Ter­ve Talo on jo tääl­lä, entä ter­ve rakentaja?

Ter­ve Talo on jo tääl­lä, entä ter­ve rakentaja?

Nyt kevään kor­val­la on odo­tet­ta­vis­sa joka­vuo­ti­nen katu­pö­ly­kes­kus­te­lu. Katu­pö­lyn näkee pal­jaal­la sil­mäl­lä kevä­tau­rin­gon pais­tees­sa. Sen sijaan raken­nus­työ­mail­la lei­juu vie­lä enem­män ja vie­lä vaa­ral­li­sem­paa raken­nus­pö­lyä. Kai­ken lisäk­si se on usein näky­mä­tön­tä pölyä, sil­lä työ­maa­va­lais­tus ei tuo esiin pienhiukkasia.

Raken­nus­ten osal­ta ter­veys­nä­kö­kul­mia on ryh­dyt­ty huo­mioi­maan Ter­ve Talo ‑raken­ta­mi­sen myö­tä. Sil­ti raken­nusai­kai­sen pölyn­hal­lin­nan roo­li eri­tyi­ses­ti työ­ter­vey­den kan­nal­ta on vie­lä alkutekijöissään.

Ter­ve Talo edis­tää raken­nuk­sen käyt­tä­jän hyvinvointia

VTT:n Ter­ve Talo ‑ser­ti­fi­kaa­tis­sa vaa­ti­muk­sia ase­te­taan mm. sisäil­mas­tol­le, raken­nus­ma­te­ri­aa­lien puh­tau­del­le ja pääs­töil­le (esim. M1-luo­ki­tus), raken­ta­mi­sen laa­dun­hal­lin­nal­le ja ‑var­mis­tuk­sel­le sekä raken­nuk­sen käyt­töön­ot­to­vai­heel­le. Ter­ve Talo ‑raken­nuk­set suun­ni­tel­laan koko­nais­val­tai­ses­ti ter­veyt­tä ja hyvin­voin­tia edistäviksi.

Ter­ve Talo ‑raken­ta­mi­nen on kehit­tä­nyt myös työ­maa­olo­suh­tei­ta parem­paan suun­taan, mut­ta pölyn­hal­lin­taan ja sen pro­ses­sei­hin pitäi­si kiin­nit­tää vie­lä enem­män huomiota. 

Miten on Ter­ve Työn­te­ki­jä ‑raken­ta­mi­sen laita?

Pölyn­hal­lin­ta on osa Ter­ve Talo ‑raken­ta­mis­ta, mut­ta var­sin usein pölyn­hal­lin­nan mer­ki­tys­tä ei ymmär­re­tä, eikä sitä ote­ta riit­tä­vän vaka­vas­ti. Useim­mat miel­tä­vät hyvän pölyn­hal­lin­nan tar­koit­ta­van ainoas­taan ilman­vaih­to­ka­na­vien hyvää suo­jaa­mis­ta, pölyn­hal­lin­taa vii­meis­te­ly­töi­den yhtey­des­sä ja teho­kas­ta loppusiivousta. 

Pölyn­hal­lin­taa tuli­si kui­ten­kin teh­dä koko raken­ta­mi­sen ajan. Tämä tar­koit­taa mm. koh­de­pois­to­lait­tei­den, ilman­puh­dis­ti­mien ja ali­pai­neis­tuk­sen käyt­töä. Sii­vous ainoa­na pölyn­hal­lin­ta­toi­men­pi­tee­nä kor­jaa vain syn­ty­nei­tä vahin­ko­ja. Koko­nais­val­tai­sel­la pölyn­hal­lin­nal­la on suu­ri mer­ki­tys työ­ter­vey­den kan­nal­ta, sil­lä se vähen­tää hen­gi­tet­tä­vän pölyn mää­rä työ­maal­la, jopa kym­me­niä kiloja.

Työ­suo­je­lu ja työ­ter­veys­huol­to ovat avai­na­se­mas­sa asen­tei­ta korjattaessa

15 vii­me vuo­den aika­na työ­suo­je­lu on kehit­ty­nyt hui­min aske­lin. Hen­ki­lö­koh­tai­set suo­jai­met, kuten pöly­mas­ki, kuu­luu nor­maa­liin raken­nus­työn­te­ki­jän varus­tuk­seen. Mas­ki ei kui­ten­kaan rat­kai­se pöly­on­gel­maa työ­maal­la. Monel­la yri­tyk­sel­lä on jo tiu­kat suo­ja­va­rus­te­vaa­ti­muk­set, mut­ta pölyn­hal­lin­nan pro­ses­si ei ole hallussa. 

