Con­sair Oy.

Olem­me kas­vu­yri­tys, joka edis­tää raken­nusa­lan työn­te­ki­jöi­den ter­veyt­tä sekä sisäil­man puhtautta

Laastipölyä syntyy kilo päivässäCon­sair Oy sai alkun­sa, kun teim­me kesäl­lä 2011 tut­ki­mus­ta Ilma­tie­teen lai­tok­sen ja Hel­sin­gin yli­opis­ton kans­sa raken­nus­työ­mai­den ilman­laa­dus­ta Skans­ka Talon­ra­ken­nus Oy:n rahoit­ta­ma­na. Tulok­sien poh­jal­ta havait­tiin, että raken­nus­työ­mai­den ilman­laa­tuun on kiin­ni­tet­tä­vä mer­kit­tä­väs­ti lisää huo­mio­ta. Eikä syyt­tä, hen­gi­tet­tä­vät hiuk­ka­set aiheut­ta­vat maa­il­man­laa­jui­ses­ti vuo­des­sa enem­män kuo­le­man­ta­pauk­sia kuin työ­ta­pa­tur­mat, lii­ken­ne ja itse­mur­hat yhteen­sä. Toi­nen tut­ki­muk­sen tär­keä löy­tö oli se, että työ­maa­pa­rak­kien ilman­laa­tu on usein jopa työ­maa­ta huo­nom­pi. Työn­te­ki­jät kul­jet­ta­vat työ­maal­la levin­nyt­tä pölyä vaat­teis­saan parakkeihin.

Osal­lis­tum­me jat­kos­sa­kin raken­nus­pö­lyyn liit­ty­vään tut­ki­muk­seen. Asian­tun­ti­jam­me tuot­ta­vat tie­toa pölyn­hal­lin­nas­ta ja raken­nus­työ­maan puh­tau­des­ta sekä työ­ter­vey­des­tä, ja levi­täm­me sitä raken­nus­teol­li­suu­des­sa toi­mi­vil­le yri­tyk­sil­le ja työn­te­ki­jöil­le: näin teem­me työ­tä suo­ma­lais­ten ter­vey­den ja hyvin­voin­nin puo­les­ta. Lisäk­si työ­väes­tö ikään­tyy; hen­ki­lös­tön jak­sa­mi­ses­ta täy­tyy pitää huol­ta ja ammat­ti­tau­te­ja ehkäistä. 

P1-raken­ta­mi­nen paran­taa sisäil­man laatua

P1-rakentaminen rakennushankkeissa

P1-raken­ta­mi­nen rakennushankkeissa

Raken­ta­mi­ses­sa tapah­tuu par­hail­laan kol­me suur­ta mur­ros­ta: raken­nus­teol­li­suus yrit­tää muut­tua pal­ve­lu­lii­ke­toi­min­nak­si, raken­ta­mi­nen digi­ta­li­soi­tuu ja samal­la raken­ta­mi­sen yhdek­si laa­tu­te­ki­jäk­si on nouse­mas­sa pölyt­tö­myys. Jäl­kim­mäi­ses­tä paras esi­merk­ki on ns. P1-raken­ta­mi­nen, jos­sa ura­koit­si­ja vel­voi­te­taan tuot­ta­maan sisäil­man laa­dul­taan tiu­kem­pia nor­me­ja vas­taa­va lop­pu­tu­los. Nykyi­nen P1-raken­ta­mi­sen ohjeis­tus ei kui­ten­kaan ole yksi­se­lit­tei­nen. Jokai­nen raken­ta­ja toteut­taa pölyn­hal­lin­taa omak­si par­haak­si kat­so­mal­laan taval­la, ja lop­pu­tu­lok­sis­sa on suu­ria ero­ja. Aloim­me kehit­tää P1-raken­ta­mi­sen tuo­tan­no­noh­jaus­pro­ses­sia 2018 alka­neel­la yhteis­hank­keel­la, johon saim­me KIRA-digi-rahoitusta. 

 

Parem­pia rat­kai­su­ja pölynhallintaan

Raken­nus­työ­mail­la työn­te­ki­jöi­den ajas­ta 40–70 % kuluu mate­ri­aa­lien tai tava­roi­den siir­tä­mi­seen ja jäl­kien sii­voa­mi­seen. Tämän työn vähen­tä­mi­nen tar­koit­taa lisää tehok­kuut­ta ja enem­män katetta.

Consair CAMU D2 source ectractor kohdepoistolaiteCon­sair Oy:n ensim­mäi­nen suun­nit­te­le­ma rat­kai­su raken­nus­työ­maan pölyn­hal­lin­taan on CAMU 1200 ‑koh­de­pois­to­lai­te, jota aluk­si myy­tiin nimel­lä Laas­ti­Ka­mu. Nykyi­nen tuot­teem­me on CAMU D2. Emme pyri suun­nit­te­le­maan ja val­mis­ta­maan vain pölyn­pois­to­lait­tei­ta; kehi­täm­me rat­kai­su­ja, jot­ka hel­pot­ta­vat ja tehos­ta­vat työs­ken­te­lyä pois­taen samal­la pöly­on­gel­man. Tuom­me parem­paa ergo­no­mi­aa ja käy­tet­tä­vyyt­tä raken­nus­työ­mail­le ja tar­joam­me rat­kai­su­ja, jot­ka asiak­kaan ja eri­tyi­ses­ti käyt­tä­jän on help­po omaksua.

Mark­ki­noil­la tar­jot­ta­vat rat­kai­sut pölyn­hal­lin­taan ovat hyvin yksi­puo­li­sia. Lisäk­si nii­den käyt­tö jää työ­mail­la lii­an vähäi­sek­si, sil­lä nii­tä ei ole suun­ni­tel­tu yhdes­sä lop­pu­käyt­tä­jien kans­sa. Uskom­me, että pölyn­hal­lin­ta­rat­kai­su­jen mark­ki­nat kas­va­vat lähi­tu­le­vai­suu­des­sa voi­mak­kaas­ti, kun ongel­maan kiin­ni­te­tään yhä enem­män huomiota. 

Teem­me aktii­vis­ta tuo­te­ke­hi­tys­tä ja suun­nit­te­lem­me rat­kai­su­ja mm. kor­jaus­ra­ken­ta­mi­sen koko­nais­pö­lyn­hal­lin­taan. CAMU 1200 on suo­jat­tu hyö­dyl­li­syys­mal­lil­la, ja se on voit­ta­nut mer­kit­tä­vän muotoilupalkinnon. 

Tuo­te­ke­hi­tyk­ses­sä meil­lä on vah­va muo­toi­lu- ja insi­nöö­rio­saa­mi­nen, sekä hyvät suh­teet raken­ta­jiin. Nyky­ään mei­tä on 8 inno­kas­ta ja osaa­vaa consairilaista.