Con­sair CAMU 1200 ‑kohde­poisto­­laite

CAMU 1200 on jo monel­le tut­tu lai­te työ­maan pölyn­hal­lin­nas­sa. Se pois­taa 99 % vis­pi­lä­se­koi­tuk­ses­sa syn­ty­väs­tä hel­pos­ti leviä­väs­tä kiviainespölystä.

Suo­dat­ti­men vaih­to on help­poa ja nope­aa. CAMU 1200 liik­kuu sin­ne mis­sä sekoi­tus­työ­tä teh­dään, etkä jou­du kan­ta­maan pai­na­via laastipaljuja.

Tutus­tu myös uuteen Con­sair CAMU D2 ‑koh­de­pois­to­lait­tee­seen.

Tutus­tu CAMU 1200 refe­rens­si­työ­mai­hin.

Kat­so esi­te tästä.

Ota yhteyt­tä myyn­tiim­me vie­rei­sel­lä lomak­keel­la niin kat­so­taan sinun työ­maa­si pölyn­hal­lin­ta-asiat kuntoon!

 

Kat­so CAMU 1200 ‑videot: Käyt­töön­ot­to, käyt­tö ja suo­dat­ti­men vaihto

CAMU 1200 ‑pölynhallinta­työpiste

on pal­kit­tu koti­mai­nen inno­vaa­tio, jol­la raken­nus­työ­maat teke­vät tehok­kaas­ta pölyn­hal­lin­nas­ta arkipäivää.

Työn­ku­va ei muu­tu, vaik­ka työs­tä tulee siis­tiä ilman laas­tin makua suus­sa. Pölyn­hal­lin­ta ei enää ole hidas­ta ja han­ka­laa, sil­lä se hoi­tuu itses­tään työn ohes­sa. Työ­maan on hel­pom­pi saa­vut­taa P1-puh­taus­luok­ka, kun pölyä hal­li­taan alus­ta alkaen.

Help­po käyt­töön­ot­to, vai­va­ton siir­ret­tä­vyys ja sijoi­tel­ta­vuus työ­maal­la sekä pit­kä huol­to­vä­li ovat CAMUn valt­te­ja. Sil­ti pölyn­hal­lin­ta CAMUl­la on niin teho­kas­ta, että hios­ta­via ja han­ka­lia hen­gi­tys­mas­ke­ja ei tar­vi­ta. 

Tar­kas­te­le CAMUn omi­nai­suuk­sia kuvaa klikkaamalla.

 

CAMU 1200 on heti käyttövalmis.

Käyt­töön­ot­toon menee vain pari minuuttia:

 

1. Mat­to alle

 

2. CAMU paikoilleen

3. Ovet auki

 

4. Vir­ta päälle

 

Kyt­ke vir­ta aina ennen kui­va-aineen käsit­te­lyä. Hae sekoi­tus­vä­li­neet ja tar­ve­ai­neet. Avaa kui­va-aine­säk­ki CAMUn toi­min­ta-alu­eel­la ja kaa­da tar­vit­ta­va mää­rä sekoi­tusas­ti­aan. Sekoi­ta. Suo­jaa kädet sekoi­tet­taes­sa, väl­tä iho­kos­ke­tus­ta. Käy­tä hen­gi­tys­suo­jai­mia suo­da­tin­ta vaih­det­taes­sa. Simple as that.

Toiminta­periaate.

Matalapaine­tekniikka

CAMU lii­kut­taa suu­ria ilma­mas­so­ja ja nap­paa tal­teen 99% pöly­mas­sas­ta, eikä se jou­du keuh­koi­hi­si. CAMU siep­paa kiviai­nes­pö­lyn jopa 1 m³ alueelta.

Osas­toi­va esikammio

Osas­toin­nil­la ja esi­kam­mio­tek­nii­kal­la saa­daan estee­tön reit­ti suo­raan koh­de­pois­to­lait­teen sisään. Täl­löin ohi­vir­taus mini­moi­tuu. Kiviai­nes­pö­ly ker­tyy säi­li­öön, ei suodattimeen.

Huol­to­va­paa mikrosuodatus

CAMU suo­dat­taa puh­taak­si ulos­tu­le­van ilman.  Sil­lä on kor­kea ero­tusas­te. Auto­maat­ti­nen suo­dat­ti­men puh­dis­tus sääs­tää aikaa­si. Suo­dat­ti­mel­la on pit­kä käyt­töi­kä ja vaihtoväli.