Muo­toi­lun avul­la parem­pi moti­vaa­tio pölynhallintaan

Muo­toi­lun avul­la parem­pi moti­vaa­tio pölynhallintaan

Raken­nus­työ­mail­la pölyn hai­tal­li­suus on var­mas­ti­kin sel­vää kai­kil­le työn­te­ki­jöil­le, mut­ta sii­tä huo­li­mat­ta riit­tä­vään pölyn­hal­lin­taan ei aina panos­te­ta, sil­lä se koe­taan han­ka­lak­si, kal­liik­si ja työ­tä hidas­ta­vak­si. Usein työ­mail­la vain kes­ki­ty­tään sii­voa­mi­seen, joka ei rat­kai­se pöly­on­gel­maa vaan ainoas­taan kor­jaa jäl­kiä. Con­sair läh­ti muu­ta­ma vuo­si sit­ten etsi­mään rat­kai­sua pölyn­hal­lin­taan tuo­te­ke­hi­tyk­sen ja muo­toi­lun kei­noin. Miten täs­tä syn­ty­nyt tuo­te, CAMU 1200, rat­kai­see työn­te­ki­jän moti­voi­mi­seen liit­ty­vän haasteen?

Pölyn­hal­lin­nan proble­ma­tii­kan ymmärtäminen

Con­sair Oy:n tuo­te­ke­hi­tys­tii­mi tut­ki ennen CAMU-koh­de­pois­to­lait­teen kehi­tys­työn aloit­ta­mis­ta pölyn­hal­lin­nan haas­tei­ta käyt­tä­jä­nä­kö­kul­mas­ta. Tavoit­tee­na oli oppia ymmär­tä­mään pölyn­hal­lin­nan proble­ma­tiik­kaa ja kehit­tää käyt­tä­jä­läh­töis­ten suun­nit­te­lu­me­to­dien avul­la rat­kai­su­ja parem­paan pölyn­hal­lin­taan. Kuu­den vii­kon aika­na teh­ty­jen työ­maa­kier­ros­ten ja lukuis­ten haas­tat­te­lu­jen lop­pu­tu­lok­se­na hah­mot­tui kuva, jos­sa pölyn­hal­lin­ta ja raken­nus­työ näyt­täy­tyi­vät eril­li­si­nä koko­nai­suuk­si­na. Nii­den yhdis­tä­mi­nen yhte­näi­sek­si pro­ses­sik­si koet­tiin sekä työn­te­ki­jöi­den että työn­joh­don näkö­kul­mas­ta vai­keak­si tai jopa mahdottomaksi.

Moti­vaa­tio­ta pölynhallintaan

CAMU 1200 ‑pölyn­hal­lin­ta­työ­pis­teen suun­nit­te­lus­sa ensi­si­jai­se­na tavoit­tee­na oli löy­tää kei­not, joil­la raken­nus­työn­te­ki­jät saa­daan moti­voi­tua pölyn­hal­lin­taan. Täs­tä syn­tyi idea yhdis­tää pölyn­hal­lin­ta osak­si teho­kas­ta työn teke­mis­tä. CAMUs­sa integroi­tu työ­va­lo aut­taa suo­riu­tu­maan työ­teh­tä­väs­tä nopeam­min. Valo tekee pölyn myös näky­väk­si; tämä aut­taa ymmär­tä­mään lait­teen hyö­dyt välit­tö­mäs­ti ja ohjaa työn­te­ki­jöi­tä pölyt­tö­mäm­pään työs­ken­te­lyyn. Rois­ke­suo­jao­vet rajaa­vat sot­kua­lu­een pie­nek­si, jol­loin sii­vot­ta­vaa syn­tyy vähem­män eikä sekoi­tus­työs­sä tar­vit­se varoa rois­kei­den len­tä­mis­tä val­miik­si raken­ne­tuil­le pin­noil­le. Pit­kä huol­to­vä­li ja help­po suo­dat­ti­men vaih­to mukau­tu­vat työ­ryt­miin, jol­loin työ­tä hidas­ta­via huol­to­kat­ko­ja syn­tyy vähem­män. Pyö­ril­lä kul­ke­va työ­pis­te siir­tyy myös hel­pos­ti sin­ne mis­sä pölyn­hal­lin­taa tar­vi­taan. CAMU toi­mii sekä hen­ki­lö­koh­tai­se­na että työ­ryh­mien yhtei­se­nä työpisteenä.

