Tie­to­mal­lin­nus­ta ja pölyn­hal­lin­taa Lip­pu­lai­van työmaalla

Tie­to­mal­lin­nus­ta ja pölyn­hal­lin­taa Lip­pu­lai­van työmaalla

Con­sair Oy:n Frank Rus­si kävi Espoon Lip­pu­lai­van työ­maal­la haas­tat­te­le­mas­sa Raken­nus­lor­di Oy:n Jou­ni Oja­laa aihee­na tuo­tan­no­noh­jaus, tie­to­mal­lin­nus sekä pölyn­hal­lin­ta. Kat­so videol­ta vin­kit tie­to­mal­lin­nuk­sen, 4D:n ja dro­ne­jen hyö­dyn­tä­mi­seen tuo­tan­no­noh­jauk­ses­sa. Miten pölyn­hal­lin­ta lin­kit­tyy tietomallinnukseen?

Lip­pu­lai­va-hank­kees­sa raken­ne­taan koko­naan uusi, kak­si ker­taa aiem­paa suu­rem­pi kaup­pa­kes­kus, jos­sa tulee ole­maan myös uusi met­roa­se­ma ja bus­si­ter­mi­naa­li. Maan­ra­ken­nus­työt oli­vat par­hail­laan käyn­nis­sä videon teko­het­kel­lä kesä­kuus­sa 2018. Jou­ni Leh­to Raken­nus­lor­di Oy:stä toi­mii Lip­pu­lai­vas­sa Leh­to Grou­pin ali­kon­sult­ti­na ja hän tekee aika­tau­lu­tus­ta, tuo­tan­no­noh­jaus­ta ja tietomalleja.

Kat­so ker­ral­la koko video (n. 21 min) tai valit­se alta itseä­si kiin­nos­ta­vat osa-alu­eet parin minuu­tin pätkinä.

Int­ro. Tie­to­mal­lin­nus­ta ja pölyn­hal­lin­taa Lip­pu­lai­van työ­maal­la, Jou­ni Oja­la ja Frank Russi
Kat­so täs­tä videol­la kes­kus­te­le­vien Jou­ni Oja­lan ja Frank Rus­sin esit­te­lyt ja yksit­täis­ten videoi­den aiheet.
Kat­so intro-video

Osa 1 Tie­to­mal­lin­nus tuo laa­tua rakentamiseen
Lip­pu­lai­van työ­maal­la hyö­dyn­ne­tään 4D-tie­to­mal­lin­nus­ta tuo­tan­no­noh­jauk­ses­sa. Digi­taa­li­set työ­vä­li­neet tuo­vat oman tär­keän lisän­sä raken­ta­mi­seen. Miten digi­ta­li­saa­tio vai­kut­taa raken­ta­mi­sen laatuun?
Kat­so Osa 1

Osa 2 4D ja dro­ne-kuvauk­set apu­na tuotannonohjauksessa
Lip­pu­lai­van työ­maal­la 4D-kuvat ovat päi­vit­täi­nen työ­ka­lu, mut­ta sen käyt­töön­ot­to ja käyt­tä­mi­nen vaa­tii resurs­se­ja. Lip­pu­lai­vas­sa on käy­tös­sä dro­ne-kuvaus, jol­la hel­po­te­taan työ­maan suun­nit­te­lua ajan­ta­sai­sel­la tilan­ne­ku­val­la. Tuo­tan­no­noh­jaus ja digi­ta­li­saa­tio muo­dos­ta­vat kokonaisuuden.
Kat­so Osa 2

Osa 3 Miten digi­ta­li­saa­tio on otet­tu vas­taan työmaalla?
Digi­ta­li­saa­tion käyt­töö­no­tos­sa suu­rin haas­te on val­mii­den ohjel­mis­to­jen puu­te. Lopul­ta kun voi­daan kom­mu­ni­koi­da tie­to­mal­lien avul­la, ei kukaan kysee­na­lais­ta sitä, ettei­kö se oli­si järkevää.
Kat­so Osa 3

Osa 4 Mik­si työmaalla sam­mu­te­taan tuli­pa­lo­ja? Aut­taa­ko digitalisaatio?
“Tuli­pa­lo­ja” työ­mail­la sam­mu­tel­laan sik­si, että työ­mail­la on kroo­ni­nen ali­re­surs­soin­ti. Digi­taa­li­suus aut­taa, mut­ta sen käyt­töön­ot­to vie resursseja.
Kat­so Osa 4

