Pölyn­hal­lin­ta on laatuprosessi!

Pölyn­hal­lin­ta on laatuprosessi!

Kyl­lä. Pölyn­hal­lin­ta on pro­ses­si. Se ei ole vain valin­nai­nen mää­rä toi­men­pi­tei­tä, lait­tei­ta tai hyväk­si havait­tu­ja työ­ta­po­ja. Pro­ses­sis­sa kysy­mys on sar­jas­ta toi­men­pi­tei­tä, jot­ka tuot­ta­vat mää­ri­tel­lyn lop­pu­tu­lok­sen, ja se on tois­tet­ta­vis­sa saman­lai­se­na aina uudel­leen ja uudel­leen.  Toi­men­pi­teet teh­dään oikea-aikai­ses­ti ja oikeas­sa jär­jes­tyk­ses­sä. Jos jokin toi­men­pi­de jää välis­tä, niin pro­ses­sis­sa tapah­tuu vir­he ja se näkyy lop­pu­tu­lok­ses­sa. Valitettavasti.

Lataa ilmai­nen e‑kirja “Pölyn­hal­lin­ta on laa­tu­pro­ses­si” (15 sivua), joka opas­taa sinut pro­ses­sia­jat­te­luun pölyn­hal­lin­nas­sa. Siten voit kehit­tää parem­pia toi­min­ta­ta­po­ja ja saa­vut­taa parem­man laa­dun työmaallasi.

Kol­mi­vai­hei­nen pro­ses­si vie maaliin

Työ­maa-aikai­nen pölyn­hal­lin­ta voi­daan jakaa kol­meen pääl­lek­käi­seen vai­hee­seen, jot­ka pitä­vät sisäl­lään aktii­vi­sia, pas­sii­vi­sia ja kor­jaa­via toi­men­pi­tei­tä. Tätä edel­tää suun­nit­te­lu ja kou­lu­tus. Työ­maal­la pölyn­hal­lin­ta­pro­ses­sin tuot­ta­maa laa­tua täy­tyy seu­ra­ta ja val­voa sään­nöl­li­ses­ti koko työ­maan ajan. Lopuk­si suo­ri­te­taan puh­tau­den arvioin­ti ennen kuin raken­nus luo­vu­te­taan tilaajalle.

  • Aktii­vi­sel­la pölyn­hal­lin­nal­la tar­koi­te­taan pro­ses­sin vai­het­ta, jos­sa työn­te­ki­jä osal­lis­tuu aktii­vi­se­na toi­mi­ja­na pölyn­tor­jun­taan käyt­tä­mäl­lä pölyn­hal­lin­ta­lait­tei­ta ja nou­dat­ta­mal­la vähem­män pölyä­viä työ­ta­po­ja ja ‑mene­tel­miä. Tämä tar­koit­taa esi­mer­kik­si koh­de­pois­to­lait­tei­den käyt­töä mate­ri­aa­lien työs­tös­sä tai val­mis­laas­tien käyttöä.
  • Pas­sii­vi­nen pölyn­hal­lin­ta on osa pro­ses­sia, jos­sa työn­te­ki­jä ei ole aktii­vi­nen osal­lis­tu­ja vaan pölyn­hal­lin­ta toi­mii riip­pu­mat­ta yksit­täis­ten työn­te­ki­jöi­den toi­mis­ta. Tämä tar­koit­taa esi­mer­kik­si työ­maan ilman­vaih­toa, osas­toin­te­ja, ali­pai­neis­tus­ta tai ylei­sil­man­puh­dis­tus­ta. Pas­sii­vi­nen pölyn­hal­lin­ta kyke­nee pit­käl­lä aika­vä­lil­lä kor­jaa­maan inhi­mil­li­siä vir­hei­tä eli se toi­mii ikään kuin aktii­vi­sen pölyn­hal­lin­nan varajärjestelmänä.
  •  Kor­jaa­vat toi­men­pi­teet ovat sii­voa­mis­ta, sii­voa­mis­ta ja sii­voa­mis­ta. Aina, kun jou­du­taan sii­voa­maan, niin vahin­ko on jo tapah­tu­nut, eli pöly on pääs­syt leviä­mään työ­maal­le. Aktii­vi­sel­la ja pas­sii­vi­sel­la pölyn­hal­lin­nal­la voi­daan vähen­tää mer­kit­tä­väs­ti sii­voa­mi­sen tarvetta. 

Laa­tu­pro­ses­sien roo­li tulee kas­va­maan myös pölynhallinnassa

Tule­vai­suu­des­sa kiris­ty­vät sää­dök­set tule­vat edel­lyt­tä­mään raken­ta­jil­ta yhä parem­paa pölyn­hal­lin­ta­pro­ses­sien tun­te­mus­ta ja nou­dat­ta­mis­ta. Aktii­vis­ten ja pas­sii­vis­ten pölyn­hal­lin­ta­toi­men­pi­tei­den roo­li pro­ses­seis­sa tulee kas­va­maan. Vain siten voim­me taa­ta puh­taan lop­pu­tu­lok­sen lisäk­si myös tur­val­li­sen ja ter­veel­li­sen työym­pä­ris­tön rakennustyöntekijöille.

Pölyt­tö­min terveisin,

Ant­ti Väisänen
Con­sair Oy
antti.vaisanen(at)consair.fi