Medial­le

Tääl­tä löy­dät jul­kai­se­mam­me tie­dot­teet, artik­ke­lit sekä taus­ta­tie­to­ma­te­ri­aa­lia ja kuvia.

Tie­dot­teet

2020

Uusi val­tio­neu­vos­ton ase­tus kiris­tää raken­nus­työ­mai­den pölyn­hal­lin­nan vaatimuksia

Tie­do­te 27.1.2020

Uusi val­tio­neu­vos­ton ase­tus työ­hön liit­ty­vän syö­pä­vaa­ran tor­jun­nas­ta tuli voi­maan 1.1.2020. Aikai­sem­man kol­men aineen sijaan uusi ase­tus lis­taa nyt 22 syö­pä­vaa­ral­lis­ta ainet­ta, mm. kvart­sin, jota on raken­nus­pö­lys­sä. Mitä tämä tar­koit­taa käy­tän­nös­sä raken­nus­työ­maan näkökulmasta? 

Tie­do­te: Uusi val­tio­neu­vos­ton ase­tus kiris­tää raken­nus­työ­mai­den pölyn­hal­lin­nan vaatimuksia

2019

99 % laas­ti­pö­lys­tä tal­teen uudel­la CAMU D2 ‑koh­de­pois­to­lait­teel­la

Tie­do­te 5.11.2019

CAMU D2 suo­jaa raken­nus­työn­te­ki­jän keuh­ko­ja hai­tal­li­sel­ta raken­nus­pö­lyl­tä, ja aut­taa hal­lit­se­maan pölyä ja siten paran­taa raken­ta­mi­sen laa­tua. CAMU sovel­tuu myös P1-puh­taus­luo­kan vaa­ti­muk­sia nou­dat­ta­val­le raken­nus­työ­maal­le. CAMUn voi ostaa tai sen voi vuo­kra­ta rakennuskone­vuokraamoista, kuten Rentalta.

Tie­do­te: 99 % laas­ti­pö­lys­tä tal­teen uudel­la CAMU D2 ‑koh­de­pois­to­lait­teel­la

CAMU kan­nus­taa raken­nusa­lan opis­ke­li­joi­ta laatoituskisassa

Tie­do­te 4.2.2019

Con­sair on muka­na Turun Raken­na ja Sisus­ta ‑mes­suil­la 9–2‑2019 klo 10:30–14:00 jär­jes­tet­tä­väs­sä oppi­lai­tos­ten väli­ses­sä laa­toi­tus­kil­pai­lus­sa. CAMU huo­leh­tii kisa­pai­kan pölyt­tö­myy­des­tä sekä kil­pai­li­joi­den terveydestä.

Tie­do­te CAMU kan­nus­taa raken­nusa­lan opis­ke­li­joi­ta laatoituskisassa

2018

Tuo­te­muo­toi­lul­la moti­voi­daan raken­nus­työn­te­ki­jää parem­paan pölynhallintaan

Tie­dot­teet 2.10.2018 Finn­build 2018

Con­sair CAMU ‑koh­de­pois­to­lait­teen muo­toi­lun läh­tö­koh­ta­na on ollut raken­nus­työn­te­ki­jöi­den moti­voin­ti pölyn­hal­lin­taan. Con­sair on Finn­build-mes­suil­la osas­tol­la 7m140.

Tie­do­te: Tuo­te­muo­toi­lul­la moti­voi­daan rakennustyöntekijää parem­paan pölynhallintaan

Pölyn­hal­lin­nan uusi aika­kausi muo­toil­laan Finnbuildissa

Tie­dot­teet 2.10.2018 Finn­build 2018

Con­sair Oy esit­te­lee osas­tol­la 7m140 KIRA-Digi-han­ket­taan, jon­ka tavoit­tee­na on digi­ta­li­saa­tion ja pal­ve­lu­muo­toi­lun avul­la paran­taa pölyn­hal­lin­taa P1-puh­taus­luo­kan rakennushankkeissa.

