Ter­ve­tu­loa Finn­build-mes­suil­le Hel­sin­gin mes­su­kes­kuk­seen tutus­tu­maan pölyn­hal­lin­nan uuteen aika­kau­teen Con­sai­rin osas­tol­le 7m140.

Esit­te­lem­me osas­tol­lam­me CAMU-koh­de­pois­to­lait­teen toi­min­taa livenä.

Tule tutus­tu­maan, miten help­poa ja teho­kas­ta kui­va-ainei­den vis­pi­lä­se­koi­tuk­sen pölyn­hal­lin­ta on CAMUn avulla.

CAMU ottaa tal­teen yli 99 % hai­tal­li­ses­ta, kvart­si­pi­toi­ses­ta kui­va-aines­pö­lys­tä, ennen kuin se jou­tuu raken­nus­työn­te­ki­jän hen­gi­ty­sil­maan tai jää val­miin raken­nuk­sen käyt­tä­jien vai­vak­si. CAMU liik­kuu kevyes­ti sin­ne mis­sä töi­tä teh­dään, eikä se vaa­di ali­pai­neis­tus­ta tai sekoituskoppia.

Tule kans­sam­me kehit­tä­mään pölyn­hal­lin­nan uut­ta aikakautta

Voit myös kes­kus­tel­la kans­sam­me uusis­ta rat­kai­suis­ta parem­paan raken­nus­työ­maan pölyn­hal­lin­taan. Tämä kuu­luu osa­na KIRA-digi-hank­kee­seem­me, jos­sa yhteis­työs­sä raken­nusa­lan ammat­ti­lais­ten kans­sa pyrim­me pal­ve­lu­muo­toi­lun kei­noin rat­kai­se­maan P1-raken­ta­mi­sen ongelmia.

Haluat­ko tie­tää enem­män KIRA-digi-projektistamme?

Con­sair Oy:n pal­ve­lu­muo­toi­li­ja Lau­ra Rin­ta-Joup­pi etsii alan asian­tun­ti­joi­ta ja teki­jöi­tä P1-pro­jek­ti­ryh­mään, jos­sa jouk­ko­ä­lyn voi­mal­la kek­sim­me par­haim­mat rat­kai­sut pölyn­hal­lin­taan koko raken­nusa­lan par­haak­si. Lue Lau­ran blo­gi täs­tä.

Osal­lis­tu osas­tol­lam­me 7m140 kyse­lyyn ja voi­ta aktiivisuusranneke

Kos­ka raken­nus­työn­te­ki­jöi­den ter­veys on Con­sai­ril­le tär­ke­ää, osas­tol­lam­me voit voit­taa Gar­min Vivo GPS ‑aktii­vi­suus­ran­nek­keen.

Samal­la voit ilmoit­tau­tua mukaan KIRA-digi-pro­jek­tiim­me teke­mään pölyn­hal­lin­nan uudes­ta aika­kau­des­ta totta!

Näh­dään Finnbuildissa!

Add to Calendar

Löy­dät mei­dät hal­lis­ta 7, aivan pää­la­van läheisyydestä.