Pölyn­hallintaa sairaalarakentamisessa

Lataa täs­tä sovel­luse­si­te, jos­ta saat tie­toa vaa­ti­vis­sa sairaala­rakennus­hankkeissa toteu­te­tus­ta pölynhallinnasta.

Sai­raa­loi­den luon­tees­ta joh­tuen nii­den uudis- ja kor­jaus­ra­ken­ta­mi­ses­sa on kiin­ni­tet­tä­vä eri­tyis­tä huo­mio­ta raken­nusai­kai­seen pölynhallintaan.

Eri­tyi­ses­ti pölyn­hal­lin­ta on huo­mioi­ta­va sai­raa­loi­den puh­das­ti­lois­sa, kuten tilat, jois­sa val­mis­te­taan lääk­kei­tä. Täl­löin ilmas­sa ei saa olla lain­kaan epäpuhtauksia.

Sai­raa­la­hank­keis­sa­kin pölyn­hal­lin­ta on laa­tu­pro­ses­si, jolla

  • voit paran­taa työ­maan puhtautta

  • paran­nat työn­te­ki­jöi­den ter­veyt­tä rakennusaikana.

Lue lisää lataa­mal­la ohei­nen sovellusesitteemme.