Osa 5 Puh­tau­den­hal­lin­ta tuo­tan­no­noh­jauk­ses­sa ja P1 rakentamisessa
Usein työ­maal­la ei ole yhtään mes­taa val­mii­na, vaan joka nur­kas­sa on hän­tiä jäl­jel­lä, eikä mitään paik­kaa saa­da täy­sin val­miik­si. Täl­löin seu­raa­va­kaan työ­vai­he ei pää­se maa­liin. Oikein teh­ty pölyn­hal­lin­ta tehos­taa tuo­tan­toa, kos­ka se pakot­taa työ­maan toi­mi­maan systemaattisesti.
Kat­so Osa 5

Osa 6 Pölynhallintaa pur­ku- ja maansiirtotöissä
Miten Lip­pu­lai­van pur­ku­vai­hees­sa on teh­ty pölyn­hal­lin­taa huo­mioi­den ympä­ril­lä asu­vat ja asioi­vat ihmiset?
Kat­so Osa 6

Osa 7 Pölynhallinnan haas­teet ja hyödyt tuotannonohjauksessa
Aikai­sem­min ongel­ma pölyn­hal­lin­nas­sa oli asen­teet, mut­ta nyky­ään on pal­jon työ­mai­ta, joil­la on käy­tet­ty tehok­kai­ta pölyn­pois­to­ko­nei­ta. Pölyn­hal­lin­ta hel­pot­taa kaik­kien arkea työ­maal­la, kun pai­kat eivät ole pölys­sä ja likaisina.
Kat­so Osa 7

Osa 8 Pölynhallinnan hyödyt löydetään käytännössä
Pölyn­hal­lin­nan pit­kän aika­vä­lin hyö­dyt on alal­la vie­lä huo­maa­mat­ta. Ne, jot­ka ovat pölyn­hal­lin­taa kokeil­leet, ovat huo­man­neet sen hyödyt.
Kat­so Osa 8

Osa 9 Pölynhallinta mukaan 4D-mallinnukseen
Miten pölyn­hal­lin­nan saa mukaan tie­to­mal­lin­nuk­seen? Mes­ta ker­ral­laan val­miik­si ‑logiik­ka toi­mii tässäkin.
Kat­so Osa 9

Muo­toi­lun avul­la parem­pi moti­vaa­tio pölynhallintaan

Muo­toi­lun avul­la parem­pi moti­vaa­tio pölynhallintaan

Raken­nus­työ­mail­la pölyn hai­tal­li­suus on var­mas­ti­kin sel­vää kai­kil­le työn­te­ki­jöil­le, mut­ta sii­tä huo­li­mat­ta riit­tä­vään pölyn­hal­lin­taan ei aina panos­te­ta, sil­lä se koe­taan han­ka­lak­si, kal­liik­si ja työ­tä hidas­ta­vak­si. Usein työ­mail­la vain kes­ki­ty­tään sii­voa­mi­seen, joka ei rat­kai­se pöly­on­gel­maa vaan ainoas­taan kor­jaa jäl­kiä. Con­sair läh­ti muu­ta­ma vuo­si sit­ten etsi­mään rat­kai­sua pölyn­hal­lin­taan tuo­te­ke­hi­tyk­sen ja muo­toi­lun kei­noin. Miten täs­tä syn­ty­nyt tuo­te, CAMU 1200, rat­kai­see työn­te­ki­jän moti­voi­mi­seen liit­ty­vän haasteen?