Tie­do­te: Pölynhallinnan uusi aika­kausi muo­toil­laan Finnbuildissa

Kyse­ly­tut­ki­mus: Raken­nus­työ­mail­la pölyn­hal­lin­taa teh­dään työ­ter­vey­den takia

Tie­do­te 11.6.2018

Con­sair Oy teki tou­ko­kuus­sa 2018 net­ti­ky­se­lyn raken­nusa­lan ammat­ti­lais­ten kes­kuu­des­sa pölyn­hal­lin­nan syis­tä raken­nus­työ­mail­la. Kyse­lyn avul­la yri­tet­tiin sel­vit­tää, onko ylei­sin syy työn­te­ki­jöi­den ter­vey­den suo­je­le­mi­nen, työ­maan puh­taus tai raken­ta­mi­sen laa­tu. Vaa­ti­vat­ko tilaa­ja tai val­vo­ja pölynhallintaa?

Kysely_​ Rakennustyömailla pölynhallintaa tehdään työterveyden takia

2017

Jokai­nen raken­nus­työn­te­ki­jä ter­vee­nä eläk­keel­le – arvos­te­tun design-kil­pai­lun voit­to ensim­mäis­tä ker­taa raken­nusa­lan ratkaisulle.

Tie­do­te 19.1.2017

Con­sair Oy:lle on myön­net­ty 19.1.2017 Fen­nia Prize star­tup ‑sar­jan Win­ner ‑pal­kin­to. Pal­kin­to myön­net­tiin CAMU 1200:sta, uudes­ta käyt­tä­jäys­tä­väl­li­ses­tä rat­kai­sus­ta raken­nus­työ­mai­den pölyongelmaan. 

Consairille_​Fennia_​Prize_​2017_​muotoilupalkinto_​20170119

 

 

 

 

Autam­me sinua mielellämme!

  • Osal­lis­tum­me mie­lel­läm­me raken­nus­työ­maan puh­tau­den sekä työn­te­ki­jöi­den ter­vey­den tule­vai­suu­den haas­tei­den ratkaisemiseen
  • Osaa­jam­me ovat käy­tet­tä­vis­sä asian­tun­ti­ja­haas­tat­te­lui­hin. Löy­tääk­se­si oikean hen­ki­lön, ota yhteyt­tä viestintään.
  • Tuo­tam­me myös ajan­koh­tais­ta tie­toa ja tie­dot­tei­ta pölyn­hal­lin­nan eri alueil­ta median hyödynnettäväksi

Yhteys­tie­dot medialle

Vies­tin­tä: Frank Rus­si, info@​consair.​fi, Puh: 044 0501 035

Kuvia median käyttöön

Lataa tääl­tä Con­sair CAMU D2 -tuo­te­ku­via, hen­ki­lö­ku­via ja Con­sai­rin logoja

Muis­sa kuva­tar­peis­sa, ota yhteyt­tä sähköpostitse.

CAMU-jut­tu­ja mediassa

Con­sai­rin Ant­ti Väi­sä­sen blo­gi Pölyn­hal­lin­ta on työ­tur­val­li­suut­ta ilmes­tyi Teol­li­suu­den kun­nos­sa­pi­don Pro­maint-verk­ko­leh­des­sä.
https://​pro​maint​leh​ti​.fi/​N​a​k​o​k​u​l​m​a​/​P​o​l​y​n​h​a​l​l​i​n​t​a​-​o​n​-​t​y​o​t​u​r​v​a​l​l​i​s​u​u​tta

Kone­pörs­si ker­toi tavan­neen­sa Con­sai­rin ja uuden CAMU D2-koh­de­pois­to­lait­teem­me BAU­MA-mes­suil­la.
Kone­pörs­si BAUMA 2019 suo­ma­lais­ta star­tup-osaa­mis­ta maa­il­mal­le Consair

Kor­jaus­ra­ken­ta­mi­nen-leh­des­sä 03/​2018 on jut­tu Lasi­pa­lat­sin työ­maas­ta, jos­sa CAMU 1200-koh­de­pois­to­lai­te oli myös pölyn­hal­lin­ta­hom­mis­sa. Lue jut­tu täs­tä http://​proo​fer​.fak​tor​.fi/​e​p​a​p​e​r​/​K​R​3​1​8​/​#26

P1-puh­taus­luo­kan saa­vut­ta­mi­nen vaa­ti huo­lel­lis­ta suun­nit­te­lua lää­ke­tie­teel­li­sen yksi­kön työ­maal­la. NCC:n Arvo2-raken­nus, Tam­pe­reen yli­opis­ton lää­ke­tie­teel­li­nen yksik­kö, 2015.
Raken­nus­tai­to 06/2015-leh­ti.