Con­sair Oy.

Olem­me kas­vu­yri­tys, joka edis­tää raken­nusa­lan työn­te­ki­jöi­den ter­veyt­tä sekä sisäil­man puh­taut­ta

Con­sair Oy sai alkun­sa, kun teim­me kesäl­lä 2011 tut­ki­mus­ta Ilma­tie­teen lai­tok­sen ja Hel­sin­gin yli­opis­ton kans­sa raken­nus­työ­mai­den ilman­laa­dus­ta Skans­ka Talon­ra­ken­nus Oy:n rahoit­ta­ma­na. Tulok­sien poh­jal­ta havait­tiin, että raken­nus­työ­mai­den ilman­laa­tuun on kiin­ni­tet­tä­vä mer­kit­tä­väs­ti lisää huo­mio­ta. Eikä syyt­tä, hen­gi­tet­tä­vät hiuk­ka­set aiheut­ta­vat maa­il­man­laa­jui­ses­ti vuo­des­sa enem­män kuo­le­man­ta­pauk­sia kuin työ­ta­pa­tur­mat, lii­ken­ne ja itse­mur­hat yhteen­sä. Toi­nen tut­ki­muk­sen tär­keä löy­tö oli se, että työ­maa­pa­rak­kien ilman­laa­tu on usein jopa työ­maa­ta huo­nom­pi.

Osal­lis­tum­me jat­kos­sa­kin raken­nus­pö­lyyn liit­ty­vään tut­ki­muk­seen. Lisää­mäl­lä tie­toa, ja levit­tä­mäl­lä sitä raken­nus­teol­li­suu­des­sa toi­mi­vil­le yri­tyk­sil­le ja työn­te­ki­jöil­le, teem­me työ­tä suo­ma­lais­ten ter­vey­den ja hyvin­voin­nin puo­les­ta. Lisäk­si työ­väes­tö ikään­tyy; hen­ki­lös­tön jak­sa­mi­ses­ta täy­tyy pitää huol­ta ja ammat­ti­tau­te­ja ehkäis­tä.

P1-raken­ta­mi­nen paran­taa sisäil­man laa­tua

Raken­ta­mi­ses­sa tapah­tuu par­hail­laan kol­me suur­ta mur­ros­ta: raken­nus­teol­li­suus yrit­tää muut­tua pal­ve­lu­lii­ke­toi­min­nak­si, raken­ta­mi­nen digi­ta­li­soi­tuu ja samal­la raken­ta­mi­sen yhdek­si laa­tu­te­ki­jäk­si on nouse­mas­sa pölyt­tö­myys. Jäl­kim­mäi­ses­tä paras esi­merk­ki on ns. P1-raken­ta­mi­nen, jos­sa ura­koit­si­ja vel­voi­te­taan tuot­ta­maan sisäil­man laa­dul­taan tiu­kem­pia nor­me­ja vas­taa­va lop­pu­tu­los. Nykyi­nen P1-raken­ta­mi­sen ohjeis­tus ei kui­ten­kaan ole yksi­se­lit­tei­nen. Jokai­nen raken­ta­ja toteut­taa pölyn­hal­lin­taa omak­si par­haak­si kat­so­mal­laan taval­la, ja lop­pu­tu­lok­sis­sa on suu­ria ero­ja. Aloim­me kehit­tää P1-raken­ta­mi­sen tuo­tan­no­noh­jaus­pro­ses­sia 2018 alka­neel­la yhteis­hank­keel­la, johon saim­me KIRA-digi-rahoi­tus­ta. 

Parem­pia rat­kai­su­ja pölyn­hal­lin­taan

Raken­nus­työ­mail­la työn­te­ki­jöi­den ajas­ta 40–70 % kuluu mate­ri­aa­lien tai tava­roi­den siir­tä­mi­seen ja jäl­kien sii­voa­mi­seen. Tämän työn vähen­tä­mi­nen tar­koit­taa lisää tehok­kuut­ta ja enem­män katet­ta.

