Infor­ma­tion för investerare

Con­sair Oy inled­de sin verk­sam­het genom att upp­fin­na en ny pro­dukt­ka­te­go­ri: punk­tut­sug­ning vid bland­ning av tor­ra ämnen.

Vi har lyc­kats över­ty­ga våra kun­der om vår lös­ning – vår kon­ver­te­rings­takt för för­sälj­nings­be­sök är svind­lan­de 91 procent. Idag är vi ledan­de på den inhems­ka mark­na­den och har ett starkt varumärke.

Con­sair drivs av bra design som moti­ve­rar bygg­nad­sar­be­tar­na att utfö­ra damm­kont­roll. Vi belö­na­des med Fen­nia Design Prize 2017 i Fin­land.

Vi har för när­va­ran­de två paten­tan­sök­nin­gar aktuel­la. Vi har också ett pris­be­lö­nat team, en klar plan för utvidg­ning och vil­jan att växa som en glo­bal ledare.

Utveckling av lös­nin­gar för pro­duk­ti­vi­tet inom byggande

Vi har lärt oss varför pro­duk­ti­vi­te­ten inte växer inom byg­gan­det. Con­sair är i färd med att utveckla en lös­ning för det.

Kon­tak­ta oss

Vi söker råd­gi­va­re och finan­sie­ring för att få hjälp med att nå våra ambi­tiö­sa mål. 

Kon­tak­ta oss:

Frank Rus­si, tfn +358440501035.

frank@​consair.​fi