Våra kun­der äls­kar CAMU

Läs om några av våra kundreferenser:

Bygg­nadsfö­re­ta­get Kuo­ma ser till att arbets­ta­gar­na är nöj­da på arbetsplat­sen Nii­ra­lan Kulma

Enligt bygg­her­ren Nii­ra­lan Kul­mas egna krav sköts både fuk­tig­hets- och ren­lig­hetshan­te­rin­gen myc­ket bra på Kuo­ma Oy:s byg­gar­betsplats. Båda över­va­kas nog­grant under vec­ko­vi­sa möten. Kun­den är också int­res­se­rad av att skär­pa kra­ven på arbe­tars­kydd. Punkt­su­gen CAMU D2 tar hand om arbe­tar­nas hälsa.

Läs mer

Damm­kont­roll enligt ren­hetsklas­sen P1 på byg­gar­betsplat­sen för Hel­sing­fors nya stadsmiljöhus

Skans­ka byg­ger ett 40 000 kva­drat­me­ter stort stads­mil­jö­hus i Fis­ke­ham­nen i Hel­sing­fors. Bygg­nad­sar­be­tet föl­jer ren­hetsklas­sen P1. Con­sair CAMU D2 fanns på plats och såg till att mur­ning­sar­be­tet var dammfritt.
 

Dammfritt är ett abso­lut mås­te när hög­huset Rai­sion Mart­ti renoveras

Raken­nus­pal­ve­lu Tuo­mi Oy val­de den nya Con­sair CAMU D2-punkt­su­gen för damm­kont­roll under reno­ve­rin­gen. CAMU kun­de för­se det fin­länds­ka bos­tads­bo­la­get i Reso med en dammfri byg­gar­betsplats under reno­ve­rin­gen, och näs­tan inget bygg­nads­damm fanns kvar att stä­da bort. Sam­ti­digt fick arbets­ta­gar­na bätt­re arbetsförhållanden.

Läs mer