Rekis­te­ri­se­los­te, tie­to­suo­ja ja sivus­ton käyttöehdot

Me Con­sair Oy:ssä huo­leh­dim­me yksi­tyi­syy­den­suo­jas­ta­si ja suo­jaam­me hal­lus­sam­me ole­vien hen­ki­lö­koh­tai­set tie­to­si. Tämä tie­to­suo­ja­se­los­te ker­too, mitä tie­to­ja Con­sair Oy verk­ko­pal­ve­lus­ta kerää ja miten näi­tä tie­to­ja käy­te­tään. Nou­da­tam­me hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lys­sä Yleis­tä tie­to­suo­ja-ase­tus­ta (GDPR) sekä käyt­tä­jien hen­ki­löl­li­syy­teen liit­ty­vää sovel­tu­vaa kan­sal­lis­ta tietosuojalainsäädäntöä.

Rekis­te­ri­se­los­te

Rekis­te­rin nimi: Con­sair Oy:n henkilötietorekisteri
Rekis­te­rin­pi­tä­jä: Con­sair Oy
Y‑tunnus: 2472903–1
Osoi­te: Lapin­lah­den­ka­tu 16, 00180 Helsinki. 

Yhteys­hen­ki­lö tie­to­suo­jaa kos­ke­vis­sa asioissa:
Frank Rus­si, etunimi.sukunimi(ät)consair.fi.

Yksi­tyi­syy­den­suo­jaan liit­ty­vis­sä asiois­sa voit ottaa yhteyt­tä asia­kas­pal­ve­luum­me säh­kö­pos­tit­se osoit­tees­sa info(ät)consair.fi. Voit myös käyt­tää yhtey­den­ot­to­lo­ma­ket­ta, tai pos­tio­soi­tet­ta Con­sair Oy, osoit­tees­sa Lapin­lah­den­ka­tu 16, 00180 Hel­sin­ki, tai soit­taa nume­roon 044 243 7409.

Rekis­te­ri koostuu:
Eväs­teet ja muut verk­ko­si­vu­jen käyt­töön liit­ty­vät tiedot
Asia­kas­re­kis­te­ri
Tapah­tu­mail­moit­tau­tu­mi­set
Kyse­lyt
Uutis­kir­je­ti­lauk­set
Työ­ha­ke­muk­set

Rekis­te­rin sijainti:
Hen­ki­lö­tie­dot sijait­se­vat EU:ssa ja USA:ssa. Pyrim­me sii­hen, että kaik­ki EU:n ulko­puo­li­set kump­pa­nim­me nou­dat­ta­vat GDPR-käytäntöjä.

Tie­to­suo­ja

Kävi­jöi­den hen­ki­lö­koh­tais­ten tie­to­jen yksi­tyi­syys on tär­ke­ää Con­sair Oy:lle. Kerääm­me hen­ki­lö­tie­to­ja vain kun käyt­tä­jä itse nii­tä tie­toi­ses­ti antaa joko verk­ko­si­vuil­lam­me, sosi­aa­li­sen median kana­vil­lam­me tai vies­ti­mäl­lä kans­sam­me chat-pal­ve­lus­sa, säh­kö­pos­til­la tai puhelimitse.Käyttäjän anta­mia hen­ki­lö­tie­to­ja käy­te­tään ainoas­taan nii­hin tar­koi­tuk­siin, jot­ka sivus­ton kysei­ses­sä koh­das­sa on ilmoi­tet­tu ja mihin käyt­tä­jän eri­tyi­ses­ti antaa luvan. Sinul­la on lain mukai­ses­ti oikeus tar­kas­taa sinus­ta Con­sair Oy:llä ole­va tie­don. Sinul­la on myös oikeus vaa­tia vir­heel­li­sen tai tar­peet­to­man hen­ki­lö­tie­don kor­jaa­mis­ta tai poistamista. 

