Merk­ki­paa­lu­ja Con­sair Oy:n start-up- ja kasvuyrityshistoriassa

2019
Lan­see­raam­me uuden koh­de­pois­to­lait­teem­me CAMU D2:n BAU­MA-mes­suil­la Sak­sas­sa.
Con­sair vali­taan mukaan Kas­vuO­pe­nin Pk-yri­tys­ten kasvuohjelmaan.

2018
Osal­lis­tum­me Finn­build-mes­suil­le, jos­sa CAMU herät­tää pal­jon kiin­nos­tus­ta.
KIRA-digi-han­ke P1-puh­taus­luo­kan raken­ta­mi­ses­ta alkaa pal­ve­lu­muo­toi­li­jan johdolla.

2017
CAMU 1200 voit­taa Fen­niaprize 2017 ‑muo­toi­lu­pal­kin­non.

Fennia Prize Winner 2017

Fen­nia Prize Win­ner 2017

Con­sair muut­taa Maria01-star­tup-kes­kuk­seen Helsingissä.

2015–2016 
Lan­see­raam­me CAMU 1200 ‑koh­de­pois­to­lait­teen Finn­build-mes­suil­la, jos­sa se saa erit­täin kiin­nos­tu­neen vas­taan­o­ton.
SRV Raken­nus Oy löy­tää CAMUn hyö­dyt Hel­sin­gin ope­tus­vi­ras­ton remon­tis­sa.
Lem­min­käi­nen Oy alkaa hyö­dyn­tää Laas­ti­ka­mu­ja Edus­kun­ta­ta­lon sanee­rauk­ses­sa.
NCC Raken­nus Oy (nyk. NCC Suo­mi Oy) ottaa Laas­ti­ka­mut käyt­töön Arvo2-työ­maal­la Tampereella.

2014  
Laas­ti­ka­mu sai kun­nia­mai­nin­nan Tek­no­lo­gia­teol­li­suu­den vuo­den 2014 Ploo­tu Fen­nica ‑ohut­le­vy­tuo­te­kil­pai­lus­sa. Tuo­ma­ris­ton mukaan lai­te kes­kit­tyy todel­li­seen ongel­maan, ja rat­kai­see sen help­po­käyt­töi­sel­lä taval­la.
Con­sair otet­tiin mukaan Teke­sin Raken­net­tu ympä­ris­tö ‑ohjel­maan, ja samal­la tuo­te­ke­hi­tys­kin sai uut­ta puhtia.

2013
Suo­men ensim­mäi­nen Laas­ti­Ka­mu toi­mi­tet­tiin YIT:lle Meri­ta­lon työ­maal­le. Siel­lä se jou­tui heti tosi­tes­tiin, sil­lä työ­maal­la mm. muu­rat­tiin useam­mas­sa ker­rok­ses­sa. Kamu sai lois­ta­vaa palau­tet­ta.
Tuo­tan­to käyn­nis­tyy. Ensim­mäi­set Laas­ti­Ka­mun toi­mi­tuk­set pilot­tia­siak­kail­le tapah­tu­vat syys­kuun aika­na. Tuo­te val­mis­tuu tuo­te­ke­hi­tyk­ses­tä ja on mah­dol­li­sim­man käyt­tä­jäys­tä­väl­li­nen, mitä edus­ta­vat mm. auto­maat­ti­nen sam­mu­tus ja suo­dat­ti­men itsepuhdistusautomatiikka.

2012
Lah­den tie­de- ja yri­tys­puis­ton jär­jes­tä­mäs­sä lii­kei­dean jalos­tus­kil­pai­lus­sa Con­sair yltää sijal­le 2.
Tuo­te­ke­hi­ty­syk­sik­köm­me muut­ti Aal­to-yli­opis­ton Design Fac­to­ryyn. Saim­me tuot­teen pro­to­tyy­pin val­miik­si, ja se läh­ti tes­tei­hin Skans­kan työ­maal­le. Lii­tyim­me Lah­den Science and Busi­ness Par­kin Clean­tech-klus­te­riin ja yri­tys­hau­to­moon.
Con­sair Oy perus­te­taan
Läh­tö­koh­ta­na oli­vat Con­sai­rin perus­ta­jan Pek­ka Sile­nin opin­näy­te­työs­sä esiin tul­leet raken­ta­mi­sen pölyn­hal­lin­nan ongel­mat, raken­nus­työn­te­ki­jöi­den näkö­kul­mat ja halu teh­dä raken­nus­työs­tä nykyis­tä ter­veel­li­sem­pää. Pek­ka teki opin­näy­te­työn­sä Skans­ka Talon­ra­ken­nus Oy:n, Ilma­tie­teen lai­tok­sen ja Hel­sin­gin yli­opis­ton ana­lyyt­ti­sen kemian labo­ra­to­rion tuel­la. Sit­tem­min Pek­ka jät­täy­tyi pois Con­sai­rin toiminnasta.