Den nya effek­ti­va och intel­li­gen­ta CAMU D2-punktsugen

fån­gar in dam­met på byg­gar­betsplat­sen under bland­ning av tor­ra ämnen.

Den intel­li­gen­ta CAMU D2 skö­ter sig själv och hål­ler luftflö­det kons­tant samt indi­ke­rar när filt­ret behö­ver bytas. Det nya smar­ta filt­ret är enkelt och dammfritt att byta.

Att blan­da tor­ra ämnen med en visp är ett av de dam­mi­gas­te job­ben på en byggarbetsplats.

Den nya CAMU D2 har utvecklats för damm­kont­roll vid torrbland­ning av mur­bruk, gips och golvmassa.

CAMU mins­kar dam­mäng­den på bland­ningsplat­sen med över 99 procent, och den läm­par sig även för arbetsplat­ser som föl­jer de strik­tas­te stan­dar­der­na för luftkvaliteten.

Kon­tak­ta oss för förbätt­rad damm­kont­roll på din byggarbetsplats!

Den enklas­te och effek­ti­vas­te meto­den att kont­rol­le­ra dam­met vid bland­ning av tor­ra ämnen!

  • Skyd­da dina lun­gor från skad­ligt byggnadsdamm
  • Kont­rol­le­ra dam­met och förbätt­ra kvaliteten
  • Spa­ra tid och pen­gar med effek­tiv dammkontroll.

Snabbt, enkelt och dammfritt filterbyte 

Den nya CAMU D2-punkt­su­gen har ett unikt hög­ka­paci­tetsför­fil­ter med fodral, som är enkelt och dammfritt att byta. Mär­kes­lam­por­na indi­ke­rar när filt­ret ska bytas. Den effek­ti­va mas­ki­nen är liten och lätt att flyt­ta runt. Se broschy­rer­na för mer information.

 

Se på videon hur enkelt det är att använ­da och flyt­ta CAMU D2 på en byg­gar­betsplats. Fil­ter­by­tet går snabbt och rent.

Se hur CAMU D2 fån­gar in damm från torrblandning.

CAMU D2 som en del av dina dammhanteringsmetoder.

CAMU D2 fil­ter­by­tet går snabbt och dammfritt.