P1-puh­taus­luo­kan tilo­jen rakennushanketta.

Työn­te­ki­jä­si on suojassa

Teho­kas raken­nusai­kai­sen pölyn koh­de­pois­to suo­jaa sekä työn­te­ki­jää että raken­nuk­sen lop­pu­käyt­tä­jää hai­tal­li­sel­ta kiviai­nes­pö­lyl­tä, jos­ta aiheu­tuu vaka­via terveysriskejä.

Tehok­kuus tuo säästöjä

Nopeas­ti siir­ret­tä­vä ja hel­pos­ti sijoi­tet­ta­va koh­de­pois­to­työ­pis­te mini­moi huk­ka-ajan sekä tur­hat aske­leet. Hyvä suun­nit­te­lu ja help­po­käyt­töi­syys yhdes­sä sääs­tä­vät sinul­le aikaa, rahaa ja hermoja.

Kaik­ki kehu­vat omia tuotteitaan.
CAMUa kehu­vat muutkin.

Kat­so refe­rens­seis­täm­me esi­merk­ke­jä niis­tä sadois­ta työ­mais­ta, joil­la CAMU on jo ollut pölynhallintahommissa.

Skans­ka, uudis­ra­ken­nus­koh­teen P1-puh­taus­luo­kan pölynhallintaa

Kuusi Con­sair CAMU ‑koh­de­pois­to­lai­tet­ta on Skans­kan 2020 val­mis­tu­van Kau­pun­kiym­pä­ris­tö­ta­lon työ­maal­la hoi­ta­mas­sa pölyn­hal­lin­taa eri­tyi­ses­ti raken­nuk­seen tule­van mil­joo­nan kiven muurauksessa.

Han­ki nyt CAMU D2 omal­le työmaallesi!

Klik­kaa ja tutus­tu eri tapoi­hin hank­kia rat­kai­su kui­va-ainei­den vis­pi­lä­se­koi­tuk­sen pölyn­hal­lin­taan, löy­dät myyn­tim­me yhteys­tie­dot samalla.