Con­sair har en dammfri mission

Laastipölyä syntyy kilo päivässäForsk­ning har visat att betyd­ligt mer upp­märk­sam­het mås­te fäs­tas vid luft­kva­li­te­ten på byg­gar­betsplat­ser. Små kisel­dioxid­par­tiklar i luf­ten orsa­kar fler döds­fall per år glo­balt än arbet­so­lycks­fall, tra­fi­ko­lyc­kor och själv­mord tillsammans.

Myn­dig­he­ter­na i Euro­pa och USA dri­ver fram strik­ta­re regler gäl­lan­de damm­kont­roll och skyd­dar där­med arbe­tar­nas häl­sa under byg­gan­de samt använ­dar­na av den fär­di­ga bygg­na­den från problem med inomhusluften.

Vi ska­par och till­ver­kar inte bara utrust­ning för damm­kont­roll, vi utvecklar också lös­nin­gar som gör bygg­nad­sar­be­te enkla­re och effek­ti­va­re sam­ti­digt som damm­proble­met han­te­ras. Vi erb­ju­der bätt­re ergo­no­mi och använd­bar­het för arbetsplat­sen samt lös­nin­gar som är enkla att til­läm­pa både för bes­luts­fat­ta­ren och användaren.

Inves­te­ra­re: läs mer om vår mis­sion och vil­ken typ av hjälp vi behö­ver för att för­verkli­ga vår mission.

Con­sair Oy – Företagsintroduktion

Vi är ett till­växtfö­re­tag som främ­jar bygg­nad­sar­be­tar­nas häl­sa och inom­hus­luf­tens ren­lig­het. Con­sair Oy star­ta­de när vi utför­de en enkät om luft­kva­li­te­ten på byg­gar­betsplat­ser som finan­sie­ra­des av Skans­ka Talon­ra­ken­nus Oy, till­sam­mans med Meteo­ro­lo­gis­ka ins­ti­tu­tet i Fin­land och Hel­sing­fors uni­ver­si­tet som­ma­ren 2011. Base­rat på resul­ta­ten fasts­logs det att mer upp­märk­sam­het mås­te fäs­tas vid luft­kva­li­te­ten på byg­gar­betsplat­ser. Det­ta efter­som par­tiklar som man andas in orsa­kar fler döds­fall glo­balt än det sam­man­lag­da anta­let olyc­kor på arbe­tet, i tra­fi­ken och genom självmord. 

Ett annat vik­tigt fynd i under­sök­nin­gen var att luft­kva­li­te­ten i bygg­nads­ba­rac­ker ofta är ännu säm­re än på arbetsplat­sen. Vi kom­mer att fort­sät­ta del­ta i forsk­ning kring damm under byg­gan­de. Genom att öka infor­ma­tio­nen och spri­da den till före­tag och arbets­ta­ga­re inom byggbranschen arbe­tar vi för byg­gar­be­tar­nas häl­sa och välmå­ga. Des­su­tom åldras arbets­kraf­ten; åtgär­der mås­te vid­tas för att den åldran­de per­son­alen ska kla­ra av de fysis­ka kra­ven i sitt arbe­te och yrkess­juk­do­mar ska kun­na förebyggas.

P1-byg­gan­de förbätt­rar kva­li­te­ten på inomhusluften

Det finns för när­va­ran­de tre sto­ra förändrin­gar inom byggbranschen: byggbranschen för­sö­ker bli en ser­vicebransch, byg­gan­det digi­ta­li­se­ras och ren­lig­he­ten på arbetsplat­ser­na hål­ler på att bli en kva­li­tets­fak­tor i byg­gan­det. Det bäs­ta exemplet på det senas­te i Fin­land är så kal­lat P1-byg­gan­de, där ent­repre­nö­ren mås­te åstad­kom­ma ett slut­re­sul­tat som öve­renss­täm­mer med strik­ta­re stan­dar­der för kva­li­te­ten på inom­hus­luf­ten. De nuva­ran­de P1-rikt­lin­jer­na för byg­gan­de är ändå inte enty­di­ga. Var­je byg­ga­re han­te­rar damm enligt eget gott­fin­nan­de, och det finns sto­ra skill­na­der i resul­ta­ten. Under 2018–2019 drev vi ett P1-bygg­nads­pro­jekt som inled­des 2018 och som vi fick KIRA-digi­fi­nan­sie­ring för från Fin­lands miljöministerium.

Bätt­re lös­nin­gar för dammkontroll

Consair CAMU D2 kohdepoistolaite vispiläsekoituksen pölynhallintaanPå byg­gar­betsplat­ser­na spen­de­rar arbe­tar­na 40–70 procent av sin tid på att flyt­ta mate­rial och varor samt stä­da områ­det. Att kun­na mins­ka det­ta arbe­te bety­der bätt­re effek­ti­vi­tet och bätt­re mar­gi­na­ler. Con­sair Oy:s förs­ta lös­ning för byg­gar­betsplat­sers damm­kont­roll var punkt­su­gen CAMU 1200 för bland­ning av tor­ra ämnen och som ursprungli­gen sål­des under nam­net Laas­ti­Ka­mu. Vår nuva­ran­de pro­dukt är CAMU D2, som lan­se­ra­des 2019.

Vi för­sö­ker inte enbart ska­pa och till­ver­ka damm­han­te­ring­sut­rust­ning; vi utvecklar lös­nin­gar som gör arbe­tet lät­ta­re och effek­ti­va­re sam­ti­digt som damm­proble­met eli­mi­ne­ras. Vi bidrar med bätt­re ergo­no­mi och använd­bar­het på byg­gar­betsplat­ser och erb­ju­der lös­nin­gar som är enkla för kun­den och särs­kilt för slutanvändaren.

Lös­nin­gar för damm­kont­roll som finns på mark­na­den är väl­digt ensi­di­ga. Des­su­tom är använd­nin­gen av dem på arbetsplat­sen för begrän­sad, efter­som de inte är ska­pa­de med slu­tan­vän­dar­na. Vi tror att mark­na­den för damm­han­te­rings­lös­nin­gar kom­mer att växa kraf­tigt inom den när­mas­te fram­ti­den då allt­mer upp­märk­sam­het fästs vid proble­met. Vi utvecklar aktivt pro­duk­ter och ska­par lös­nin­gar för bland annat total damm­kont­roll under reno­ve­ring. CAMU 1200 är bruks­mo­dellss­kyd­dad och har vun­nit ett stort designpris i Fin­land. Vi har en stark design- och ingen­jör­sex­per­tis inom pro­duk­tut­veckling, lik­som goda rela­tio­ner med byggfö­re­tag. Idag har vi 8 entusias­tis­ka och kun­ni­ga per­so­ner som arbe­tar på Consair.