Kilo raken­nus­pö­lyä päi­väs­sä, kak­si parhaassa

Kilo raken­nus­pö­lyä päi­väs­sä, kak­si parhaassa

Kuten tou­ko­kuus­sa 2018 teke­mäs­säm­me kyse­lys­sä sel­vi­si, on raken­nus­työn­te­ki­jöi­den ter­veys tär­kein syy teh­dä pölyn­hal­lin­taa raken­nus­työ­maal­la. Eikä ihme, sil­lä työ­maal­la beto­nin, semen­tin ja laas­tin eli kui­va-ainei­den sekoi­tuk­ses­sa syn­tyy hel­pos­ti kilo ter­vey­del­le vaa­ral­lis­ta pölyä työ­päi­väs­sä. Yhdes­tä kui­va-aine­sä­kil­li­ses­tä syn­tyy sekoi­tus­työn ohes­sa jopa 10 gram­maa pölyä. 

Työ­koh­tees­sa voi­daan käsi­tel­lä hel­pos­ti sata­kin säk­kiä päi­väs­sä, sii­tä syn­tyy kilo pölyä. Säk­ki pöly­ää jo sitä siir­ret­täes­sä. Pölyä­mi­nen vain pahe­nee, kun säk­ki ava­taan ja sii­tä kaa­de­taan kui­va-ainet­ta vis­pi­lä­se­koi­tuk­seen. Sen näkee pal­jaal­la sil­mäl­lä­kin ja mais­taa myös suus­saan. Illal­la voi köhiä pölyt keuh­kois­taan ja niis­tää loput, eikö niin?

Raken­nus­työ­maal­la lei­ju­va pöly koos­tuu mm. kiviai­nek­ses­ta, beto­nis­ta, semen­tis­tä ja lisä­ai­neis­ta. Myös ”vaa­rat­to­mat” pölyt kuor­mit­ta­vat raken­nus­työ­maal­la työs­ken­te­le­vien keuh­ko­ja ja ajan myö­tä lii­kaa hen­gi­tet­tyi­nä aiheut­ta­vat keuh­koah­tau­ma­tau­tia, johon ei ole parannuskeinoa. 

Kaik­kea pölyä emme kui­ten­kaan näe, ja se juu­ri on se vaa­ral­li­sin pöly. Näky­mä­tön pöly on reak­tii­vis­ta, vah­van emäk­sis­tä ja jopa syö­vyt­tä­vää. Täs­tä aiheu­tuu raken­nus­työn­te­ki­jöil­le ja sii­voo­jil­le mit­ta­via terveyshaittoja. 

Kvart­si aiheut­taa silikoosia

Riip­puen kiviai­nek­sen koos­tu­muk­ses­ta pöly sisäl­tää muu­ta­mia pro­sent­te­ja kvart­sia, joka on erit­täin hai­tal­lis­ta ter­vey­del­le. Tun­ne­tuim­pia kvart­sin aiheut­ta­mia sai­rauk­sia on sili­koo­si eli pöly­keuh­ko­sai­raus. Sili­koo­sin ja kvart­si­pö­lyl­le altis­tu­mi­sen on todet­tu ole­van yhtey­des­sä mm. keuhkosyöpään.

Altis­tu­mi­nen tapah­tuu pik­ku­hil­jaa ja huo­maa­mat­ta, eikä vaa­raa miel­le­tä todel­li­sek­si ja ehkä sik­si pölyl­tä suo­jau­tu­mi­ses­ta ei huo­leh­di­ta riit­tä­väs­ti. Kei­no­ja on kui­ten­kin ole­mas­sa, kuten koh­de­pois­to­lait­teet ja ali­pai­neis­te­tut sekoi­tus­ko­pit. Koh­de­pois­to­lait­teen, kuten CAMUn avul­la laasti‑, beto­ni- ja sement­ti­pö­lys­tä kerä­tään tal­teen jopa 99%. 

Myös hen­gi­tys­suo­jai­mia tulee käyt­tää. Suo­jai­mien käy­tös­sä on ylei­ses­ti puut­tei­ta. Nii­den käyt­tö on voi­nut tun­tua han­ka­lal­ta ja työn­te­koa hait­taa­val­ta. Nykyi­set hen­gi­tys­suo­jai­met ovat kui­ten­kin tehok­kai­ta ja entis­tä miel­lyt­tä­väm­piä käyt­tää. Hyö­ty ylit­tää hai­tat men­nen tul­len. Teho­kas­ta koh­de­pois­to­lai­tet­ta, kuten CAMUa, käy­tet­täes­sä hen­gi­tys­suo­jain­ta tar­vi­taan vain suo­dat­ti­men vaih­don yhteydessä.