Con­sair Oy:n ensim­mäi­nen suun­nit­te­le­ma rat­kai­su raken­nus­työ­maan pölyn­hal­lin­taan on CAMU 1200 ‑koh­de­pois­to­lai­te, jota aluk­si myy­tiin nimel­lä Laas­ti­Ka­mu. Emme pyri suun­nit­te­le­maan ja val­mis­ta­maan vain pölyn­pois­to­lait­tei­ta; kehi­täm­me rat­kai­su­ja, jot­ka hel­pot­ta­vat ja tehos­ta­vat työs­ken­te­lyä pois­taen samal­la pöly­on­gel­man. Tuom­me parem­paa ergo­no­mi­aa ja käy­tet­tä­vyyt­tä raken­nus­työ­mail­le ja tar­joam­me rat­kai­su­ja, jot­ka asiak­kaan ja eri­tyi­ses­ti käyt­tä­jän on help­po omak­sua.

Mark­ki­noil­la tar­jot­ta­vat rat­kai­sut pölyn­hal­lin­taan ovat hyvin yksi­puo­li­sia. Lisäk­si nii­den käyt­tö jää työ­mail­la lii­an vähäi­sek­si, sil­lä nii­tä ei ole suun­ni­tel­tu yhdes­sä lop­pu­käyt­tä­jien kans­sa. Uskom­me, että pölyn­hal­lin­ta­rat­kai­su­jen mark­ki­nat kas­va­vat lähi­tu­le­vai­suu­des­sa voi­mak­kaas­ti, kun ongel­maan kiin­ni­te­tään yhä enem­män huo­mio­ta.

Teem­me aktii­vis­ta tuo­te­ke­hi­tys­tä ja suun­nit­te­lem­me rat­kai­su­ja mm. kor­jaus­ra­ken­ta­mi­sen koko­nais­pö­lyn­hal­lin­taan. CAMU 1200 on suo­jat­tu hyö­dyl­li­syys­mal­lil­la, ja se on voit­ta­nut mer­kit­tä­vän muo­toi­lu­pal­kin­non.

Tuo­te­ke­hi­tyk­ses­sä meil­lä on vah­va muo­toi­lu- ja insi­nöö­rio­saa­mi­nen, sekä hyvät suh­teet raken­ta­jiin. Nyky­ään mei­tä on 9 inno­kas­ta ja osaa­vaa con­sai­ri­lais­ta.

Merk­ki­paa­lu­ja Con­sair Oy:n start-up-his­to­rias­sa

Huh­ti­kuu 2019
Lan­see­raam­me uuden koh­de­pois­to­lait­teem­me CAMU D2:n BAU­MA-mes­suil­la Sak­sas­sa.

Tam­mi­kuu 2019
Con­sair vali­taan mukaan Kas­vuO­pe­nin Pk-yri­tys­ten kas­vuoh­jel­maan.

Loka­kuu 2018
Osal­lis­tum­me Finn­build-mes­suil­le, jos­sa CAMU herät­tää pal­jon kiin­nos­tus­ta.

Elo­kuu 2018
KIRA-digi-han­ke P1-puh­taus­luo­kan raken­ta­mi­ses­ta alkaa pal­ve­lu­muo­toi­li­jan joh­dol­la.

Tam­mi­kuu 2017
CAMU 1200 voit­taa Fen­niaprize 2017 ‑muo­toi­lu­pal­kin­non.

Tam­mi­kuu 2017
Con­sair muut­taa Maria01-star­tup-kes­kuk­seen Hel­sin­gis­sä.

Loka­kuu 2016
Lan­see­raam­me CAMU 1200 ‑koh­de­pois­to­lait­teen Finn­build-mes­suil­la, jos­sa se saa erit­täin kiin­nos­tu­neen vas­taan­o­ton.

Huh­ti­kuu 2016
SRV Raken­nus Oy löy­tää CAMUn hyö­dyt Hel­sin­gin ope­tus­vi­ras­ton remon­tis­sa.