Käyt­tä­jä­läh­töi­nen muo­toi­lu sekä asiak­kaan osal­lis­ta­mi­nen kehi­tys­työ­hön ja tes­tauk­seen oli muka­na kai­kis­sa tuo­te­ke­hi­tys­työn vai­heis­sa. CAMU 1200 pölyn­hal­lin­ta­työ­pis­te paran­taa työ­olo­suh­tei­ta välit­tö­mäs­ti ja näky­väs­ti. Jat­ku­va suu­ri ilma­vir­ta sekä opti­moi­tu pöly­suo­da­tus yhdes­sä esi­kam­mio­tek­nii­kan kans­sa ovat olen­nais­ta, jot­ta ilmas­sa lei­ju­vaan pölyyn voi­daan tart­tua tehok­kaas­ti. CAMU 1200 vähen­tää tut­ki­tus­ti jopa 99,1% työ­pis­teen pölypitoisuutta. 

Ensim­mäi­se­nä raken­nusa­lan yri­tyk­se­nä muo­toi­lu­ki­san pal­kin­to Con­sai­rin CAMUl­le 2017

Tun­nus­tuk­se­na täs­tä asia­kas­läh­töi­ses­tä muo­toi­lu­työs­tä Con­sair Oy:lle myön­net­tiin Fen­nia Prize star­tup ‑sar­jan Win­ner 2017 ‑pal­kin­to. Pal­kin­to myön­net­tiin CAMU 1200:sta, uudes­ta käyt­tä­jäys­tä­väl­li­ses­tä rat­kai­sus­ta raken­nus­työ­mai­den pölyongelmaan. 

Fen­nia Prize on muo­toi­lu­kil­pai­lu, jos­sa pal­ki­taan yri­tyk­siä ja orga­ni­saa­tioi­ta muo­toi­lun esi­mer­kil­li­ses­tä käy­tös­tä. Win­ner ‑pal­kin­to myön­net­tiin vuon­na 2017  ensim­mäi­sen ker­ran raken­nusa­lan tuot­teel­le. Muut pal­ki­tut oli­vat Gene­lec Oy uudes­ta äly­tark­kai­lu­kai­u­tin­mal­lis­ta, Naa­va äly­vi­her­sei­näs­tä, muo­toi­lu­toi­mis­to Pen­ta­gon Design Oy Faze­ril­le suun­ni­tel­lus­ta lakrit­si­kon­sep­tis­ta ja Plan­med Oy Plan­med Cla­ri­ty ‑mam­mo­gra­fia­lait­tees­ta. Jär­jes­tä­ji­nä toi­mi­vat Design Forum Fin­land, Fen­nia, Elo sekä Patent­ti- ja rekis­te­ri­hal­li­tus. Kat­so lisä­tie­to­ja täs­tä.

Muo­toi­lun hyö­dyn­tä­mi­nen tuo­te­ke­hi­tyk­ses­sä jatkuu

Pölyn­hal­lin­taa kehi­te­tään Con­sai­ril­la jat­ku­vas­ti uusien tuo­tein­no­vaa­tioi­den avul­la, myös  pal­ve­lu­muo­toi­lun kei­noin. Ker­rom­me näis­tä uusis­ta inno­vaa­tiois­ta syk­syn 2018 aikana!

Kilo raken­nus­pö­lyä päi­väs­sä, kak­si parhaassa

Kilo raken­nus­pö­lyä päi­väs­sä, kak­si parhaassa

Kuten tou­ko­kuus­sa 2018 teke­mäs­säm­me kyse­lys­sä sel­vi­si, on raken­nus­työn­te­ki­jöi­den ter­veys tär­kein syy teh­dä pölyn­hal­lin­taa raken­nus­työ­maal­la. Eikä ihme, sil­lä työ­maal­la beto­nin, semen­tin ja laas­tin eli kui­va-ainei­den sekoi­tuk­ses­sa syn­tyy hel­pos­ti kilo ter­vey­del­le vaa­ral­lis­ta pölyä työ­päi­väs­sä. Yhdes­tä kui­va-aine­sä­kil­li­ses­tä syn­tyy sekoi­tus­työn ohes­sa jopa 10 gram­maa pölyä. 

