P1-työ­maa­kyl­tit

Lataa täs­tä tulos­tet­ta­via P1-työ­maa­kylt­te­jä eri kie­lil­lä sekä STOP-P1-aluekylttejä. 

Kylt­tien avul­la voit ohjeis­taa P1-työ­maal­la työs­ken­te­le­viä alueis­ta, joil­la P1-puh­taus­luo­kan työt ovat käyn­nis­sä. Näil­lä alueil­la on nou­da­tet­ta­va tark­kaa puh­tau­den­hal­lin­taa sekä rajoi­tet­ta­va asia­ton­ta kulkua.

Kyl­tit ovat samas­sa pdf-tie­dos­tos­sa ja voit tulos­taa tar­vit­se­ma­si kyl­tit seu­raa­vil­la kie­lil­lä ja kielipareilla:

Suo­mi
Suo­mi – ilman­vaih­to­työt
Ruot­si
Englan­ti
Suo­mi-ruot­si
Ees­ti
Suo­mi-ees­ti
Venä­jä
Venä­jä-ees­ti

Teks­tit­tö­mät: 
Stop P1-alue, 2 erilaista