Nya intel­li­gen­ta och effek­ti­va
Con­sair CAMU D2 ‑punkt­sug

Rena lun­gor och en rena­re byggarbetsplats.

Simple as that.

Att blan­da tor­ra ämnen är ofta ett av de dam­mi­gas­te job­ben på en byg­gar­betsplats. Lyckligt­vis finns det en enkel lösning:

Den nya punkt­su­gen Con­sair CAMU D2.

Det är ofta stra­ma tids­ra­mar på en byg­gar­betsplats. Kra­ven på arbe­tars­kydd och ren­lig­het på byg­gar­betsplat­sen ökar hela tiden.  Damm­kont­roll ses ofta som en långtrå­kig, överflö­dig och ore­la­te­rad uppgift.

Damm­kont­roll utförs enkelt och snabbt

CAMU D2:s effek­ti­va punk­tut­sug­ning har utvecklats för damm­kont­roll vid bland­ning av tor­ra ämnen, såsom betong, gips och mur­bruk, med en visp. CAMU damm­han­te­ringss­ta­tion kan flyt­tas utan bes­vär, är ome­del­bart använd­ningsklar och kan använ­das utan enhe­ter för nega­tivt tryck eller fac­kin­del­ning. Fån­ga in bygg­damm genast när det ska­pas. Inand­nings­luf­ten förbätt­ras och fint damm som är svårt att stä­da mins­kas betyd­ligt på områ­det. Enkelt uttryckt:

Bygg­damm är inget problem, när det inte uppstår.

Läs mer om punkt­su­gen Con­sair CAMU D2.

Bra pla­ne­ra­de, inno­va­ti­va lös­nin­gar för dammkontroll.

Se hur nya Con­sair CAMU D2 damm­han­te­ringss­ta­tio­nen med punkt­sug fån­gar in 99 procent av dam­met vid bland­ning av tor­ra ämnen.

Se hur enkelt det är att byta fil­ter i Con­sair CAMU D2 damm­han­te­ringss­ta­tio­nen med punktsug.

Con­sair CAMU D2 refe­ren­ser

Läs mer om våra refe­rens­fall här.

Bygg­nadsfö­re­ta­get Kuo­ma ser till att arbets­ta­gar­na är nöj­da på arbetsplat­sen Nii­ra­lan Kulma

Enligt bygg­her­ren Nii­ra­lan Kul­mas egna krav sköts både fuk­tig­hets- och ren­lig­hetshan­te­rin­gen myc­ket bra på Kuo­ma Oy:s byg­gar­betsplats. Punkt­su­gen CAMU D2 tar hand om arbe­tar­nas hälsa.

Läs mer

Damm­kont­roll enligt ren­hetsklas­sen P1 på byg­gar­betsplat­sen för Hel­sing­fors nya stadsmiljöhus

Skans­ka byg­ger ett 40 000 kva­drat­me­ter stort stads­mil­jö­hus i Fis­ke­ham­nen i Hel­sing­fors. Bygg­nad­sar­be­tet föl­jer ren­hetsklas­sen P1. Con­sair CAMU D2 fanns på plats och såg till att mur­ning­sar­be­tet var dammfritt.

 

Dammfritt är ett abso­lut mås­te när hög­huset Rai­sion Mart­ti renoveras

Raken­nus­pal­ve­lu Tuo­mi Oy val­de den nya Con­sair CAMU D2-punkt­su­gen för damm­kont­roll under reno­ve­rin­gen. CAMU kun­de för­se en dammfri byg­gar­betsplats under reno­ve­rin­gen och sam­ti­digt gavs arbets­ta­gar­na bätt­re arbetsförhållanden.

 

Blog­gar och aktuel­la nyheter

​Kon­tak­ta oss

Kon­tak­ta oss om du vill begä­ra en demo av Con­sair CAMU D2 på din byggarbetsplats.

Gå till sidan Yhteys­tie­dot för att ta kon­takt per telefon.