Työ­koh­tees­sa voi­daan käsi­tel­lä hel­pos­ti sata­kin säk­kiä päi­väs­sä, sii­tä syn­tyy kilo pölyä. Säk­ki pöly­ää jo sitä siir­ret­täes­sä. Pölyä­mi­nen vain pahe­nee, kun säk­ki ava­taan ja sii­tä kaa­de­taan kui­va-ainet­ta vis­pi­lä­se­koi­tuk­seen. Sen näkee pal­jaal­la sil­mäl­lä­kin ja mais­taa myös suus­saan. Illal­la voi köhiä pölyt keuh­kois­taan ja niis­tää loput, eikö niin?

Raken­nus­työ­maal­la lei­ju­va pöly koos­tuu mm. kiviai­nek­ses­ta, beto­nis­ta, semen­tis­tä ja lisä­ai­neis­ta. Myös ”vaa­rat­to­mat” pölyt kuor­mit­ta­vat raken­nus­työ­maal­la työs­ken­te­le­vien keuh­ko­ja ja ajan myö­tä lii­kaa hen­gi­tet­tyi­nä aiheut­ta­vat keuh­koah­tau­ma­tau­tia, johon ei ole parannuskeinoa. 

Kaik­kea pölyä emme kui­ten­kaan näe, ja se juu­ri on se vaa­ral­li­sin pöly. Näky­mä­tön pöly on reak­tii­vis­ta, vah­van emäk­sis­tä ja jopa syö­vyt­tä­vää. Täs­tä aiheu­tuu raken­nus­työn­te­ki­jöil­le ja sii­voo­jil­le mit­ta­via terveyshaittoja. 

Kvart­si aiheut­taa silikoosia

Riip­puen kiviai­nek­sen koos­tu­muk­ses­ta pöly sisäl­tää muu­ta­mia pro­sent­te­ja kvart­sia, joka on erit­täin hai­tal­lis­ta ter­vey­del­le. Tun­ne­tuim­pia kvart­sin aiheut­ta­mia sai­rauk­sia on sili­koo­si eli pöly­keuh­ko­sai­raus. Sili­koo­sin ja kvart­si­pö­lyl­le altis­tu­mi­sen on todet­tu ole­van yhtey­des­sä mm. keuhkosyöpään.

Altis­tu­mi­nen tapah­tuu pik­ku­hil­jaa ja huo­maa­mat­ta, eikä vaa­raa miel­le­tä todel­li­sek­si ja ehkä sik­si pölyl­tä suo­jau­tu­mi­ses­ta ei huo­leh­di­ta riit­tä­väs­ti. Kei­no­ja on kui­ten­kin ole­mas­sa, kuten koh­de­pois­to­lait­teet ja ali­pai­neis­te­tut sekoi­tus­ko­pit. Koh­de­pois­to­lait­teen, kuten CAMUn avul­la laasti‑, beto­ni- ja sement­ti­pö­lys­tä kerä­tään tal­teen jopa 99%. 

Myös hen­gi­tys­suo­jai­mia tulee käyt­tää. Suo­jai­mien käy­tös­sä on ylei­ses­ti puut­tei­ta. Nii­den käyt­tö on voi­nut tun­tua han­ka­lal­ta ja työn­te­koa hait­taa­val­ta. Nykyi­set hen­gi­tys­suo­jai­met ovat kui­ten­kin tehok­kai­ta ja entis­tä miel­lyt­tä­väm­piä käyt­tää. Hyö­ty ylit­tää hai­tat men­nen tul­len. Teho­kas­ta koh­de­pois­to­lai­tet­ta, kuten CAMUa, käy­tet­täes­sä hen­gi­tys­suo­jain­ta tar­vi­taan vain suo­dat­ti­men vaih­don yhteydessä.

Raken­nus­pö­ly ei ole vain työn­te­ki­jän riesa

Mikä­li työ­maal­la ei huo­leh­di­ta pölyn­hal­lin­nas­ta, jää raken­nus­pö­lyä sii­vouk­sen ulot­tu­mat­to­miin ja kul­keu­tuu mm. ilman­vaih­to­ka­na­viin – tule­vien asuk­kai­den tai raken­nuk­ses­sa työs­ken­te­le­vien ja asioi­vien ihmis­ten sisäilmaan.

Raken­nus­pö­lyyn kan­nat­taa siis suh­tau­tua vakavasti.

