Referens­sejä

Raken­nus­pal­ve­lu Tuo­mi Oy, lin­ja­sa­nee­raus

Uusi Con­sair CAMU D2 ‑koh­de­pois­to­lai­te oli teke­mäs­sä pölyn­hal­lin­taa Raken­nus­pal­ve­lu Tuo­men lin­ja­sa­nee­raus­koh­tees­sa Rai­sios­sa.

Laa­toit­ta­ja kiit­te­li eri­tyi­ses­ti sitä, että his­sit­tö­mäs­sä talos­sa sääs­tyy aikaa ja vai­vaa, kun pölyä­vää laas­tin­se­koi­tus­työ­tä ei tar­vit­se teh­dä ulko­na ja kan­taa ras­kai­ta pal­ju­ja por­tai­ta pit­kin. CAMU D2 ‑koh­de­pois­to­lait­teen suo­dat­ti­men vaih­to on nope­aa ja siis­tiä. Kat­so videol­ta, miten se tapah­tuu minuu­tis­sa.

Lasi­pa­lat­sin perus­kor­jaus: Tavoit­tee­na pöly­tön työ­maa

Kor­jaus­ra­ken­ta­mi­nen-leh­des­sä 03/​2018 on jut­tu Lasi­pa­lat­sin työ­maas­ta, jos­sa CAMU 1200-koh­de­pois­to­lai­te oli myös pölyn­hal­lin­ta­hom­mis­sa. Lue jut­tu täs­tä http://​proo​fer​.fak​tor​.fi/​e​p​a​p​e​r​/​K​R​3​1​8​/​#26

Jut­tuun on haas­ta­tel­tu val­vo­ja­na toi­mi­nut Haah­te­la Raken­nut­ta­mi­nen Oy:n Mar­kus Jääs­ke­läis­tä. CAMUt ovat Jääs­ke­läi­sen mukaan osoit­tau­tu­neet hyväk­si rat­kai­suk­si, kos­ka jopa pölyt­tö­mis­tä laas­teis­ta aina tulee pölyä. – Eten­kin pie­nis­sä laat­ta- ja paik­kaus­kor­jauk­sis­sa CAMU on hyö­dyl­li­nen, kos­ka se on hel­pos­ti siir­ret­tä­vis­sä. Isom­mis­sa pur­ku­töis­sä vaa­di­taan toki edel­leen osas­toin­tia ja muu­ta koh­de­pois­toa. Tilan­tees­ta riip­puen olem­me käyt­tä­neet ali­pai­neis­tus­ta, raken­ta­neet muo­vi­kop­pe­ja tai käyt­tä­neet imu­rei­ta, hän ker­too. Muo­vi­kop­pien tar­ve on CAMU­jen tul­tua kui­ten­kin vähen­ty­nyt. Se on Jääs­ke­läi­ses­tä hyvä asia, kos­ka muo­vi­ko­pit ovat aina tiel­lä ja nii­den raken­ta­mi­ses­sa menee aikaa. Muo­vi­kop­pe­ja on han­ka­la siir­rel­lä ja työs­ken­te­ly nii­den sisäl­lä voi olla haas­teel­lis­ta.

P1-pölyn­hal­lin­taa Har­te­la Oy:n Irja­lan kou­lu- ja päi­vä­ko­ti­työ­maal­la

Tam­pe­reen kau­pun­gin tila­kes­kuk­sen tavoit­tee­na, jopa pakot­ta­va­na tar­pee­na, oli saa­vut­taa hyvä sisäil­ma uudis­koh­tee­na raken­net­ta­vas­sa Irja­lan kou­lus­sa ja päi­vä­ko­dis­sa Tam­pe­reel­la. Niin­pä pää­ura­koit­si­ja­na toi­mi­va Har­te­la vel­voi­tet­tiin raken­ta­maan P1-puh­taus­luo­kan vaa­ti­mus­ten mukai­ses­ti. Osa­na pölyn­hal­lin­ta­rat­kai­sua työ­maal­le valit­tiin kak­si CAMU-koh­de­pois­to­lai­tet­ta vis­pi­lä­se­koi­tus­ten pölyn­hal­lin­taan.

Kat­so täs­tä P1-raken­nus­koh­tees­ta 3 minuu­tin video, jos­sa haas­tat­te­lem­me Har­te­lan työn­joh­toa pölyn­hal­lin­nas­ta, sekä lue Irja­lan kou­lu- ja päi­vä­ko­ti­työ­maan pölyn­hal­lin­nas­ta case stu­dys­tam­me.