Käy­vät­kö työ­ter­vey­sor­ga­ni­saa­tion edus­ta­jat kos­kaan työ­maal­la kat­so­mas­sa, mil­lai­sis­sa olois­sa raken­ta­mis­ta teh­dään? Pitäi­si­kö työ­ter­vey­sor­ga­ni­saa­tion kiin­nit­tää enem­män huo­mioi­ta työym­pä­ris­tön puh­tau­teen ja pölyn­hal­lin­taan raken­ta­mi­ses­sa, eikä pel­käs­tään hen­ki­lö­koh­tai­siin suo­ja­va­rus­tei­siin? Sii­hen, onko hen­gi­tys­suo­jain pääs­sä pölyä­viä töi­tä teh­des­sä vai sii­hen, että nou­da­te­taan työ­ta­po­ja, jois­sa pölyä ei synny?

Työ­maal­la on koke­nei­ta kave­rei­ta, jot­ka ovat teh­neet hom­mia jo vuo­si­kym­me­niä huo­leh­ti­mat­ta riit­tä­väs­tä suo­jau­tu­mi­ses­ta raken­nus­pö­lyl­tä. Osa on jo sai­ras­tu­nut tai aller­gi­soi­tu­nut. Joko tie­tä­mät­tö­myyt­tään tai välin­pi­tä­mät­tö­myyt­tään. Tek­ni­siä rat­kai­su­ja raken­nus­työn­te­ki­jän keuh­ko­jen suo­je­le­mi­seen on ole­mas­sa, mut­ta ovat­ko asen­teet kunnossa?

Työ­ter­veys suo­je­lee rakennustyöntekijää

Laki­sää­tei­seen työ­ter­veys­huol­toon sisäl­ty­vät mm. työ­pai­kan ter­veys­vaa­ro­jen sel­vit­tä­mi­nen työ­paik­ka­sel­vi­tyk­sen avul­la, työ­pai­kan ter­veys­ris­kei­hin perus­tu­vat ter­veys­tar­kas­tuk­set ja toi­men­pi­de-ehdo­tus­ten teke­mi­nen työ­olo­jen paran­ta­mi­ses­ta sekä työ­ky­vyn edis­tä­mi­ses­tä. Myös neu­von­ta ja ohjaus sekä tie­to­jen anta­mi­nen kos­kien työ­olo­jen kehit­tä­mis­tä ja työn­te­ki­jöi­den ter­veyt­tä ovat osa työterveyshuoltoa.

Laki­sää­tei­set, työ­suh­teen alus­sa ja mää­rä­ajoin teh­tä­vät ter­veys­tar­kas­tuk­set perus­tu­vat todet­tui­hin ter­veys­ris­kei­hin joh­ta­viin altis­tuk­siin. Täl­lai­sia altis­tei­ta ovat esi­mer­kik­si melu, pöly ja osa kemikaaleista.

Työ­ter­veys­huol­lon teh­tä­vä on tut­kia ja sel­vit­tää, mil­lai­sia ter­veys­ris­ke­jä raken­nus­työ­mail­la on ja puut­tua nii­hin. Val­voa osal­taan, että esi­mer­kik­si pölyn­hal­lin­ta on toteu­tet­tu käyt­täen koh­de­pois­to­lait­tei­ta, ali­pai­neis­tus­ta ja osas­toin­tia, ja että hen­gi­tys­suo­jai­met ovat käy­tös­sä. Ehkä vain ker­ran vuo­des­sa työ­maal­la käy­vä työ­ter­veys­hoi­ta­ja ei kui­ten­kaan voi yksin työn­te­ki­jöi­tä pelas­taa. Jokai­sen teh­tä­vä on pitää huol­ta omis­ta ja työ­ka­ve­rin keuhkoista.

Kos­kaan ei ole lii­an myö­häis­tä aloit­taa ter­vey­den vaaliminen. 

Tutus­tu Ter­ve Talo ‑raken­ta­mi­seen esim Hen­gi­tys­lii­ton sivuilta.