Emme luo­vu­ta hen­ki­lö­tie­to­ja kol­man­sil­le osa­puo­lil­le. Voim­me kui­ten­kin käyt­tää hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lys­sä ulko­puo­li­sen käsit­te­li­jän pal­ve­lui­ta. Mikä­li toi­mim­me näin, hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­ly perus­tuu yri­ty­kem­me ja ulko­puo­li­sen pal­ve­lun­tar­joa­jan väli­seen sopi­muk­seen ja anta­miim­me ohjeisiin. 

Kiin­ni­täm­me huo­mio­ta tie­to­suo­jaan ja tie­to­tur­vaan sivus­tom­me ja asia­kas­tie­to­jär­jes­tel­miem­me toteut­ta­mi­ses­sa ja yllä­pi­dos­sa. Suo­jaam­me hen­ki­lö­tie­to­si asian­mu­kai­sin suo­ja­kei­noin. Tie­to­suo­jas­ta ja tie­to­tur­vas­ta huo­leh­ti­vat sii­hen erik­seen nime­tyt hen­ki­löt ris­kien­hal­lin­nan kei­noin, huo­mioi­mal­la tie­to­suo­jan ja tie­to­tur­van pal­ve­lu­jem­me suun­nit­te­lus­sa, kou­lut­ta­mal­la hen­ki­lös­töäm­me ja tar­kas­ta­mal­la sään­nöl­li­ses­ti pal­ve­lu­jem­me vaa­ti­mus­ten mukai­suut­ta. Pää­sy hen­ki­lö­tie­to­ja sisäl­tä­viin jär­jes­tel­miin ja tie­to­kan­toi­hin on ainoas­taan hen­ki­löil­le, joil­la on vält­tä­mä­tön työ­hön liit­ty­vä tar­ve ja oikeus käsi­tel­lä kysees­sä ole­via hen­ki­lö­tie­to­ja. Huo­leh­dim­me tie­to­jen vää­rin­käy­tök­siin liit­ty­vis­tä ja muis­ta vas­taa­vis­ta ris­keis­tä ottaen huo­mioon ris­kin toden­nä­köi­syys ja suo­jat­ta­van tie­don luonne.

Verk­ko­si­vun ja sii­nä ole­vien pal­ve­lui­den käy­tös­tä kerä­tään koo­tus­ti ana­ly­tiik­ka­tie­toa Google Ana­ly­tic­sil­lä, eli tilas­tol­lis­ta tie­toa pal­ve­lun koko­nais­kä­vi­jä­mää­räs­tä, suo­si­tuim­mis­ta sivuis­ta, sisään­tu­los­i­vuis­ta ja pois­tu­mis­si­vuis­ta, selai­mis­ta, lai­te­tyy­peis­tä ja kävi­jöi­den maan­tie­teel­li­ses­tä sijain­nis­ta. Jot­ta näi­tä tilas­tol­li­sia seu­ran­ta­tie­to­ja voi­daan kerä­tä, käy­täm­me sivus­tol­la eväs­tei­tä. Tun­nis­te­tie­dot tal­le­te­taan vain verk­ko­pal­ve­lun tek­ni­sen toteu­tuk­sen ja käy­tön var­mis­ta­mi­sek­si sekä kehit­tä­mi­sen tueksi.

Eväs­teet (Coo­kies)

Con­sair Oy käyt­tää verk­ko­si­vus­tol­laan coo­kiei­ta eli eväs­tei­tä saa­dak­seen tie­to­ja vie­rai­luis­ta verk­ko­si­vus­tol­le sekä mah­dol­lis­taak­seen käyt­tä­jäl­le tiet­ty­jen toi­min­to­jen käyt­tä­mi­sen. Tämän tar­koi­tuk­se­na on paran­taa verk­ko­si­vun käyt­tä­jä­ko­ke­mus­ta vie­rai­lu­tie­to­jen avulla.

Eväs­te on pie­ni tie­to­ja sisäl­tä­vä teks­ti­tie­dos­to, joka tal­len­tuu käyt­tä­jän tie­to­ko­neel­le joko pysy­vä­nä eväs­tee­nä, joka tal­len­tu­vat tie­dos­ton käyt­tä­jän tie­to­ko­neel­le, kun­nes kysei­nen tie­dos­to pois­te­taan tai se van­he­nee, tai istun­to­koh­tai­se­na eväs­tee­nä joka pois­tuu, kun web-selain suljetaan.