Pölyn­hal­lin­nan proble­ma­tii­kan ymmärtäminen

Con­sair Oy:n tuo­te­ke­hi­tys­tii­mi tut­ki ennen CAMU-koh­de­pois­to­lait­teen kehi­tys­työn aloit­ta­mis­ta pölyn­hal­lin­nan haas­tei­ta käyt­tä­jä­nä­kö­kul­mas­ta. Tavoit­tee­na oli oppia ymmär­tä­mään pölyn­hal­lin­nan proble­ma­tiik­kaa ja kehit­tää käyt­tä­jä­läh­töis­ten suun­nit­te­lu­me­to­dien avul­la rat­kai­su­ja parem­paan pölyn­hal­lin­taan. Kuu­den vii­kon aika­na teh­ty­jen työ­maa­kier­ros­ten ja lukuis­ten haas­tat­te­lu­jen lop­pu­tu­lok­se­na hah­mot­tui kuva, jos­sa pölyn­hal­lin­ta ja raken­nus­työ näyt­täy­tyi­vät eril­li­si­nä koko­nai­suuk­si­na. Nii­den yhdis­tä­mi­nen yhte­näi­sek­si pro­ses­sik­si koet­tiin sekä työn­te­ki­jöi­den että työn­joh­don näkö­kul­mas­ta vai­keak­si tai jopa mahdottomaksi.

Moti­vaa­tio­ta pölynhallintaan

CAMU 1200 ‑pölyn­hal­lin­ta­työ­pis­teen suun­nit­te­lus­sa ensi­si­jai­se­na tavoit­tee­na oli löy­tää kei­not, joil­la raken­nus­työn­te­ki­jät saa­daan moti­voi­tua pölyn­hal­lin­taan. Täs­tä syn­tyi idea yhdis­tää pölyn­hal­lin­ta osak­si teho­kas­ta työn teke­mis­tä. CAMUs­sa integroi­tu työ­va­lo aut­taa suo­riu­tu­maan työ­teh­tä­väs­tä nopeam­min. Valo tekee pölyn myös näky­väk­si; tämä aut­taa ymmär­tä­mään lait­teen hyö­dyt välit­tö­mäs­ti ja ohjaa työn­te­ki­jöi­tä pölyt­tö­mäm­pään työs­ken­te­lyyn. Rois­ke­suo­jao­vet rajaa­vat sot­kua­lu­een pie­nek­si, jol­loin sii­vot­ta­vaa syn­tyy vähem­män eikä sekoi­tus­työs­sä tar­vit­se varoa rois­kei­den len­tä­mis­tä val­miik­si raken­ne­tuil­le pin­noil­le. Pit­kä huol­to­vä­li ja help­po suo­dat­ti­men vaih­to mukau­tu­vat työ­ryt­miin, jol­loin työ­tä hidas­ta­via huol­to­kat­ko­ja syn­tyy vähem­män. Pyö­ril­lä kul­ke­va työ­pis­te siir­tyy myös hel­pos­ti sin­ne mis­sä pölyn­hal­lin­taa tar­vi­taan. CAMU toi­mii sekä hen­ki­lö­koh­tai­se­na että työ­ryh­mien yhtei­se­nä työpisteenä.

Käyt­tä­jä­läh­töi­nen muo­toi­lu sekä asiak­kaan osal­lis­ta­mi­nen kehi­tys­työ­hön ja tes­tauk­seen oli muka­na kai­kis­sa tuo­te­ke­hi­tys­työn vai­heis­sa. CAMU 1200 pölyn­hal­lin­ta­työ­pis­te paran­taa työ­olo­suh­tei­ta välit­tö­mäs­ti ja näky­väs­ti. Jat­ku­va suu­ri ilma­vir­ta sekä opti­moi­tu pöly­suo­da­tus yhdes­sä esi­kam­mio­tek­nii­kan kans­sa ovat olen­nais­ta, jot­ta ilmas­sa lei­ju­vaan pölyyn voi­daan tart­tua tehok­kaas­ti. CAMU 1200 vähen­tää tut­ki­tus­ti jopa 99,1% työ­pis­teen pölypitoisuutta. 

Ensim­mäi­se­nä raken­nusa­lan yri­tyk­se­nä muo­toi­lu­ki­san pal­kin­to Con­sai­rin CAMUl­le 2017

Tun­nus­tuk­se­na täs­tä asia­kas­läh­töi­ses­tä muo­toi­lu­työs­tä Con­sair Oy:lle myön­net­tiin Fen­nia Prize star­tup ‑sar­jan Win­ner 2017 ‑pal­kin­to. Pal­kin­to myön­net­tiin CAMU 1200:sta, uudes­ta käyt­tä­jäys­tä­väl­li­ses­tä rat­kai­sus­ta raken­nus­työ­mai­den pölyongelmaan. 

