Tek­ni­nen myy­jä B2B-hom­miin. Heti.

Tek­ni­nen myy­jä B2B-hom­miin. Heti.

Meil­lä on mis­sio: jokai­sen raken­nus­työn­te­ki­jän tulee pääs­tä ter­vee­nä eläk­keel­le. Yksi suu­rim­mis­ta esteis­tä ter­vee­nä elä­köi­ty­mi­sel­le on työ­mail­la lei­ju­va kiviai­nes­pö­ly. Raken­nus­työn­te­ki­jöi­den pelas­ta­mi­sek­si olem­me kehit­tä­neet CAMU D2 ja 1200 ‑pölyn­hal­lin­ta­työ­pis­teet. Lue lisää: con​sair​.fi

Kat­so täs­tä rek­ry­toin­nis­ta lisää myyn­nin vetä­jän Juho Jalo­sen videol­ta. 

Nyt tar­vit­sem­me yhden nohe­van tyy­pin lisää vie­mään CAMU­ja työ­mail­le.

Tek­ni­se­nä myy­jä­nä mm.

 • kar­toi­tat poten­ti­aa­li­sia asiak­kai­ta sekä osal­lis­tut mark­ki­na- ja myyn­ti­tut­ki­mus­ten tekoon 
 • kon­tak­toit puhe­li­mit­se ja hen­ki­lö­koh­tai­sin käyn­nein sekä työ­mai­ta että raken­nus­yri­tyk­siä, kar­toi­tat asiak­kaan tar­peet, ja teet itse­näi­ses­ti tai yhdes­sä tii­min kans­sa tar­jouk­sia
 • yllä­pi­dät ole­mas­sa ole­via asia­kas­suh­tei­ta. 

Odo­tam­me sinul­ta:

 • pidät vaih­te­le­vis­ta työ­teh­tä­vis­tä ja opet­te­let mie­lel­lä­si myös mui­ta yri­tyk­sen teh­tä­viä tar­peen mukaan
 • olet ahke­ra, tun­nol­li­nen ja muka­va (niin kuin me muut­kin tääl­lä)
 • et pel­kää tie­to­ko­nei­ta tai pil­ves­sä työs­ken­te­lyä
 • tyk­käät soi­tel­la tun­te­mat­to­mil­le ja osaat vakuut­taa puhe­li­mes­sa asiak­kaan, niin että saat kut­sun kylään
 • pit­kä­jän­tei­syyt­tä: myyn­ti­pro­ses­sit ovat pit­kiä eli et ekas­ta vas­toin­käy­mi­ses­tä lan­nis­tu
 • pal­jon plus­saa sii­tä, jos löy­tyy raken­nusa­lan tun­te­mus­ta ja ver­kos­to­ja, eri­tyi­ses­ti P1-raken­ta­mi­ses­ta ja pölyn­hal­lin­nas­ta
 • aikai­sem­pi koke­mus myyn­nis­tä ei pakol­lis­ta, mut­ta sitä kat­som­me hyväl­lä 🙂
 • vaik­ka jouk­ko­lii­ken­ne on pop, tar­vit­set sil­ti ajo­kor­tin (B riit­tää)
 • mie­lel­lään pys­tyt kom­mu­ni­koi­maan myös englan­nin kie­lel­lä. 

Kos­ka olem­me star­tup, niin pie­nen talon etu­ja riit­tää. Se tar­koit­taa, että: 

 • meil­lä on jous­ta­vat työ­ajat
 • työ­ter­vey­den­huol­to on kun­nos­sa
 • ilmai­nen kun­to­sa­li toi­mis­ton vie­res­sä
 • työn­te­ki­jöil­lä on myös kat­ta­vat vapaa-ajan vakuu­tuk­set 
 • pys­tyt vai­kut­ta­maan työn­ku­vaa­si mer­kit­tä­väs­ti
 • kaik­ki tuke­vat toi­si­aan eikä ketään jäte­tä pulaan.

Näil­lä me haluam­me ker­toa, että työn­te­ki­jät ovat meil­lä se tär­kein jut­tu, ja pidäm­me toi­sis­tam­me huol­ta. Aivan ensin soi­ta Juhol­le ja myy itse­si haas­tat­te­luun. Soi­ta 26.–29.8.2019 ja 6.9.2019 klo 14–18: Juho Jalo­nen, 044 596 0032. Sen jäl­keen lai­ta hake­mus sisään palk­ka­haa­ru­kal­la vii­meis­tään 6.9.2019 osoit­tees­sa https://​forms​.gle/​2​d​w​5​6​D​p​5​Q​C​z​9​W​Q​ZdA. Älä­kä mie­ti lii­kaa, sil­lä eka sopi­va tyyp­pi saa pai­kan.