Kyse­ly: Pölyn­hal­lin­taa teh­dään rakennus­työntekijöiden työ­ter­vey­den takia

Kyse­ly: Pölyn­hal­lin­taa teh­dään rakennus­työntekijöiden työ­ter­vey­den takia

Halusim­me tie­tää, mit­kä ovat tär­keim­mät syyt pölyn­hal­lin­taan raken­nus­työ­mail­la. Tätä var­ten teim­me net­ti­ky­se­lyn tou­ko­kuus­sa 2018, ja saim­me vas­tauk­sia raken­nusa­lan ammat­ti­lai­sil­ta. Vas­taus­ten mää­rä ei rii­tä tie­teel­li­ses­ti päte­vään ana­lyy­siin, mut­ta on hyvin­kin suun­taa antava.

Olem­me vuo­sien var­rel­la asiak­kai­den kans­sa kes­kus­tel­les­sam­me toden­neet, että syi­tä on monia. Halusim­me nyt kyse­lyn avul­la saa­da tie­tää, onko ylei­sin syy työn­te­ki­jöi­den ter­vey­den suo­je­le­mi­nen, työ­maan puh­taus tai raken­ta­mi­sen laa­tu. Vaa­ti­vat­ko tilaa­ja tai val­vo­ja pölynhallintaa?

Vas­taa­jis­ta suu­rin osa työs­ken­te­li asuin­ra­ken­ta­mi­ses­sa (72 %) ja sii­nä nime­no­maan kor­jaus­ra­ken­ta­mi­ses­sa (61 %). Raken­nuk­sil­la työs­ken­te­le­viä (raken­nus­työn­te­ki­jä, vas­taa­va mes­ta­ri, työn­joh­ta­ja, työ­maa­in­si­nöö­ri) oli yli 60 % vastaajista.

Työ­ter­veys yli­voi­mai­nen syy, myös laa­dul­la on merkitystä

Yli­voi­mai­ses­ti suu­rin osa vas­taa­jis­ta, 67 %, piti työn­te­ki­jöi­den työ­ter­veyt­tä tär­keim­pä­nä syy­nä teh­dä pölyn­hal­lin­taa. Tämä päti niin raken­nus­työ­maal­la työs­ken­te­le­viin raken­nus­työn­te­ki­jöi­hin, työn­joh­ta­jiin, vas­taa­viin mes­ta­rei­hin kuin työ­maa­in­si­nöö­rei­hin. Samoin raken­nut­ta­jien edus­ta­jien, eli tilaa­jien, kon­sult­tien ja val­vo­jien sekä oma­toi­mi­ra­ken­ta­jien ja raken­nus­fir­mo­jen asiak­kait­ten mie­les­tä raken­nus­työ­te­ki­jöi­den ter­vey­den vaa­li­mi­nen on tär­kein teki­jä. Ter­vey­den pai­noar­vo oli molem­mis­sa ryh­mis­sä sama.

 

Toi­sek­si tär­kein syy teh­dä pölyn­hal­lin­taa on raken­ta­mi­sen laa­dun paran­ta­mi­nen. Tätä miel­tä oli 25 % vas­taa­jis­ta. Raken­nut­ta­jat ja tilaa­jat sekä vas­taa­vat mes­ta­rit näki­vät pölyn­hal­lin­nan vai­ku­tuk­sen laa­tuun hie­man suu­rem­pa­na kuin muut vastaajat.

Kol­man­nek­si tär­kein syy teh­dä pölyn­hal­lin­taa raken­nus­työ­maal­la on työ­maan puh­taus.  Tätä miel­tä oli tosin vain 8 % vas­taa­jis­ta. Puh­taus ja laa­tu kul­ke­vat käsi kädes­sä, joten voi­si olla perus­tel­tua yhdis­tää nämä kak­si tekijää.

Tilaa­ja tai val­vo­ja eivät ole mer­kit­tä­väs­sä roo­lis­sa pölynhallinnassa

Sen sijaan tilaa­jat tai val­vo­jat eivät tämän kyse­lyn perus­teel­la ole vie­lä mer­kit­tä­väs­sä mää­rin ryh­ty­neet vaa­ti­maan pölyn­hal­lin­taa raken­nus­työ­mail­la. Näi­tä syi­tä ei kukaan vas­taa­jis­ta valin­nut tär­keim­mäk­si. Kyse­lyyn vas­tan­neet val­vo­jat­kin piti­vät työ­ter­veyt­tä tär­keim­pä­nä teki­jä­nä. Raken­nut­ta­jis­ta ja tilaa­jat­kin piti­vät laa­tua tai työ­ter­veyt­tä tär­keäm­pi­nä, eivät­kä näh­neet omaa roo­li­aan suo­ra­nai­si­na pölyn­hal­lin­nan vaa­ti­joi­na. Ehkä onkin hyvä kysyä, että mik­si eivät näe itse­ään kes­kei­ses­sä roo­lis­sa vaa­ti­mas­sa parem­paa pölyn­hal­lin­taa? Pölyn­hal­lin­ta on koko ket­jun yhtei­nen asia, tilaa­jas­ta yksit­täi­seen rakennustyöntekijään.

