Koh­de­pois­to rakennus­työmaan pölynhallinnassa

Ilma­vir­rat ja suo­dat­ti­met
koh­de­pois­tos­sa

Koh­de­pois­tos­sa on kyse sii­tä, että mate­ri­aa­lin työs­tös­sä syn­ty­vä pöly ote­taan tal­teen suo­raan pölyn­läh­tees­tä. Yksi ja sama koh­de­pois­to­lai­te ei kui­ten­kaan ole kaik­keen mate­ri­aa­liin ja työ­hön sopi­va rat­kai­su, vaan kul­le­kin työ­me­ne­tel­mäl­le vali­taan sii­hen par­hai­ten sovel­tu­va kohdepoistolaite.

Koh­de­pois­to­lait­teet jae­taan tek­nii­kal­taan kor­kea­pai­nei­siin ja matalapaineisiin.

E‑kirjan luet­tua­si osaat vali­ta oikean koh­de­pois­to­lait­teen kuhun­kin tarkoitukseen. 

Oikea koh­de­pois­to­lai­te kuhun­kin tarkoitukseen

Koh­de­pois­to­lait­teet jae­taan tek­nii­kal­taan kor­kea­pai­nei­siin ja matalapaineisiin.

Se, kuin­ka suu­rel­ta alu­eel­ta ja etäi­syy­del­tä koh­de­pois­ton täy­tyy puh­dis­taa ilmaa, vai­kut­taa lait­teen valin­taan. Jos koh­de­pois­ton imu voi­daan koh­dis­taa mil­li­met­rien tai sent­ti­met­rien pää­hän pölyn­läh­tees­tä ja haluat kai­ken irtoa­van mate­ri­aa­lin tal­teen, tar­vit­set kor­kea­pai­nei­sen koh­de­pois­to­lait­teen, eli imu­rin. Jos taas pöly syn­tyy laa­jem­mal­la alu­eel­la tai otat kiin­ni ilmas­sa lei­ju­vaa pölyä, tar­vit­set mata­la­pai­nei­sen koh­de­pois­to­lait­teen, joka lii­kut­taa suu­ria ilmamääriä.

Mata­la­pai­ne­tek­niik­kaan perus­tu­vat koh­de­pois­to­lait­teet ovat mel­ko uusia mark­ki­noil­la. Onnek­si kui­ten­kin on jo ole­mas­sa rat­kai­su­ja, kuten CAMU-koh­de­pois­to­lai­te, jol­la saa­daan pöly tal­teen kui­va-ainei­den sekoi­tus­työs­sä. Mata­la­pai­nei­nen lai­te, kuten ali­pai­neis­ta­ja, lii­kut­taa suu­ren mää­rän ilmaa. Jos lai­tet­ta käy­te­tään koh­de­pois­toon, on sen lisäk­si kyet­tä­vä tuot­ta­maan riit­tä­vän suu­ri ilma­vir­ran nopeus pölyn­läh­tee­seen, muu­ten se ei vie pölyä suodattimiin. 

Mata­la­pai­nei­sen lait­teen tuot­ta­ma imuil­ma­vir­ran nopeus on pie­nem­pi kuin kor­kea­pai­nei­sen. Lisäk­si vas­ta­pai­neen­kes­to on pie­nem­pi, jon­ka takia mata­la­pai­nei­nen lai­te sovel­tuu huo­nos­ti ras­kaan pölyn kerää­mi­seen tai vaik­ka pölyn imu­roi­mi­seen lat­tial­ta. Tämän takia se kui­ten­kin sovel­tuu erin­omai­ses­ti jau­he­mais­ten pölyä­vien mate­ri­aa­lien käsit­te­lyyn, sil­lä tal­teen halu­taan vain ilmaan leviä­vät pöly­hiuk­ka­set, eikä ämpä­riin kaa­det­ta­vaa laastijauhetta.

Suo­dat­ti­met tuk­keu­tu­vat hel­pos­ti suu­res­ta pöly­mää­räs­tä, ja koh­de­pois­ton teho heik­ke­nee mer­kit­tä­väs­ti, jos suo­dat­ti­mien läpi ei kul­je riit­tä­vän suur­ta ilma­mää­rää. Täl­löin koh­de­pois­to ei kyke­ne siep­paa­maan kaik­kea pölyä, ja osa pölys­tä levi­ää koh­de­pois­ton ohi työym­pä­ris­töön ja hengitysilmaan.

Lue lisää koh­de­pois­tos­ta, ilma­vir­rois­ta ja suo­dat­ti­mis­ta lataa­mal­la e‑kirja. Näin osaat vali­ta oikean koh­de­pois­to­lait­teen työmaallesi.