Osta CAMU-koh­de­pois­to­lai­te

CAMU-koh­de­pois­to­lai­te on vält­tä­mä­tön jokai­sel­la työ­maal­la, pitä­mäs­sä sekä työ­maan että työn­te­ki­jän keuh­kot pölyttömänä. 

CAMU-lai­te on kes­tä­vä ja help­po huol­taa. Con­sair CAMU D2 ‑koh­de­pois­to­lai­tel­la on 12 kuu­kau­den takuu, joka kat­taa mate­ri­aa­li- ja valmistusvirheet.

Tutus­tu Con­sair CAMU D2 ‑koh­de­pois­to­lait­tee­seen ja ota yhteyt­tä myyn­tiim­me (yhteys­tie­dot alla), joko soit­ta­mal­la Tom­mil­le tai Juhol­le tai lähet­tä­mäl­lä yhteys­tie­to­si alla ole­val­la lomakkeella.

Olem­me niin var­mo­ja sii­tä, että CAMU on paras rat­kai­su kui­va-ainei­den vis­pi­lä­se­koi­tuk­sen pölyn­hal­lin­taan, että annam­me sil­le 100 % tyy­ty­väi­syys­ta­kuun. Lue lisää.

Vaih­dat vain suo­dat­ti­men merk­ki­va­lon ilmoit­taes­sa vaih­to­tar­pees­ta. Suo­dat­ti­mia voit ostaa suo­da­tin­verk­ko­kau­pas­tam­me tai myy­jil­täm­me. Aika ajoin voi olla tar­peen vaih­taa rois­ke­suo­jao­vet. Ovia voit tila­ta Con­sai­ril­ta ja nii­den vaih­ta­mi­nen käy nopeasti.Laitteen muka­na tulee ensim­mäi­set suo­dat­ti­met. Mikä­li tilaat samal­la suo­dat­ti­mia varas­toon, toi­mi­tam­me ne myös lait­teen muka­na. Voit myös sopia kans­sam­me suo­dat­ti­mil­le toi­mi­tusa­jat, tai tila­ta nii­tä suo­da­tin­verk­ko­kau­pas­tam­me tai myy­jäl­tä tar­peen mukaan.

1. Ota yhteyttä

Ker­ro meil­le pölyn­hal­lin­ta­tar­pee­si, me autam­me sinua oikean rat­kai­sun löytämisessä.

2. Sovi­taan esit­te­ly työmaallesi

Tulem­me käy­mään työ­maal­la­si ja esit­te­le­mäs­sä CAMU D2 ‑lait­teen. Samal­la voim­me yhdes­sä suun­ni­tel­la miten vis­pi­lä­se­koi­tuk­sen koh­de­pois­to kan­nat­taa työ­maal­la­si jär­jes­tää. Teem­me sinul­le tar­jouk­sen tar­vit­ta­vas­ta mää­räs­tä CAMU D2 ‑koh­de­pois­to­lait­tei­ta ja suodattimia.

3. Toi­mi­tus työmaalle.

Toi­mi­tam­me lait­teet sovi­tus­ti työ­maal­le tai muu­hun ilmoit­ta­maa­si paik­kaan. Suo­dat­ti­met toi­mi­tam­me sovi­tus­ti postilla.

Ota yhteyt­tä.

Soi­ta suo­raan myyntitiimillemme:

044 2437 409

… tai jätä yhteystietosi.