Tule mukaan luo­maan pölyn­hal­lin­nan uut­ta aikakautta

Tule mukaan luo­maan pölyn­hal­lin­nan uut­ta aikakautta

Ter­veh­dys, olen Lau­ra Rin­ta-Joup­pi, pal­ve­lu­muo­toi­li­ja, Con­sai­rin tii­min uusin vah­vis­tus. Teh­tä­vä­ni on pelas­taa raken­nus­työn­te­ki­jät keuh­ko­sai­rauk­sil­ta ja ihmi­set sisäil­maon­gel­mien hai­toil­ta. Tavoi­te on kova ja vaa­tii super­voi­mia. Nyt etsin alan asian­tun­ti­joi­ta ja teki­jöi­tä P1-pro­jek­ti­ryh­mään, jos­sa jouk­ko­ä­lyn voi­mal­la kek­sim­me par­haim­mat rat­kai­sut pölyn­hal­lin­taan koko raken­nusa­lan parhaaksi. 

Lähes 20 vuot­ta sit­ten luo­tu­jen P1-vaa­ti­muk­sien tavoit­tee­na on var­mis­taa, että raken­nuk­sen tilat ovat puh­taat sil­loin, kun ne luo­vu­te­taan käyt­tä­jäl­le, ja että raken­nuk­sen käy­tön aika­na ei sisäil­maan kul­keu­du raken­nus­vai­hees­ta peräi­sin ole­via epä­puh­tauk­sia. P1-mää­räyk­siä nou­dat­ta­mal­la saa­daan ter­veel­li­set työ­olot myös työn­te­ki­jöil­le, ei pel­käs­tään puh­das sisäil­ma talon loppukäyttäjälle. 

P1-puh­taus­luo­kan raken­ta­mi­nen on koet­tu haastavaksi

P1-vaa­ti­muk­set koe­taan usein han­ka­lik­si. Rakennuttajilla/​tilaajilla voi olla vai­keuk­sia saa­da tar­jouk­sia kor­jaus- ja raken­nut­ta­mis­hank­kei­siin, mikä­li han­ke halu­taan toteut­taa P1-mää­räys­ten mukai­ses­ti. Tilaa­jan on vai­kea kil­pai­lut­taa työ­tä ja arvioi­da tar­jous­ten laa­tua, jos hän ei tie­dä mitä on tilaamassa. 

On yleis­tä, että käyn­nis­sä ole­vien P1-hank­kei­den kus­tan­nuk­set kas­va­vat ja työt vii­väs­ty­vät ali­hank­ki­joi­den ja raken­nut­ta­jien P1-koke­mat­to­muu­den tai piit­taa­mat­to­muu­den vuok­si. Työn­te­ki­jöi­den mie­les­tä P1-mää­räyk­set saa­te­taan kokea työ­tä han­ka­loit­ta­vik­si irral­li­sek­si asioiksi. 

Tule mukaan luo­maan pölyn­hal­lin­nan uut­ta aikakautta!

Tule­mal­la mukaan Con­sai­rin vetä­mään KIRA-digi-rahoi­tus­ta saa­nee­seen P1-pro­jek­tiin, pää­set uudis­ta­maan raken­nusa­laa, opit lisää pölyn­hal­lin­nas­ta ja saat uusia näkö­kul­mia raken­nus­tuo­tan­toon. Samal­la opit pal­ve­lu­muo­toi­lun saloja. 

Tapaam­me kah­den vii­kon välein esi­mer­kik­si Maria01 start up ‑kes­kuk­ses­sa Hel­sin­gis­sä loka-tam­mi­kuus­sa. Voit osal­lis­tua omien aika­tau­lu­je­si mukaan tapaa­mi­siin, välil­lä myös etäyh­tey­del­lä omal­ta työpaikaltasi.

Ker­ron mie­lel­lä­ni lisää!
Lau­ra Rinta-Jouppi
laura.​rinta-​jouppi@​consair.​fi
Puh. 044 7262367

Tie­to­mal­lin­nus­ta ja pölyn­hal­lin­taa Lip­pu­lai­van työmaalla

Tie­to­mal­lin­nus­ta ja pölyn­hal­lin­taa Lip­pu­lai­van työmaalla

Con­sair Oy:n Frank Rus­si kävi Espoon Lip­pu­lai­van työ­maal­la haas­tat­te­le­mas­sa Raken­nus­lor­di Oy:n Jou­ni Oja­laa aihee­na tuo­tan­no­noh­jaus, tie­to­mal­lin­nus sekä pölyn­hal­lin­ta. Kat­so videol­ta vin­kit tie­to­mal­lin­nuk­sen, 4D:n ja dro­ne­jen hyö­dyn­tä­mi­seen tuo­tan­no­noh­jauk­ses­sa. Miten pölyn­hal­lin­ta lin­kit­tyy tietomallinnukseen?

Lip­pu­lai­va-hank­kees­sa raken­ne­taan koko­naan uusi, kak­si ker­taa aiem­paa suu­rem­pi kaup­pa­kes­kus, jos­sa tulee ole­maan myös uusi met­roa­se­ma ja bus­si­ter­mi­naa­li. Maan­ra­ken­nus­työt oli­vat par­hail­laan käyn­nis­sä videon teko­het­kel­lä kesä­kuus­sa 2018. Jou­ni Leh­to Raken­nus­lor­di Oy:stä toi­mii Lip­pu­lai­vas­sa Leh­to Grou­pin ali­kon­sult­ti­na ja hän tekee aika­tau­lu­tus­ta, tuo­tan­no­noh­jaus­ta ja tietomalleja.