Kyse­ly ker­toi vain hyvien raken­nus­työ­mai­den pölynhallintasyistä

Kyse­lys­säm­me emme kysy­neet vas­taa­jil­ta teh­dään­kö pölyn­hal­lin­taa yli­pään­sä mil­lään lail­la. Ole­tim­me että teh­dään. Ehkä oli­si pitä­nyt kysyä. Vali­tet­ta­vas­ti on myös työ­mai­ta, joil­la pölyn­hal­lin­taa ei teh­dä, vaik­ka raken­nus­pö­lys­tä ja sen vaa­ral­li­suu­des­ta on puhut­tu jo pit­kään. Kyse­lym­me aika­na saim­me myös joi­tain kom­ment­te­ja raken­nus­työ­mai­den pölyn­hal­lin­nas­ta Face­boo­kin kaut­ta, eivät­kä ker­to­muk­set olleet muka­vaa luet­ta­vaa. Pal­jon on siis paran­net­ta­vaa pölyn­hal­lin­nas­sa raken­nus­työ­mail­la, oli sit­ten kysees­sä yksi­tyi­nen omaa talo­aan raken­ta­va hen­ki­lö tai isom­pi raken­nusa­lan yritys. 

Mut­ta onnek­si yhä useam­mal­la työ­maal­la pölyn­hal­lin­ta ote­taan vaka­vas­ti ja se näh­dään olen­nai­se­na osa­na raken­ta­mi­sen laa­tua ja työ­ter­vey­den yllä­pi­toa. Tie­däm­me myös, että tilaa­ja tai val­vo­ja saat­ta­vat vaa­tia parem­paa pölyn­hal­lin­taa, var­sin­kin kun on kysees­sä P1-puh­taus­luo­kan työ­maa, jol­la tavoi­tel­laan hyvää sisäil­man laa­tua (S1).

Arvoim­me kaik­kien vas­tan­nei­den ja yhteys­tie­ton­sa jät­tä­nei­den kes­ken kol­me kpl nel­jän lef­fa­li­pun paket­tia. Lip­pu­pa­ke­tit läh­ti­vät Veli-Pekal­le Hel­sin­kiin, Ollil­le Rau­mal­le ja Eijal­le Hel­sin­kiin. Kii­tos kai­kil­le kyse­lyyn osallistuneille.

 

Kau­pun­kien raken­nus­jär­jes­tys edel­lyt­tää pölynhallintaa

Kau­pun­kien raken­nus­jär­jes­tys edel­lyt­tää pölynhallintaa

Pölyn­hal­lin­ta raken­nus­työ­mail­la ei ole vain raken­nut­ta­jan ja raken­nusu­ra­koit­si­jan sekä työn­joh­don asia. Myös kau­pun­kien raken­nus­val­von­ta ottaa kan­taa raken­nus­työ­mai­den ylei­seen jär­jes­tyk­seen ja siis­tey­teen. Ja pölyn­hal­lin­taan sii­nä samas­sa. Kaik­ki nämä mää­räyk­set pyr­ki­vät samaan: raken­ta­mi­sen laa­tuun ja ihmis­ten suojeluun.

Esi­mer­kik­si Hel­sin­gin, Turun ja Oulun kau­pun­kien raken­nus­val­von­ta­vi­ras­to­jen jul­kai­se­mat raken­nus­jär­jes­tyk­set otta­vat kan­taa ylei­seen raken­ta­mi­sen siis­tey­teen sekä mm. pölyn, melun, jät­tei­den sekä lii­ken­teen hait­to­jen rajoittamiseen.