Voit kiel­tää meil­tä HubS­pot-eväs­teet kiel­tä­mäl­lä eväs­teen käy­tön sekä ylei­ses­ti Google Ana­ly­tic­sin seu­ran­nan lataa­mal­la Google Ana­ly­tics Opt-out selainlaajennuksen.

Tapah­tu­mail­moit­tau­tu­mi­set

Täyt­täes­sä­si sivus­tol­lam­me ole­van ilmoit­tau­tu­mis­lo­mak­keen, tie­to­si tal­len­tu­vat Con­sai­rin asia­kas­re­kis­te­riin. Näi­tä ovat mm. nimi, säh­kö­pos­tio­soi­te, yri­tys, ase­ma yri­tyk­ses­sä, puhe­lin­nu­me­ro, mah­dol­li­set ruo­ka-aine­ra­joit­teet ja muut tie­dot. Pois­tam­me tie­dot tapah­tu­man jäl­keen, ellet samal­la anna lupaa tie­to­je­si käyt­töön mark­ki­noin­ti­tar­koi­tuk­siin tai tilaa uutiskirjettä.

Asia­kas­re­kis­te­ri

Hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn perus­tee­na on oikeu­tet­tu etum­me tar­jo­ta tuot­tei­tam­me ja pal­ve­lu­jam­me asiak­kail­lem­me sekä ase­ma­val­tuu­tuk­sen perus­teel­la poten­ti­aa­li­sil­le asiakkaillemme.

Voim­me kerä­tä tie­toa asia­kas­re­kis­te­riim­me yhteis­työ­kump­pa­neis­tam­me ja asia­kas­yri­tyk­sis­täm­me, kuten yri­tyk­sen nimi, toi­mia­la, osoi­te­tie­dot, tie­dot ostois­ta yri­tyk­sel­täm­me, yhteys­hen­ki­löt ja hei­dän teh­tä­vä­ni­mik­keen­sä, yhteys­tie­ton­sa, yri­tyk­seen liit­ty­vää toi­mia­la­tie­toa ja markkinointilupia.

Täyt­täes­sä­si sivus­tol­lam­me ole­van yhtey­den­ot­to­lo­mak­keen, tie­to­si tal­len­tu­vat Con­sai­rin asia­kas­re­kis­te­riin. Näi­tä ovat mm. nimi, säh­kö­pos­tio­soi­te, yri­tys, ase­ma yri­tyk­ses­sä, puhe­lin­nu­me­ro, kiin­nos­tuk­sen koh­teet ja mah­dol­li­set muut tiedot. 

Myös selain­his­to­ria­si saat­taa tie­tyil­tä osin täl­löin pää­tyä hen­ki­lös­töm­me käyt­töön. Näem­me mil­lai­ses­ta sisäl­lös­tä olet ollut kiin­nos­tu­nut ja voim­me entis­tä parem­min tar­jo­ta sinul­le oikean­lais­ta, hyö­dyl­lis­tä tie­toa ja paran­taa sivustoamme.

Käyt­tä­mäl­lä selain­ta yksi­tyi­ses­sä tilas­sa, voit antaa meil­le tie­to­si siten, ettei­vät selaus­his­to­ria­si tie­dot välit­ty Con­sair Oy:lle. Älä täy­tä verk­ko­lo­mak­kei­ta sivus­tol­lam­me, jos et halua, että saam­me hen­ki­lö­koh­tai­sia tietojasi.