Kat­so ker­ral­la koko video (n. 21 min) tai valit­se alta itseä­si kiin­nos­ta­vat osa-alu­eet parin minuu­tin pätkinä.

Int­ro. Tie­to­mal­lin­nus­ta ja pölyn­hal­lin­taa Lip­pu­lai­van työ­maal­la, Jou­ni Oja­la ja Frank Russi
Kat­so täs­tä videol­la kes­kus­te­le­vien Jou­ni Oja­lan ja Frank Rus­sin esit­te­lyt ja yksit­täis­ten videoi­den aiheet.
Kat­so intro-video

Osa 1 Tie­to­mal­lin­nus tuo laa­tua rakentamiseen
Lip­pu­lai­van työ­maal­la hyö­dyn­ne­tään 4D-tie­to­mal­lin­nus­ta tuo­tan­no­noh­jauk­ses­sa. Digi­taa­li­set työ­vä­li­neet tuo­vat oman tär­keän lisän­sä raken­ta­mi­seen. Miten digi­ta­li­saa­tio vai­kut­taa raken­ta­mi­sen laatuun?
Kat­so Osa 1

Osa 2 4D ja dro­ne-kuvauk­set apu­na tuotannonohjauksessa
Lip­pu­lai­van työ­maal­la 4D-kuvat ovat päi­vit­täi­nen työ­ka­lu, mut­ta sen käyt­töön­ot­to ja käyt­tä­mi­nen vaa­tii resurs­se­ja. Lip­pu­lai­vas­sa on käy­tös­sä dro­ne-kuvaus, jol­la hel­po­te­taan työ­maan suun­nit­te­lua ajan­ta­sai­sel­la tilan­ne­ku­val­la. Tuo­tan­no­noh­jaus ja digi­ta­li­saa­tio muo­dos­ta­vat kokonaisuuden.
Kat­so Osa 2

Osa 3 Miten digi­ta­li­saa­tio on otet­tu vas­taan työmaalla?
Digi­ta­li­saa­tion käyt­töö­no­tos­sa suu­rin haas­te on val­mii­den ohjel­mis­to­jen puu­te. Lopul­ta kun voi­daan kom­mu­ni­koi­da tie­to­mal­lien avul­la, ei kukaan kysee­na­lais­ta sitä, ettei­kö se oli­si järkevää.
Kat­so Osa 3

Osa 4 Mik­si työmaalla sam­mu­te­taan tuli­pa­lo­ja? Aut­taa­ko digitalisaatio?
“Tuli­pa­lo­ja” työ­mail­la sam­mu­tel­laan sik­si, että työ­mail­la on kroo­ni­nen ali­re­surs­soin­ti. Digi­taa­li­suus aut­taa, mut­ta sen käyt­töön­ot­to vie resursseja.
Kat­so Osa 4

Osa 5 Puh­tau­den­hal­lin­ta tuo­tan­no­noh­jauk­ses­sa ja P1 rakentamisessa
Usein työ­maal­la ei ole yhtään mes­taa val­mii­na, vaan joka nur­kas­sa on hän­tiä jäl­jel­lä, eikä mitään paik­kaa saa­da täy­sin val­miik­si. Täl­löin seu­raa­va­kaan työ­vai­he ei pää­se maa­liin. Oikein teh­ty pölyn­hal­lin­ta tehos­taa tuo­tan­toa, kos­ka se pakot­taa työ­maan toi­mi­maan systemaattisesti.
Kat­so Osa 5

Osa 6 Pölynhallintaa pur­ku- ja maansiirtotöissä
Miten Lip­pu­lai­van pur­ku­vai­hees­sa on teh­ty pölyn­hal­lin­taa huo­mioi­den ympä­ril­lä asu­vat ja asioi­vat ihmiset?
Kat­so Osa 6

Osa 7 Pölynhallinnan haas­teet ja hyödyt tuotannonohjauksessa
Aikai­sem­min ongel­ma pölyn­hal­lin­nas­sa oli asen­teet, mut­ta nyky­ään on pal­jon työ­mai­ta, joil­la on käy­tet­ty tehok­kai­ta pölyn­pois­to­ko­nei­ta. Pölyn­hal­lin­ta hel­pot­taa kaik­kien arkea työ­maal­la, kun pai­kat eivät ole pölys­sä ja likaisina.
Kat­so Osa 7

Osa 8 Pölynhallinnan hyödyt löydetään käytännössä
Pölyn­hal­lin­nan pit­kän aika­vä­lin hyö­dyt on alal­la vie­lä huo­maa­mat­ta. Ne, jot­ka ovat pölyn­hal­lin­taa kokeil­leet, ovat huo­man­neet sen hyödyt.
Kat­so Osa 8

Osa 9 Pölynhallinta mukaan 4D-mallinnukseen
Miten pölyn­hal­lin­nan saa mukaan tie­to­mal­lin­nuk­seen? Mes­ta ker­ral­laan val­miik­si ‑logiik­ka toi­mii tässäkin.
Kat­so Osa 9