Kau­pun­kien raken­nus­jär­jes­tyk­sis­sä mää­rä­tään siis­tey­des­tä ja hait­to­jen rajoittamisesta

Raken­nus­jär­jes­tyk­sis­sä tode­taan, että “työ­maa on pidet­tä­vä hyväs­sä ja siis­tis­sä jär­jes­tyk­ses­sä. Työ­maa­ta on hoi­det­ta­va niin, ettei sii­tä aiheu­du hen­ki­lö- tai omai­suus­va­hin­ko­ja, lii­ken­ne- tai mui­ta häi­riöi­tä eikä koh­tuu­ton­ta muu­ta hait­taa ympä­ris­töl­le. Työ­maal­la raken­nus­ma­te­ri­aa­lit on säi­ly­tet­tä­vä suo­jat­tui­na val­mis­ta­jan ohjei­den edel­lyt­tä­mäl­lä tavalla.” 

(Pää­kau­pun­ki­seu­dun) Raken­nus­vi­ras­ton katu- ja puis­to-osas­to/ (Turun) Kiin­teis­tö­toi­mia­la voi myön­tää hake­muk­ses­ta oikeu­den mää­rä­ajak­si käyt­tää katu- tai muu­ta yleis­tä aluet­ta työ­maa­ta ja sen huol­to­ti­lo­ja var­ten. Hake­muk­seen on sisäl­ly­tet­tä­vä tar­peel­li­set suun­ni­tel­mat työ­maan aitaa­mi­ses­ta, jäte­huol­lon, ajo­neu­vo- ja jalan­kul­ku­lii­ken­teen jär­jes­tä­mi­ses­tä sekä melu‑, pöly ja mui­den hait­to­jen rajoittamisesta.” 

Oulus­sa­kin raken­nus­työ­maa on “tar­vit­taes­sa aidat­ta­va ja muu­toin­kin suo­jat­ta­va siten, ettei sii­tä aiheu­du hen­ki­lö- tai omai­suus­va­hin­ko­ja, lii­ken­ne- tai muu­ta häi­riö­tä tai koh­tuu­ton­ta melu‑, pöly- tai muu­ta hait­taa ympäristölle.”

Mm. Oulun kau­pun­gin raken­nus­jär­jes­tys ottaa erik­seen kan­taa myös kor­jaus­ra­ken­ta­mi­seen ja raken­nus­ten pur­ka­mi­seen. Raken­nuk­sen kor­jaa­mi­ses­sa ja pur­ka­mi­ses­sa on kiin­ni­tet­tä­vä eri­tyis­tä huo­mio­ta melu- ja pöly­hait­to­jen rajoittamiseen.

Pölyn syn­ty­mi­nen rakennustyömaalla

Pölyä syn­tyy työ­maan ympä­ris­töön eni­ten kor­jaus­ra­ken­ta­mi­sen pur­ku­töis­sä. Pur­ku­töi­den pölyn­hal­lin­nas­sa tulee käyt­tää oikei­ta työ­ta­po­ja, suo­jauk­sia sekä lait­tei­ta, joil­la pölyä voi­daan hal­li­ta. Myös työn­te­ki­jöi­den suo­jau­tu­mi­ses­ta tulee huo­leh­tia, eri­tyi­sen huo­lel­li­ses­ti sil­loin, kun pur­ku­koh­tees­sa on asbes­tia tai mui­ta ter­vey­del­le eri­tyi­sen hai­tal­li­sia ainei­ta. Pur­ku­koh­de voi­daan myös eris­tää koko­naan muo­vi­kel­mul­la ympä­ris­tön asuk­kai­den suojelemiseksi.

Raken­ta­mi­sen aika­na työ­maal­la syn­tyy väis­tä­mät­tä pölyä. Laas­tien kui­va-aineet, tasoit­tei­den ja beto­nin hio­mi­nen, laat­to­jen leik­kaus, puun työs­tö jne. levit­tä­vät pölyä työ­maal­la, jol­lei sitä hal­li­ta. Sisä­ti­lois­sa syn­ty­vä pöly saat­taa kul­keu­tua ulos kadul­le, jos työ­maal­la käy­te­tään ali­pai­neis­tus­ta, jos­ta likai­nen ilma ohja­taan huo­nos­ti suo­da­tet­tu­na ulkoil­maan. Sik­si onkin parem­pi ottaa pöly hal­tuun ja tal­teen jo syn­ty­het­kel­lä aktii­vi­sel­la pölyn­hal­lin­nal­la.