Tam­mi­kuu 2016
Lem­min­käi­nen Oy alkaa hyö­dyn­tää Laas­ti­ka­mu­ja Edus­kun­ta­ta­lon sanee­rauk­ses­sa.

Huh­ti­kuu 2015
NCC Raken­nus
Oy (nyk. NCC Suo­mi Oy) ottaa Laas­ti­ka­mut käyt­töön Arvo2-työ­maal­la Tam­pe­reel­la.

Tou­ko­kuu 2014  
Laas­ti­ka­mu sai kun­nia­mai­nin­nan Tek­no­lo­gia­teol­li­suu­den vuo­den 2014 Ploo­tu Fen­nica ‑ohut­le­vy­tuo­te­kil­pai­lus­sa. Tuo­ma­ris­ton mukaan lai­te kes­kit­tyy todel­li­seen ongel­maan, ja rat­kai­see sen help­po­käyt­töi­sel­lä taval­la.

Tam­mi­kuu 2014
Con­sair otet­tiin mukaan Teke­sin Raken­net­tu ympä­ris­tö ‑ohjel­maan, ja samal­la tuo­te­ke­hi­tys­kin sai uut­ta puh­tia.

Jou­lu­kuu 2013
Suo­men ensim­mäi­nen Laas­ti­Ka­mu toi­mi­tet­tiin YIT:lle Meri­ta­lon työ­maal­le. Siel­lä se jou­tui heti tosi­tes­tiin, sil­lä työ­maal­la mm. muu­rat­tiin useam­mas­sa ker­rok­ses­sa. Kamu sai lois­ta­vaa palau­tet­ta.

Syys­kuu 2013
Tuo­tan­to käyn­nis­tyy. Ensim­mäi­set Laas­ti­Ka­mun toi­mi­tuk­set pilot­tia­siak­kail­le tapah­tu­vat syys­kuun aika­na.

Maa­lis­kuu 2013
Tuo­te val­mis­tuu tuo­te­ke­hi­tyk­ses­tä ja on mah­dol­li­sim­man käyt­tä­jäys­tä­väl­li­nen, mitä edus­ta­vat mm. auto­maat­ti­nen sam­mu­tus ja suo­dat­ti­men itse­puh­dis­tusau­to­ma­tiik­ka.

Jou­lu­kuu 2012
Lah­den tie­de- ja yri­tys­puis­ton jär­jes­tä­mäs­sä lii­kei­dean jalos­tus­kil­pai­lus­sa Con­sair yltää sijal­le 2.

Loka­kuu 2012
Tuo­te­ke­hi­ty­syk­sik­köm­me muut­ti Aal­to-yli­opis­ton Design Fac­to­ryyn.

Syk­sy 2012
Saim­me tuot­teen pro­to­tyy­pin val­miik­si, ja se läh­ti tes­tei­hin Skans­kan työ­maal­le.

Tou­ko­kuu 2012
Lii­tyim­me Lah­den Science and Busi­ness Par­kin Clean­tech-klus­te­riin ja yri­tys­hau­to­moon.

2012 Con­sair Oy perus­te­taan
Läh­tö­koh­ta­na oli­vat Con­sai­rin perus­ta­jan Pek­ka Sile­nin opin­näy­te­työs­sä esiin tul­leet raken­ta­mi­sen pölyn­hal­lin­nan ongel­mat, raken­nus­työn­te­ki­jöi­den näkö­kul­mat ja halu teh­dä raken­nus­työs­tä nykyis­tä ter­veel­li­sem­pää. Pek­ka teki opin­näy­te­työn­sä Skans­ka Talon­ra­ken­nus Oy:n, Ilma­tie­teen lai­tok­sen ja Hel­sin­gin yli­opis­ton ana­lyyt­ti­sen kemian labo­ra­to­rion tuel­la. Sit­tem­min Pek­ka jät­täy­tyi pois Con­sai­rin toi­min­nas­ta.