Uutis­kir­je­ti­lauk­set

Jos tilaat uutis­kir­jeem­me tai muu­ta Con­sair Oy:n mark­ki­noin­ti­vies­tin­tää, ja annat meil­le mark­ki­noin­ti­lu­van klik­kaa­mal­la ras­tin annet­tuun ruu­tuun, saa­ma­si säh­kö­pos­tin klik­kaus saat­taa mah­dol­lis­taa sen, että sinut tun­nis­te­taan sivus­tol­lam­me. Täl­löin osa selaus­his­to­rias­ta­si pää­tyy hen­ki­lös­töm­me käyt­töön, jot­ta voim­me voim­me tar­jo­ta oikean­lais­ta, sinua kiin­nos­ta­vaa tie­toa ja paran­taa sivus­toam­me. Tie­to­ja­si ei voi­da jäl­jit­tää mikä­li käy­tät selain­ta yksi­tyi­ses­sä tilas­sa tai peruu­tat uutis­kir­je- tms. tilauk­se­si. Voit mil­loin tahan­sa peruut­taa uutis­kir­je­ti­lauk­se­si klik­kaa­mal­la uutis­kir­jeen lopus­sa ole­vaa link­kiä tai kiel­tää muun mark­ki­noin­ti­vies­tien lähettämisen.

Työ­ha­ke­muk­set

Käsit­te­lem­me hen­ki­lö­tie­to­ja­si työn­ha­ku­pro­ses­sin ja työn­te­ki­jä­va­lin­nan toteuttamiseksi. 

Käsit­te­lem­me vain meil­le anta­mia­si hen­ki­lö­tie­to­ja. Pakol­li­sia tie­to­ja ovat hake­muk­ses­sa mää­ri­tel­lyt tie­dot. Näi­tä voi­vat olla mm. nimi, kou­lu­tuk­se­si, työ­ko­ke­muk­se­si ja yhteys­tie­to­si.  Muu­toin pää­tät, mitä tie­to­ja haluat meil­le antaa. Tar­peel­li­sia ja hyö­dyl­li­siä tie­to­ja voi­vat olla mm. tie­dot kie­li­tai­dos­ta­si ja harrastuksistasi. 

Käsit­te­lem­me hen­ki­lö­tie­to­ja haku­pro­ses­sin ajan. Tie­dot tuho­taan vii­meis­tään kak­si (2) vuot­ta hakua­jan umpeu­tu­mi­sen jäl­keen. Avoi­met hake­muk­set otam­me huo­mioon yhden (1) vuo­den ajan hake­muk­sen lähettämisestä.

Käsit­te­lem­me työ­ha­ke­mus­ten yhtey­des­sä saa­tu­ja hen­ki­lö­tie­to­ja ainoas­taan työn­ha­ku­pro­ses­sis­sa. Suo­jaam­me tie­to­ja asian­mu­kai­sil­la tek­ni­sil­lä ja orga­ni­sa­to­ri­sil­la toi­men­pi­teil­lä ehkäis­täk­sem­me tar­koi­tuk­sel­la tai vahin­gos­sa tapah­tu­van tie­to­jen luvat­to­man käy­tön, tuhoa­mi­sen, pal­jas­tu­mi­sen tai muuttamisen.

Sivus­ton käyttöehdot

Näi­tä käyt­tö­eh­to­ja sovel­le­taan con​sair​.fi www-sivus­ton käy­tös­sä. Sivus­ton con​sair​.fi käyt­tö edel­lyt­tää sitä, että käyt­tä­jä on luke­nut käyt­tö­eh­dot ja sitou­tu­nut nou­dat­ta­maan nii­tä. Con­sair Oy pidät­tää oikeu­det muut­taa käyt­tö­eh­to­ja mil­loin tahan­sa ilman ennak­koil­moi­tus­ta. Käyt­tö­eh­dot tulee tämän vuok­si lukea huo­lel­li­ses­ti aina, kun sivus­toa käytetään.

Käyt­tä­jä sitou­tuu Con­sair Oy:n kans­sa sopi­muk­seen, jon­ka mukaan kaik­kien täs­tä www-sivus­tos­ta joh­tu­vien kiis­to­jen sel­vit­tä­mi­sek­si sovel­le­taan Suo­men lakia.