Fen­nia Prize on muo­toi­lu­kil­pai­lu, jos­sa pal­ki­taan yri­tyk­siä ja orga­ni­saa­tioi­ta muo­toi­lun esi­mer­kil­li­ses­tä käy­tös­tä. Win­ner ‑pal­kin­to myön­net­tiin vuon­na 2017  ensim­mäi­sen ker­ran raken­nusa­lan tuot­teel­le. Muut pal­ki­tut oli­vat Gene­lec Oy uudes­ta äly­tark­kai­lu­kai­u­tin­mal­lis­ta, Naa­va äly­vi­her­sei­näs­tä, muo­toi­lu­toi­mis­to Pen­ta­gon Design Oy Faze­ril­le suun­ni­tel­lus­ta lakrit­si­kon­sep­tis­ta ja Plan­med Oy Plan­med Cla­ri­ty ‑mam­mo­gra­fia­lait­tees­ta. Jär­jes­tä­ji­nä toi­mi­vat Design Forum Fin­land, Fen­nia, Elo sekä Patent­ti- ja rekis­te­ri­hal­li­tus. Kat­so lisä­tie­to­ja täs­tä.

Muo­toi­lun hyö­dyn­tä­mi­nen tuo­te­ke­hi­tyk­ses­sä jatkuu

Pölyn­hal­lin­taa kehi­te­tään Con­sai­ril­la jat­ku­vas­ti uusien tuo­tein­no­vaa­tioi­den avul­la, myös  pal­ve­lu­muo­toi­lun kei­noin. Ker­rom­me näis­tä uusis­ta inno­vaa­tiois­ta syk­syn 2018 aikana!

Kvar­taa­li­ki­va eli tyky­päi­vä Consairissa

Kvar­taa­li­ki­va eli tyky­päi­vä Consairissa

Täl­lä ker­taa blo­gis­sam­me emme voi­si olla kau­em­pa­na raken­nus­työ­mais­ta, sil­lä näin kesäl­lä on hyvä läh­teä vähän tuu­let­tu­maan. Pyyh­kiä pöly­jä aja­tuk­sis­taan ja itses­tään reip­paas­sa meri­tuu­les­sa. Vaik­ka kvar­taa­li­ta­lou­des­sa emme elä­kään, pidäm­me Con­sai­ris­sa ns. Kvar­taa­li­ki­va-tapah­tu­mia. Eli teh­dään jotain nor­maa­lis­ta poik­kea­vaa ja mie­lel­lään myös kivaa noin 3 kuu­kau­den välein. 

Täl­lä ker­taa kvar­taa­li­ki­va osui siis kesä­kuu­hun ja juhan­nus­vii­kol­le. Sik­si suun­ta­sim­me Espoon edus­tal­la sijait­se­val­le Kapa­ren-ulkoi­lusaa­rel­le pitä­mään Con­sai­rin kesä­päi­vää koko tii­min voimin.

Saim­me tutun kip­pa­rim­me venei­neen käy­mään saa­rel­la jo etu­kä­teen, sil­lä Kapa­ren-nimi vei aja­tuk­set meri­ros­vo­seik­kai­lui­hin ja aar­tee­net­sin­tään. Sitä var­ten maas­toon pii­lo­tet­tiin vink­ke­jä ja teh­tä­viä sekä itse aar­re. Mut­ta ennen kuin aar­tee­net­sin­tä voi alkaa, piti saa­ri vallata.

Kapa­ren on pie­ni saa­ri, joten aar­tee­net­sin­näs­sä kuta­kuin­kin kier­sim­me koko saa­ren ja kään­sim­me kiviä ja kai­voim­me aar­ret­ta puun oksien alta. Vin­kit oli­vat visai­sia ja teh­tä­vät äly­nys­ty­röi­tä hie­ro­via. Voit­ta­ja­tii­mi rat­kai­si ensim­mäi­se­nä teh­tä­vä­nä olleen sudo­kun nopeas­ti, mut­ta etsi seu­raa­vaa ras­tia lii­an kau­an, eikä edes osan­nut rat­kais­ta teh­tä­vää ilman toi­sen tii­min apua. Mut­ta sen jäl­keen vii­mei­nen ras­ti, eli aar­re löy­tyi­kin nopeasti.

Aar­tee­net­sin­nän jäl­keen gril­la­sim­me lou­naam­me ja söim­me hyväl­lä ruo­ka­ha­lul­la. Ilta­päi­väl­lä vie­lä rat­kot­tiin puu­ja­lan hei­ton mes­ta­ruus. Eli kisat­tiin mölkkypelissä.