Pölyt­tö­myy­den Domino-efekti

Kun työ­maal­la kiin­ni­te­tään huo­mio­ta pölyn­hal­lin­taan, on sil­lä “domi­no-efek­ti” muu­hun­kin työ­maan siis­tey­teen. Kun mes­tat ovat pölys­tä puh­taat, on työn­te­ki­jöil­lä enem­män moti­vaa­tio­ta kor­ja­ta jäl­ken­sä muutenkin.

Suo­mes­sa on WHO:n mukaan maa­il­man paras ilman­laa­tu, eli vähi­ten pien­hiuk­ka­sia ilmas­sa. Hyväl­lä raken­ta­mi­sen pölyn­hal­lin­nal­la on oma vai­ku­tuk­sen­sa tämän ykkös­si­jan pitämiseen.

Link­ke­jä rakennusjärjestyksiin:

Hel­sin­gin kau­pun­gin rakennusjärjestys
Turun kau­pun­gin rakennusjärjestys
Oulun kau­pun­gin rakennusjärjestys

Näin käsit­te­let kui­va-aines­säk­ke­jä pölyttömästi

Näin käsit­te­let kui­va-aines­säk­ke­jä pölyttömästi

Koh­de­pois­to­lai­te­kaan ei pelas­ta työ­maa­ta sot­kul­ta, jos laasti‑, beto­ni- ja sement­ti­säk­ke­jä käsi­tel­lään huo­li­mat­to­mas­ti nii­tä varas­toi­taes­sa, siir­ret­täes­sä, kaa­det­taes­sa sekoi­tet­ta­vak­si sekä hävitettäessä.

Täs­sä vink­ke­jä säk­kien käsit­te­lyyn ja miten ali­pai­neis­tus­kop­pia sekä eri­tyi­ses­ti koh­de­pois­to­lai­tet­ta, kuten CAMUa, voi hyö­dyn­tää pölyn­hal­lin­nas­sa myös näis­sä työ­vai­heis­sa. Lue blo­gis­tam­me lisää sekoi­tus­ko­pin ja koh­de­pois­to­lait­teen erois­ta.

Kui­va-aines­säk­kien varastointi

Oikein varas­toi­tu­na säkit säi­ly­vät pidem­pään. Säk­ki pöli­see jon­kin ver­ran aina kuin sitä siir­re­tään. Säi­ly­tä säkit kuor­ma­la­voil­la sel­lai­sis­sa eris­sä, jois­sa säk­kien tois­tu­vaa siir­te­lyä laval­ta toi­sel­le voi­daan vält­tää. Las­taa säkit kuor­ma­la­voil­le ulko­na tai sekoi­tus­ko­pis­sa. Voit myös hal­li­ta pölyisyyttä valit­se­mal­la kool­taan pie­niä säkkejä suur­ten säkkien sijaan. Täl­löin ris­kit pölyn leviä­mi­seen pie­ne­ne­vät. Voit myös säi­lyt­tää säk­ke­jä sekoi­tus­ko­pis­sa. Kopin tulee kui­ten­kin olla riit­tä­vän suu­ri, jot­ta työn­te­ki­jöil­le jää tar­peek­si tilaa työskennellä. 

Säk­kien siirtäminen

Koh­de­pois­to­lai­tet­ta käy­tet­täes­sä sekoi­tus­pis­te voi sijai­ta työs­ken­te­ly­alu­eel­la. Siir­rä täl­löin säkit sekoi­tus­pis­tee­seen kuor­ma­la­val­la ja varo vau­rioit­ta­mas­ta säk­ke­jä siir­to­rei­til­lä terä­viin kul­miin tms. Sekoi­tus­pis­tees­sä kuor­ma­la­va kan­nat­taa sijoit­taa sopi­vaan paik­kaan, mis­tä siir­to­mat­ka ei ole kovin pit­kä, eikä ris­kiä säkin putoa­mi­ses­ta ja hajoa­mi­ses­ta ole. 

Sekoi­tus­pis­tees­sä ole­van kui­va-aines­säk­ke­jä sisäl­tä­vän lavan vie­reen pitäi­si myös mah­tua koh­de­pois­ta­ja, ja olla riit­tä­väs­ti tilaa työs­ken­nel­lä. Käyn­nis­tä koh­de­pois­ta­ja ennen kuin säk­kiä siir­re­tään, kos­ka sen täy­den imu­te­hon saa­vut­ta­mi­seen menee het­ki. Siir­rä säk­ki varo­vas­ti koh­de­pois­ta­jan vai­ku­tusa­lu­eel­le, joka on noin 1 m³.