 

Hotel­li Mars­kiin pölyt­tö­miä tilo­ja CAMUl­la

Cons­ti Kor­jausu­ra­koin­ti Oy tekee Hel­sin­gin Man­ner­hei­min­tiel­lä perus­kor­jaus­ta hotel­li Mars­kin tilois­sa. CAMU-koh­de­pois­ta­jaa käy­te­tään pölyn­hal­lin­nas­sa.

CAMU 1200 ‑koh­de­pois­to­lai­te valit­tiin pölyn­hal­lin­taan sik­si, että se on kevyt lii­ku­tel­la pai­kas­ta ja ker­rok­ses­ta toi­seen. Työn­joh­ta­ja Rai­mo Lep­pä­nen kehuu, että CAMU on hyvä ja pie­ni­ko­koi­nen lai­te.

Hotel­lis­sa riit­tää lat­tioi­den ja sei­nien säh­kö­roi­lo­jen paik­kaus­ta ja tasoi­tus­ta, sekä laa­toi­tus­ta – tulee­han hotel­lis­sa ole­maan 360 huo­net­ta, kun se ava­taan perus­kor­jauk­sen jäl­keen 2019.

CAMU on ollut pölyn­hal­lin­ta­hom­mis­sa myös keit­tiös­sä, jos­sa myös laa­toi­tus­työ­tä riit­tää. Tilois­sa työs­ken­te­le­vät raken­nus­sii­voo­jat ovat kii­tel­leet vähäis­tä pöly­mää­rää, sil­lä CAMU ottaa pölyn tal­teen.

Täl­lä het­kel­lä lait­tei­ta on vain yksi, mut­ta useam­pi­kin voi­si olla tar­peen koh­teen laa­juu­den takia. “Aluk­si saim­me hyvän kou­lu­tuk­sen Con­sai­ril­ta, nyt haas­tee­na on kui­ten­kin saa­da eri­tyi­ses­ti työ­maal­le tule­vat uudet ali­hank­ki­joi­den työn­te­ki­jät otta­maan CAMU mukaan­sa, kun he läh­te­vät työ­maal­la koh­tees­ta toi­seen”, ker­too Lep­pä­nen. “Kone itses­sään on hyvä, kun­han tekii­jät muis­ta­vat käyt­tää sitä.”

Fira Oy:n työ­maal­la teh­dään pölyt­tö­miä tasoi­tus– ja laa­toi­tus­töi­tä CAMU-koh­de­pois­to­lait­teel­la

Pölyn­hal­lin­ta on Firas­sa itses­tään­sel­vyys, ja ali­hank­ki­joi­den­kin kans­sa raken­ta­mi­nen sujuu pölyt­tö­mäs­ti. Pereh­dy­ty­sai­neis­ton avul­la uudet työn­te­ki­jät saa­daan toteut­ta­maan teh­tyä pölyn­hal­lin­ta­suun­ni­tel­maa. Pölyn­hal­lin­nas­sa aut­taa CAMU-koh­de­pois­to­lai­te.

CAMU on ollut käy­tös­sä heti työ­maan sisä­työ­vai­hei­den alus­ta saak­ka, joten puh­taus­ta­so on säi­ly­nyt hyvä­nä. CAMU 1200 ‑koh­de­pois­to­lai­te han­kit­tiin työ­maal­le vas­taa­van mes­ta­rin aiem­pien hyvien koke­mus­ten perus­teel­la.

CAMU Miner­vas­ko­lan P1-sanee­rauk­ses­sa

Pylon Oy toteut­taa Miner­vas­ko­la­nin sanee­rauk­sen P1-puh­taus­luo­kan mukai­ses­ti. Pölyn­hal­lin­ta­suun­ni­tel­mas­sa vaa­dit­tiin
käy­tet­tä­väk­si ali­pai­neis­ta­jaa tai vas­taa­vaa rat­kai­sua. CAMU-koh­de­pois­ta­ja valit­tiin osak­si Miner­vas­ko­la­nin P1-työ­maa­ta, kos­ka työ­te­ki­jöil­lä oli aiem­paa koke­mus­ta sen käy­tös­tä.

Lue lisää his­to­rial­li­sen Miner­vas­ko­la­nin sanee­rauk­ses­ta ja pölyn­hal­lin­nas­ta työ­maal­la CAMU-koh­de­pois­to­lait­teen avul­la klik­kaa­mal­la vie­reis­tä kuvaa.