Raken­nus­pö­ly ei ole vain työn­te­ki­jän riesa

Mikä­li työ­maal­la ei huo­leh­di­ta pölyn­hal­lin­nas­ta, jää raken­nus­pö­lyä sii­vouk­sen ulot­tu­mat­to­miin ja kul­keu­tuu mm. ilman­vaih­to­ka­na­viin – tule­vien asuk­kai­den tai raken­nuk­ses­sa työs­ken­te­le­vien ja asioi­vien ihmis­ten sisäilmaan.

Raken­nus­pö­lyyn kan­nat­taa siis suh­tau­tua vakavasti.

Mon­ta tur­haa askel­ta rakennustyömaalla

Mon­ta tur­haa askel­ta rakennustyömaalla

Jos työs­ken­te­let raken­nus­työ­maal­la askel­mit­ta­ri muka­na­si, niin eikö­hän siel­lä mel­koi­sia luke­mia näy päi­vit­täin. Hyvä kun­non kan­nal­ta, mut­ta kukaan ei var­maan halua ottaa tur­hia askeleita.

Tur­hia aske­lei­ta kui­ten­kin tulee, kun jou­dut siir­ty­mään pölyä­vää laas­tin, semen­tin tai beto­nin tai mui­den kiviai­nei­den vis­pi­lä­se­koi­tus­ta var­ten eril­li­seen ali­pai­neis­tus­kop­piin, ehkä toi­seen ker­rok­seen tai teke­mään sekoi­tuk­sen ulko­na. Puhu­mat­ta­kaan sii­tä, että takai­sin tul­les­sa­si jou­dut kan­ta­maan pai­na­via pal­ju­ja. Tämä käve­ly­kier­ros teh­dään sik­si, ettei pöly leviä raken­teil­la ole­vaan tilaan, etkä sinä, eivät­kä työ­to­ve­ri­si altis­tu vaa­ral­li­sel­le pölyl­le.

Kiviai­nes­pö­lyn näet lei­ju­van pal­jaal­la sil­mäl­lä­kin. Se kaik­kein vaa­ral­li­sin pöly ei kui­ten­kaan näy. Näky­mä­tön pöly kul­keu­tuu pahim­mas­sa tapauk­ses­sa keuh­ko­rak­ku­loi­hin asti. Se aiheut­taa  mit­ta­via ter­veys­hait­to­ja, kuten keuh­ko­syö­pää ja pöly­keuh­koa. Lisäk­si beto­ni- ja laas­ti­pö­ly ker­tyy nenään ja mais­tuu suus­sa­si vie­lä työ­päi­vän jälkeenkin.

Koh­de­pois­to­lai­te vähen­tää aske­lei­ta ja sääs­tää aikaa

Rat­kai­su tur­hiiin aske­lei­siin on koh­de­pois­to­lai­te, joka kul­kee hel­pos­ti sin­ne, mis­sä työ­tä teh­dään. Pölyn­tor­jun­ta kan­nat­taa teh­dä juu­ri siel­lä mis­sä pöli­see. Pie­ni­ko­koi­nen ja näp­pä­rä koh­de­pois­to­lai­te siir­tyy tii­min muka­na aina seu­raa­vaan työ­koh­tee­seen, myös kapeis­ta pai­kois­ta sekä rap­pusia ylös ja alas. Se sääs­tää aikaa­si, sel­kää­si ja kengänpohjiasi. 

Koh­de­pois­to­lait­teen käy­tös­tä ei syn­ny perus­ta­mis­ku­lu­ja eikä käyt­töön­ot­toon kulu aikaa, kun lait­teen voi vain rul­la­ta pai­kal­le, pis­tää vir­rat pääl­le ja alkaa hom­miin. Kun koh­de on teh­ty, siir­tyy koh­de­pois­to­lai­te näp­pä­räs­ti seu­raa­vaan kohteeseen. 

Hyvin suun­ni­tel­tu on puo­lik­si tehty

Asiak­kaam­me ovat ker­to­neet, että P1-puh­taus­luo­kan raken­ta­mi­seen kuu­lu­vien pölyn­hal­lin­nan pro­ses­sien nou­dat­ta­mi­nen työ­maal­la on puh­tau­den lisäk­si tuo­nut myös suju­vam­paa työn­te­koa. Kun työ­maan ete­ne­mi­ses­sä huo­mioi­daan pölyn­hal­lin­ta, teh­dään työt­kin hyväs­sä jär­jes­tyk­ses­sä ker­ral­la lop­puun saak­ka. Kui­va-ainei­den sekoi­tuk­seen tar­vit­ta­va pölyn­hal­lin­ta suun­ni­tel­laan ja toteu­te­taan lähel­lä työs­ken­te­ly­aluet­ta, asian­mu­kai­sia lait­tei­ta hyö­dyn­täen. Samal­la väl­ty­tään pit­kil­tä käve­ly­mat­koil­ta. Eli kun­toi­le vapaa-aika­na­si omal­la taval­la­si ja sääs­tä tur­hat askeleet.