Tuu­li, jos­ta meteo­ro­lo­git oli­vat varoi­tel­leet­kin, nousi päi­vän mit­taan mel­koi­sek­si puhu­rik­si, mut­ta paluu­reit­tim­me kul­ki tur­val­li­ses­ti Espoon Suvi­saa­ris­ton hal­ki takai­sin vene­sa­ta­maan. Nyt jak­sam­me taas vie­dä pölyn­hal­lin­nan ilo­sa­no­maa raken­nus­työ­mail­le, aina­kin kesä­lo­miin asti.

Kuvas­sa vasem­mal­ta: Taka­ri­vi Mar­ko Taka­la, Frank Rus­si, Juho Jalo­nen. Etu­ri­vi: Enna Rane, Mer­ja Juko­la ja Ant­ti Väi­sä­nen. Ant­to Nykä­nen puut­tuu kuvasta.

Kyse­ly: Pölyn­hal­lin­taa teh­dään rakennus­työntekijöiden työ­ter­vey­den takia

Kyse­ly: Pölyn­hal­lin­taa teh­dään rakennus­työntekijöiden työ­ter­vey­den takia

Halusim­me tie­tää, mit­kä ovat tär­keim­mät syyt pölyn­hal­lin­taan raken­nus­työ­mail­la. Tätä var­ten teim­me net­ti­ky­se­lyn tou­ko­kuus­sa 2018, ja saim­me vas­tauk­sia raken­nusa­lan ammat­ti­lai­sil­ta. Vas­taus­ten mää­rä ei rii­tä tie­teel­li­ses­ti päte­vään ana­lyy­siin, mut­ta on hyvin­kin suun­taa antava.

Olem­me vuo­sien var­rel­la asiak­kai­den kans­sa kes­kus­tel­les­sam­me toden­neet, että syi­tä on monia. Halusim­me nyt kyse­lyn avul­la saa­da tie­tää, onko ylei­sin syy työn­te­ki­jöi­den ter­vey­den suo­je­le­mi­nen, työ­maan puh­taus tai raken­ta­mi­sen laa­tu. Vaa­ti­vat­ko tilaa­ja tai val­vo­ja pölynhallintaa?

Vas­taa­jis­ta suu­rin osa työs­ken­te­li asuin­ra­ken­ta­mi­ses­sa (72 %) ja sii­nä nime­no­maan kor­jaus­ra­ken­ta­mi­ses­sa (61 %). Raken­nuk­sil­la työs­ken­te­le­viä (raken­nus­työn­te­ki­jä, vas­taa­va mes­ta­ri, työn­joh­ta­ja, työ­maa­in­si­nöö­ri) oli yli 60 % vastaajista.

Työ­ter­veys yli­voi­mai­nen syy, myös laa­dul­la on merkitystä

Yli­voi­mai­ses­ti suu­rin osa vas­taa­jis­ta, 67 %, piti työn­te­ki­jöi­den työ­ter­veyt­tä tär­keim­pä­nä syy­nä teh­dä pölyn­hal­lin­taa. Tämä päti niin raken­nus­työ­maal­la työs­ken­te­le­viin raken­nus­työn­te­ki­jöi­hin, työn­joh­ta­jiin, vas­taa­viin mes­ta­rei­hin kuin työ­maa­in­si­nöö­rei­hin. Samoin raken­nut­ta­jien edus­ta­jien, eli tilaa­jien, kon­sult­tien ja val­vo­jien sekä oma­toi­mi­ra­ken­ta­jien ja raken­nus­fir­mo­jen asiak­kait­ten mie­les­tä raken­nus­työ­te­ki­jöi­den ter­vey­den vaa­li­mi­nen on tär­kein teki­jä. Ter­vey­den pai­noar­vo oli molem­mis­sa ryh­mis­sä sama.

 

Toi­sek­si tär­kein syy teh­dä pölyn­hal­lin­taa on raken­ta­mi­sen laa­dun paran­ta­mi­nen. Tätä miel­tä oli 25 % vas­taa­jis­ta. Raken­nut­ta­jat ja tilaa­jat sekä vas­taa­vat mes­ta­rit näki­vät pölyn­hal­lin­nan vai­ku­tuk­sen laa­tuun hie­man suu­rem­pa­na kuin muut vastaajat.