Mikä­li käy­tät vis­pi­lä­se­koi­tuk­ses­sa sekoi­tus­kop­pia, säk­kien siir­tä­mi­ses­sä kan­nat­taa sil­ti olla varo­vai­nen kopin sisäl­lä ja vält­tää tur­haa pölyn syntymistä.

Kaa­ta­mi­nen sekoituksessa

Tee kaik­ki työ­vai­heet mah­dol­li­sim­man lähel­lä koh­de­pois­ta­jan imuauk­koa. Avaa säk­ki mah­dol­li­sim­man siis­tis­ti koh­de­pois­ta­jan vai­ku­tusa­lu­eel­la ja kaa­da kiviai­nes pal­juun hal­li­tus­ti. Nou­da­ta myös varo­vai­suut­ta vis­pi­län käy­tös­sä. Käyn­nis­tä se vas­ta, kun vis­pi­lä on sekoi­tet­ta­van mas­san sisällä.

Ali­pai­neis­tus­ko­pis­sa kaa­ta­mi­nen kan­nat­taa myös teh­dä hal­li­tus­ti, tur­haa pölyt­tä­mis­tä vält­täen. Lue lisää ali­pai­neis­tuk­sen oikeas­ta toteutuksesta.

Tyh­jien kui­va-aines­säk­kien hävittäminen

Tämä vai­he on usein yllät­tä­vän sot­kui­sa. Kun säk­ki on tyh­jä, on tur­ha ravis­tel­la sitä ja levit­tää yli­mää­räis­tä pölyä ympä­ris­töön. Tait­te­le säk­ki huo­lel­li­ses­ti käyn­nis­sä ole­van koh­de­pois­ta­jan edes­sä siten, että säkis­tä ei enää valu kiviai­nes­ta, eli säkin suu jää tai­tok­sen sisään. Sen jäl­keen siir­rä tyh­jä, tai­tel­tu säk­ki jäte­säk­kiin tai jäte-asti­aan. Vie tyh­jät säkit jäte­sä­kis­sä ulos jätteenkeräykseen.

Sama kos­kee ali­pai­neis­tus­kop­pia, siir­rä tyh­jät säkit ros­ka-astias­sa ulos.

Näil­lä varo­toi­men­pi­teil­lä työ­maa pysyy siis­tim­pä­nä myös koh­de­pois­to­lait­teen tai ali­pai­neis­tus­ko­pin ulot­tu­mat­to­mis­sa ole­vis­sa työvaiheissa.

Kyse­ly: Mik­si haluat hal­li­ta rakennuspölyä?

Kyse­ly: Mik­si haluat hal­li­ta rakennuspölyä?

Teem­me nyt nopean kyse­lyn raken­nusa­lan ammat­ti­lai­sil­le. Kyse­lyyn vas­taa­mi­nen kes­tää vain noin 2 minuuttia.

Haluam­me tie­tää, mikä on sinul­le ensi­si­jai­nen syy teh­dä pölyn­hal­lin­taa raken­nus­työ­maal­la. Onko syy työn­te­ki­jöi­den ter­vey­den suo­je­le­mi­nen, työ­maan puh­taus tai raken­ta­mi­sen laa­tu? Onko syy ulko­puo­lel­ta tule­vas­sa pai­nees­sa, eli vaa­tii­ko tilaa­ja tai val­vo­ja pölyn­hal­lin­taa? Saa­mam­me tie­don avul­la pys­tym­me ker­to­maan pölyn­hal­lin­nas­ta yhä parem­min myös niil­le, jot­ka vie­lä eivät ole pölyn­hal­lin­nan tär­key­teen havahtuneet.

Arvom­me kaik­kien vas­tan­nei­den ja yhteys­tie­ton­sa jät­tä­nei­den kes­ken kol­me lef­fa­lip­pu­pa­ket­tia, jos­sa on 4 lip­pua (Finn­ki­no). Käy­täm­me yhteys­tie­to­ja­si vain arvonnassa.

Kyse­ly on päät­ty­nyt. Kat­so kyse­lyn tulok­set tääl­tä.

Kii­tos kai­kil­le kyse­lyyn osal­lis­tu­neil­le. Arvon­ta­pal­kin­not on toi­mi­tet­tu voittajille.