Kat­so myös Pylon Oy:n työn­joh­ta­ja San­te­ri Kem­pin haas­tat­te­lu Miner­vas­ko­lan-työ­maal­la.

 

P1-puh­taus­luo­kan saa­vut­ta­mi­nen vaa­ti huo­lel­lis­ta suun­nit­te­lua lää­ke­tie­teel­li­sen yksi­kön työ­maal­la

NCC:n Arvo2-raken­nus, Tam­pe­reen yli­opis­ton lää­ke­tie­teel­li­nen yksik­kö, 2015.
Lue koko jut­tu Raken­nus­tai­to 06/2015-leh­des­tä.

Jut­tuun on haas­ta­tel­tu Arvo2-koh­teen vas­taa­vaa työn­joh­ta­jaa Vei­jo Hämä­läis­tä NCC Oy:ltä. Tilaa­ja, Suo­men yli­opis­to­kiin­teis­töt aset­ti vaa­ti­muk­set raken­nus­töil­le, että ne on teh­tä­vä P1-puh­taus­luo­kan mukai­ses­ti. P1-var­mis­taa, että raken­nuk­sen tilat ovat puh­taat luo­vu­tus­vai­hees­sa, eikä sisäil­mas­sa ole raken­nus­työ­maan pöly­jä. Lisäk­si täs­sä hank­kees­sa käy­tet­tiin Ter­ve Talo ‑kri­tee­rei­tä pölyn­hal­lin­nan var­mis­ta­mi­sek­si.

Työ­maal­la käy­tet­tiin koh­de­pois­tos­sa nykyi­sen CAMU 1200 ‑koh­de­pois­to­lait­teen edel­tä­jää, Laas­ti­KA­MUa, jota Hämä­läi­nen eri­tyi­ses­ti kiit­te­lee.

Esi­merk­ke­jä asiakkais­tamme

CAMU 1200 ‑asiak­kaat vaa­ti­vat parem­paa pölyn­hal­lin­taa yhä useam­mal­la työ­maal­la. Lis­ta­sim­me tähän muu­ta­man koh­teem­me, jos­sa työ­maan hen­ki­lös­tö valit­si CAMU 1200 ‑koh­de­pois­to­lait­teen pölyn­hal­lin­nan väli­neek­si. Huo­maa myös, että lis­taam­me täs­sä koh­teis­tam­me vain joi­ta­kin työ­mai­ta.

Pää­set tutus­tu­maan osaan koh­teis­ta tar­kem­min työ­maan nimeä klik­kaa­mal­la.

Poh­jois-Kar­ja­lan kes­kus­sai­raa­lan laa­jen­nuk­ses­sa CAMU on pölyn­hal­lin­ta­hom­mis­sa, sil­lä siel­lä sisäil­mal­le ase­te­taan tiu­kat vaa­ti­muk­set. Lue Raken­nus­leh­den artik­ke­lis­ta lisää (tilaa­jil­le).

CAMU 1200 ‑asiak­kai­ta

 • Amos Ander­se­nin tai­de­museo, Haah­te­la-raken­nut­ta­mi­nen Oy
 • Kam­pus­kir­jas­to, Aal­to yli­opis­to, NCC Suo­mi Oy
 • Dipo­li, Aal­to yli­opis­to, NCC Suo­mi Oy
 • Ravin­to­la König, Kalus­te­sek­to­ri Oy
 • Edus­kun­ta­ta­lo, Lem­min­käi­nen Talo Oy
 • Hie­ta­kum­mun ala-aste, Hel­sin­gin kau­pun­ki, Sta­ra Kor­jaus­ra­ken­ta­mi­nen
 • Jor­vin sai­raa­la, Luja­ta­lo Oy
 • Lah­den kau­pun­gin­sai­raa­la, NCC Suo­mi Oy
 • Muhok­sen kou­lu, NCC Suo­mi Oy
 • Poh­jo­la-sai­raa­la, Skans­ka Raken­nus Oy
 • Ope­tus­vi­ras­to, SRV Raken­nus Oy
 • Säky­län varus­kun­ta, Puo­lus­tus­hal­lin­non raken­nus­lai­tos, Säky­lä
 • Uusi las­ten­sai­raa­la, SRV Raken­nus Oy
 • ARVO 2, Suo­men yli­opis­to­kiin­teis­töt, NCC Suo­mi oy
 • Por­voon­ka­tu 27, Peab Oy
 • Hotel­li Cla­rion, Inte­ko Oy