Kol­man­nek­si tär­kein syy teh­dä pölyn­hal­lin­taa raken­nus­työ­maal­la on työ­maan puh­taus.  Tätä miel­tä oli tosin vain 8 % vas­taa­jis­ta. Puh­taus ja laa­tu kul­ke­vat käsi kädes­sä, joten voi­si olla perus­tel­tua yhdis­tää nämä kak­si tekijää.

Tilaa­ja tai val­vo­ja eivät ole mer­kit­tä­väs­sä roo­lis­sa pölynhallinnassa

Sen sijaan tilaa­jat tai val­vo­jat eivät tämän kyse­lyn perus­teel­la ole vie­lä mer­kit­tä­väs­sä mää­rin ryh­ty­neet vaa­ti­maan pölyn­hal­lin­taa raken­nus­työ­mail­la. Näi­tä syi­tä ei kukaan vas­taa­jis­ta valin­nut tär­keim­mäk­si. Kyse­lyyn vas­tan­neet val­vo­jat­kin piti­vät työ­ter­veyt­tä tär­keim­pä­nä teki­jä­nä. Raken­nut­ta­jis­ta ja tilaa­jat­kin piti­vät laa­tua tai työ­ter­veyt­tä tär­keäm­pi­nä, eivät­kä näh­neet omaa roo­li­aan suo­ra­nai­si­na pölyn­hal­lin­nan vaa­ti­joi­na. Ehkä onkin hyvä kysyä, että mik­si eivät näe itse­ään kes­kei­ses­sä roo­lis­sa vaa­ti­mas­sa parem­paa pölyn­hal­lin­taa? Pölyn­hal­lin­ta on koko ket­jun yhtei­nen asia, tilaa­jas­ta yksit­täi­seen rakennustyöntekijään.

Kyse­ly ker­toi vain hyvien raken­nus­työ­mai­den pölynhallintasyistä

Kyse­lys­säm­me emme kysy­neet vas­taa­jil­ta teh­dään­kö pölyn­hal­lin­taa yli­pään­sä mil­lään lail­la. Ole­tim­me että teh­dään. Ehkä oli­si pitä­nyt kysyä. Vali­tet­ta­vas­ti on myös työ­mai­ta, joil­la pölyn­hal­lin­taa ei teh­dä, vaik­ka raken­nus­pö­lys­tä ja sen vaa­ral­li­suu­des­ta on puhut­tu jo pit­kään. Kyse­lym­me aika­na saim­me myös joi­tain kom­ment­te­ja raken­nus­työ­mai­den pölyn­hal­lin­nas­ta Face­boo­kin kaut­ta, eivät­kä ker­to­muk­set olleet muka­vaa luet­ta­vaa. Pal­jon on siis paran­net­ta­vaa pölyn­hal­lin­nas­sa raken­nus­työ­mail­la, oli sit­ten kysees­sä yksi­tyi­nen omaa talo­aan raken­ta­va hen­ki­lö tai isom­pi raken­nusa­lan yritys. 

Mut­ta onnek­si yhä useam­mal­la työ­maal­la pölyn­hal­lin­ta ote­taan vaka­vas­ti ja se näh­dään olen­nai­se­na osa­na raken­ta­mi­sen laa­tua ja työ­ter­vey­den yllä­pi­toa. Tie­däm­me myös, että tilaa­ja tai val­vo­ja saat­ta­vat vaa­tia parem­paa pölyn­hal­lin­taa, var­sin­kin kun on kysees­sä P1-puh­taus­luo­kan työ­maa, jol­la tavoi­tel­laan hyvää sisäil­man laa­tua (S1).

Arvoim­me kaik­kien vas­tan­nei­den ja yhteys­tie­ton­sa jät­tä­nei­den kes­ken kol­me kpl nel­jän lef­fa­li­pun paket­tia. Lip­pu­pa­ke­tit läh­ti­vät Veli-Pekal­le Hel­sin­kiin, Ollil­le Rau­mal­le ja Eijal­le Hel­sin­kiin. Kii­tos kai­kil­le kyse­lyyn osallistuneille.