Teki­jä­noi­keu­det

Consair.fi-sivuston sisäl­tö on koko­nai­suu­des­saan suo­jat­tu Con­sair Oy:n ja kol­man­sien osa­puol­ten omis­ta­mil­la kopioin­tioi­keuk­sil­la, tava­ra­mer­keil­lä ja muil­la omis­tusoi­keuk­sil­la ja lisens­seil­lä. Kaik­ki oikeu­det, joi­ta ei nimen­omai­ses­ti myön­ne­tä näis­sä käyt­tö­eh­dois­sa, pidä­te­tään. Sivus­ton sisäl­lön tai sen osien kopioin­ti, jul­kai­su, levit­tä­mi­nen, luo­vut­ta­mi­nen, tal­len­ta­mi­nen, muok­kaa­mi­nen ja pro­ses­soin­ti on kiel­let­ty ilman Con­sair Oy:n etu­kä­teis­tä kir­jal­lis­ta suos­tu­mus­ta. Sivus­ton mate­ri­aa­lia saa kui­ten­kin käyt­tää, tulos­taa, siir­tää ja väliai­kai­ses­ti tal­len­taa käyt­tä­jän omaa, hen­ki­lö­koh­tais­ta käyt­töä var­ten. Con­sair Oy pidät­tää kaik­ki imma­te­ri­aa­lioi­keu­det kaik­keen sisäl­töön, jota täl­tä sivus­tol­ta kopioi­daan, lada­taan tai tulostetaan.

Vas­tuun­ra­joi­tus

Tämä sivus­to on suun­ni­tel­tu ainoas­taan ylei­seen tie­do­tus­tar­koi­tuk­seen ja sivus­ton käyt­tö tapah­tuu omal­la vas­tuul­la. Käyt­tä­jä on sitou­tu­nut nou­dat­ta­maan pai­kal­lis­ta lain­sää­dän­töä. Sivus­tol­la ole­va mate­ri­aa­li ja lin­kit toi­mi­te­taan ”sel­lai­se­na kuin ne ovat” eikä nii­tä tule pitää tar­jouk­si­na tai mui­na lail­li­si­na tai amma­til­li­si­na ohjei­na. Con­sair Oy ei vas­taa suo­ras­ti eikä epä­suo­ras­ti mis­tään sivus­tol­la esiin­ty­vän tie­don tai sen osan oikeel­li­suu­des­ta, vir­heet­tö­myy­des­tä, saa­ta­vuu­des­ta, täy­del­li­syy­des­tä tai ajan­koh­tai­suu­des­ta. Con­sair Oy ei ole vas­tuus­sa vahin­gois­ta tai mene­tyk­sis­tä, jot­ka suo­ras­ti tai epä­suo­ras­ti joh­tu­vat sivus­ton sisäl­lös­tä tai käy­tös­tä. Jos asian­mu­kai­nen lain­sää­dän­tö ei sal­li edel­lä mai­nit­tua vas­tuun rajoit­ta­mis­ta, Con­sair Oy:n vas­tuu on enin­tään kysees­sä ole­van lain­sää­dän­nön pakot­ta­vien sään­nös­ten mukai­nen. Rajoi­tus­ta voi­daan sovel­taa myös kol­man­nen osa­puo­len sivus­toi­hin ja sii­hen sisäl­töön, jos­ta tai johon consair.fi-sivusto on elekt­ro­ni­ses­ti lin­ki­tet­ty. Kaik­ki sivus­to­jen käyt­tö­eh­dot tulee lukea huo­lel­li­ses­ti ennen sivus­to­jen käyttöä.

Tava­ra­mer­kit

Con­sair ja CAMU ovat Con­sair Oy:n tava­ra­merk­ke­jä. Muut mai­ni­tut tuot­teet ja yri­tys­ni­met saat­ta­vat olla omis­ta­jien­sa tuo­te­merk­ke­jä tai tuo­te­ni­miä. Pää­syä sivus­tol­le ei voi epä­suo­ras­ti tai muu­ten tul­ki­ta min­kään sivuil­la esiin­ty­vän mer­kin lisens­si- tai muun käyt­tö­oi­keu­den myön­tä­mi­sek­si ilman Con­sair Oy:n tai kol­man­nen osa­puo­len etu­kä­teis­tä kir­jal­lis­ta suostumusta.

PÄIVITETTY 26.6.2018