Kvart­si­pö­ly hal­tuun rakennustyömaalla

Uusi val­tio­neu­vos­ton ase­tus kiris­tää raken­nus­työ­mai­den pölyn­hal­lin­nan vaatimuksia

uusi ase­tus lis­taa nyt 25 ainet­ta, jot­ka voi­vat aiheut­taa syö­pä­sai­rau­den vaa­raa. Nyt lis­tas­sa on muka­na myös pii­diok­si­di­pö­ly, jota esiin­tyy kvart­si­pi­toi­ses­sa raken­nus­pö­lys­sä. Mitä tämä tar­koit­taa käy­tän­nös­sä raken­nus­työ­maan näkö­kul­mas­ta? Mikä on muuttunut?

Työn­te­ki­jän suo­je­le­mi­nen keskiössä

Uuden työ­tur­val­li­suus­a­se­tuk­sen myö­tä pölyn­tor­jun­nan pain­opis­te ottaa ison aske­leen koh­ti työn­te­ki­jän suo­je­le­mis­ta. Enää ei rii­tä tavoi­te ter­veel­li­ses­tä ja tur­val­li­ses­ta raken­nuk­ses­ta, vaan tar­koi­tuk­se­na on tuot­taa ter­veel­li­nen ja tur­val­li­nen työym­pä­ris­tö. Jot­ta tähän pääs­tään, pölyn­tor­jun­taa on käy­tän­nös­sä teh­tä­vä koko raken­nus­pro­jek­tin ajan.

Pölyt­tö­mät mene­tel­mät  käyttöön

Uuden ase­tuk­sen mukaan ensi­si­jai­se­na pölyn­tor­jun­ta­me­ne­tel­mä­nä edel­ly­te­tään kei­no­ja ehkäis­tä pöly­jen muo­dos­tu­mis­ta. Tämä tar­koit­taa esi­mer­kik­si pölyt­tö­mien työ­me­ne­tel­mien, pölyn koh­de­pois­to­me­ne­tel­mien ja pölyn­si­don­nan entis­tä aktii­vi­sem­paa käyttöä.

Lataa e‑kirja ja saat kat­ta­van tie­to­pa­ke­tin uudes­ta ase­tuk­ses­ta ja sen vaa­ti­muk­sis­ta pölyn­hal­lin­nan suh­teen. Tie­dät myös miten kvart­si­pö­ly ote­taan haltuun.