Pölyn­hal­lin­ta on prosessi

Lataa täs­tä opas, joka hel­pot­taa raken­nus­työ­maal­la työ­joh­don arkea ja suju­voit­taa työ­tä. Oppaas­ta löy­dät vin­kit oman sisä­ra­ken­nus­vai­heen pölyn­hal­lin­ta­pro­ses­si­si laatimiseen.

Pölyn­hal­lin­ta on laa­tu­pro­ses­si, jolla

  • voit paran­taa työ­maan puhtautta

  • paran­nat työn­te­ki­jöi­den ter­veyt­tä rakennusaikana.

Täs­sä hel­pos­ti käyt­töö­no­tet­ta­vas­sa pro­ses­sis­sa hal­lit­tu koko­nai­suus muodostuu:

  • pölyn­hal­lin­nan suunnittelusta

  • aktii­vi­ses­ta pölyn­hal­lin­nas­ta, kuten kohdepoistosta

  • pas­sii­vi­ses­ta pölyn­hal­lin­nas­ta, kuten ali­pai­neis­ta­jis­ta, osas­toin­nis­ta ja ilmanvaihdosta

  • kor­jaa­vis­ta toi­men­pi­teis­tä, eli sii­vouk­ses­ta ja jätehuollosta

  • mit­taa­mi­ses­ta sekä

  • jat­ku­vas­ta parantamisesta.

Pro­ses­sin­omai­sel­la pölyn­hal­lin­nal­la lisäät laa­tua sekä sääs­tät rahaa ja aikaa.

Lataa Pölyn­hal­lin­ta­pro­ses­si-opas syöt­tä­mäl­lä yhteystietosi.