Ter­ve Talo on jo tääl­lä, entä ter­ve rakentaja?

Ter­ve Talo on jo tääl­lä, entä ter­ve rakentaja?

Nyt kevään kor­val­la on odo­tet­ta­vis­sa joka­vuo­ti­nen katu­pö­ly­kes­kus­te­lu. Katu­pö­lyn näkee pal­jaal­la sil­mäl­lä kevä­tau­rin­gon pais­tees­sa. Sen sijaan raken­nus­työ­mail­la lei­juu vie­lä enem­män ja vie­lä vaa­ral­li­sem­paa raken­nus­pö­lyä. Kai­ken lisäk­si se on usein näky­mä­tön­tä pölyä, sil­lä työ­maa­va­lais­tus ei tuo esiin pienhiukkasia.

Raken­nus­ten osal­ta ter­veys­nä­kö­kul­mia on ryh­dyt­ty huo­mioi­maan Ter­ve Talo ‑raken­ta­mi­sen myö­tä. Sil­ti raken­nusai­kai­sen pölyn­hal­lin­nan roo­li eri­tyi­ses­ti työ­ter­vey­den kan­nal­ta on vie­lä alkutekijöissään.

Ter­ve Talo edis­tää raken­nuk­sen käyt­tä­jän hyvinvointia

VTT:n Ter­ve Talo ‑ser­ti­fi­kaa­tis­sa vaa­ti­muk­sia ase­te­taan mm. sisäil­mas­tol­le, raken­nus­ma­te­ri­aa­lien puh­tau­del­le ja pääs­töil­le (esim. M1-luo­ki­tus), raken­ta­mi­sen laa­dun­hal­lin­nal­le ja ‑var­mis­tuk­sel­le sekä raken­nuk­sen käyt­töön­ot­to­vai­heel­le. Ter­ve Talo ‑raken­nuk­set suun­ni­tel­laan koko­nais­val­tai­ses­ti ter­veyt­tä ja hyvin­voin­tia edistäviksi.

Ter­ve Talo ‑raken­ta­mi­nen on kehit­tä­nyt myös työ­maa­olo­suh­tei­ta parem­paan suun­taan, mut­ta pölyn­hal­lin­taan ja sen pro­ses­sei­hin pitäi­si kiin­nit­tää vie­lä enem­män huomiota. 

Miten on Ter­ve Työn­te­ki­jä ‑raken­ta­mi­sen laita?

Pölyn­hal­lin­ta on osa Ter­ve Talo ‑raken­ta­mis­ta, mut­ta var­sin usein pölyn­hal­lin­nan mer­ki­tys­tä ei ymmär­re­tä, eikä sitä ote­ta riit­tä­vän vaka­vas­ti. Useim­mat miel­tä­vät hyvän pölyn­hal­lin­nan tar­koit­ta­van ainoas­taan ilman­vaih­to­ka­na­vien hyvää suo­jaa­mis­ta, pölyn­hal­lin­taa vii­meis­te­ly­töi­den yhtey­des­sä ja teho­kas­ta loppusiivousta. 

Pölyn­hal­lin­taa tuli­si kui­ten­kin teh­dä koko raken­ta­mi­sen ajan. Tämä tar­koit­taa mm. koh­de­pois­to­lait­tei­den, ilman­puh­dis­ti­mien ja ali­pai­neis­tuk­sen käyt­töä. Sii­vous ainoa­na pölyn­hal­lin­ta­toi­men­pi­tee­nä kor­jaa vain syn­ty­nei­tä vahin­ko­ja. Koko­nais­val­tai­sel­la pölyn­hal­lin­nal­la on suu­ri mer­ki­tys työ­ter­vey­den kan­nal­ta, sil­lä se vähen­tää hen­gi­tet­tä­vän pölyn mää­rä työ­maal­la, jopa kym­me­niä kiloja.