 

Mon­ta tur­haa askel­ta rakennustyömaalla

Mon­ta tur­haa askel­ta rakennustyömaalla

Jos työs­ken­te­let raken­nus­työ­maal­la askel­mit­ta­ri muka­na­si, niin eikö­hän siel­lä mel­koi­sia luke­mia näy päi­vit­täin. Hyvä kun­non kan­nal­ta, mut­ta kukaan ei var­maan halua ottaa tur­hia askeleita.

Tur­hia aske­lei­ta kui­ten­kin tulee, kun jou­dut siir­ty­mään pölyä­vää laas­tin, semen­tin tai beto­nin tai mui­den kiviai­nei­den vis­pi­lä­se­koi­tus­ta var­ten eril­li­seen ali­pai­neis­tus­kop­piin, ehkä toi­seen ker­rok­seen tai teke­mään sekoi­tuk­sen ulko­na. Puhu­mat­ta­kaan sii­tä, että takai­sin tul­les­sa­si jou­dut kan­ta­maan pai­na­via pal­ju­ja. Tämä käve­ly­kier­ros teh­dään sik­si, ettei pöly leviä raken­teil­la ole­vaan tilaan, etkä sinä, eivät­kä työ­to­ve­ri­si altis­tu vaa­ral­li­sel­le pölyl­le.

Kiviai­nes­pö­lyn näet lei­ju­van pal­jaal­la sil­mäl­lä­kin. Se kaik­kein vaa­ral­li­sin pöly ei kui­ten­kaan näy. Näky­mä­tön pöly kul­keu­tuu pahim­mas­sa tapauk­ses­sa keuh­ko­rak­ku­loi­hin asti. Se aiheut­taa  mit­ta­via ter­veys­hait­to­ja, kuten keuh­ko­syö­pää ja pöly­keuh­koa. Lisäk­si beto­ni- ja laas­ti­pö­ly ker­tyy nenään ja mais­tuu suus­sa­si vie­lä työ­päi­vän jälkeenkin.

Koh­de­pois­to­lai­te vähen­tää aske­lei­ta ja sääs­tää aikaa

Rat­kai­su tur­hiiin aske­lei­siin on koh­de­pois­to­lai­te, joka kul­kee hel­pos­ti sin­ne, mis­sä työ­tä teh­dään. Pölyn­tor­jun­ta kan­nat­taa teh­dä juu­ri siel­lä mis­sä pöli­see. Pie­ni­ko­koi­nen ja näp­pä­rä koh­de­pois­to­lai­te siir­tyy tii­min muka­na aina seu­raa­vaan työ­koh­tee­seen, myös kapeis­ta pai­kois­ta sekä rap­pusia ylös ja alas. Se sääs­tää aikaa­si, sel­kää­si ja kengänpohjiasi. 

Koh­de­pois­to­lait­teen käy­tös­tä ei syn­ny perus­ta­mis­ku­lu­ja eikä käyt­töön­ot­toon kulu aikaa, kun lait­teen voi vain rul­la­ta pai­kal­le, pis­tää vir­rat pääl­le ja alkaa hom­miin. Kun koh­de on teh­ty, siir­tyy koh­de­pois­to­lai­te näp­pä­räs­ti seu­raa­vaan kohteeseen. 

Hyvin suun­ni­tel­tu on puo­lik­si tehty

Asiak­kaam­me ovat ker­to­neet, että P1-puh­taus­luo­kan raken­ta­mi­seen kuu­lu­vien pölyn­hal­lin­nan pro­ses­sien nou­dat­ta­mi­nen työ­maal­la on puh­tau­den lisäk­si tuo­nut myös suju­vam­paa työn­te­koa. Kun työ­maan ete­ne­mi­ses­sä huo­mioi­daan pölyn­hal­lin­ta, teh­dään työt­kin hyväs­sä jär­jes­tyk­ses­sä ker­ral­la lop­puun saak­ka. Kui­va-ainei­den sekoi­tuk­seen tar­vit­ta­va pölyn­hal­lin­ta suun­ni­tel­laan ja toteu­te­taan lähel­lä työs­ken­te­ly­aluet­ta, asian­mu­kai­sia lait­tei­ta hyö­dyn­täen. Samal­la väl­ty­tään pit­kil­tä käve­ly­mat­koil­ta. Eli kun­toi­le vapaa-aika­na­si omal­la taval­la­si ja sääs­tä tur­hat askeleet.