Työ­suo­je­lu ja työ­ter­veys­huol­to ovat avai­na­se­mas­sa asen­tei­ta korjattaessa

15 vii­me vuo­den aika­na työ­suo­je­lu on kehit­ty­nyt hui­min aske­lin. Hen­ki­lö­koh­tai­set suo­jai­met, kuten pöly­mas­ki, kuu­luu nor­maa­liin raken­nus­työn­te­ki­jän varus­tuk­seen. Mas­ki ei kui­ten­kaan rat­kai­se pöly­on­gel­maa työ­maal­la. Monel­la yri­tyk­sel­lä on jo tiu­kat suo­ja­va­rus­te­vaa­ti­muk­set, mut­ta pölyn­hal­lin­nan pro­ses­si ei ole hallussa. 

Käy­vät­kö työ­ter­vey­sor­ga­ni­saa­tion edus­ta­jat kos­kaan työ­maal­la kat­so­mas­sa, mil­lai­sis­sa olois­sa raken­ta­mis­ta teh­dään? Pitäi­si­kö työ­ter­vey­sor­ga­ni­saa­tion kiin­nit­tää enem­män huo­mioi­ta työym­pä­ris­tön puh­tau­teen ja pölyn­hal­lin­taan raken­ta­mi­ses­sa, eikä pel­käs­tään hen­ki­lö­koh­tai­siin suo­ja­va­rus­tei­siin? Sii­hen, onko hen­gi­tys­suo­jain pääs­sä pölyä­viä töi­tä teh­des­sä vai sii­hen, että nou­da­te­taan työ­ta­po­ja, jois­sa pölyä ei synny?

Työ­maal­la on koke­nei­ta kave­rei­ta, jot­ka ovat teh­neet hom­mia jo vuo­si­kym­me­niä huo­leh­ti­mat­ta riit­tä­väs­tä suo­jau­tu­mi­ses­ta raken­nus­pö­lyl­tä. Osa on jo sai­ras­tu­nut tai aller­gi­soi­tu­nut. Joko tie­tä­mät­tö­myyt­tään tai välin­pi­tä­mät­tö­myyt­tään. Tek­ni­siä rat­kai­su­ja raken­nus­työn­te­ki­jän keuh­ko­jen suo­je­le­mi­seen on ole­mas­sa, mut­ta ovat­ko asen­teet kunnossa?

Työ­ter­veys suo­je­lee rakennustyöntekijää

Laki­sää­tei­seen työ­ter­veys­huol­toon sisäl­ty­vät mm. työ­pai­kan ter­veys­vaa­ro­jen sel­vit­tä­mi­nen työ­paik­ka­sel­vi­tyk­sen avul­la, työ­pai­kan ter­veys­ris­kei­hin perus­tu­vat ter­veys­tar­kas­tuk­set ja toi­men­pi­de-ehdo­tus­ten teke­mi­nen työ­olo­jen paran­ta­mi­ses­ta sekä työ­ky­vyn edis­tä­mi­ses­tä. Myös neu­von­ta ja ohjaus sekä tie­to­jen anta­mi­nen kos­kien työ­olo­jen kehit­tä­mis­tä ja työn­te­ki­jöi­den ter­veyt­tä ovat osa työterveyshuoltoa.

Laki­sää­tei­set, työ­suh­teen alus­sa ja mää­rä­ajoin teh­tä­vät ter­veys­tar­kas­tuk­set perus­tu­vat todet­tui­hin ter­veys­ris­kei­hin joh­ta­viin altis­tuk­siin. Täl­lai­sia altis­tei­ta ovat esi­mer­kik­si melu, pöly ja osa kemikaaleista.

Työ­ter­veys­huol­lon teh­tä­vä on tut­kia ja sel­vit­tää, mil­lai­sia ter­veys­ris­ke­jä raken­nus­työ­mail­la on ja puut­tua nii­hin. Val­voa osal­taan, että esi­mer­kik­si pölyn­hal­lin­ta on toteu­tet­tu käyt­täen koh­de­pois­to­lait­tei­ta, ali­pai­neis­tus­ta ja osas­toin­tia, ja että hen­gi­tys­suo­jai­met ovat käy­tös­sä. Ehkä vain ker­ran vuo­des­sa työ­maal­la käy­vä työ­ter­veys­hoi­ta­ja ei kui­ten­kaan voi yksin työn­te­ki­jöi­tä pelas­taa. Jokai­sen teh­tä­vä on pitää huol­ta omis­ta ja työ­ka­ve­rin keuhkoista.

Kos­kaan ei ole lii­an myö­häis­tä aloit­taa ter­vey­den vaaliminen. 

Tutus­tu Ter­ve Talo ‑raken­ta­mi­seen esim Hen­gi­tys­lii­ton sivuilta.