Hyria kou­lut­taa raken­nusa­lan ammat­ti­lai­sia hyvään pölynhallintaan

Hyria kouluttaa rakennusalan ammattilaisia hyvään pölynhallintaan-1

CAMU-koh­de­pois­to­lait­tei­ta on myy­ty myös ammat­tiop­pi­lai­tok­sil­le, jot­ka kou­lut­ta­vat tule­via raken­nusa­lan ammat­ti­lai­sia. Useim­mi­ten CAMU on muka­na pölyn­hal­lin­nas­sa oikeil­la työ­mail­la, joil­la opis­ke­li­jat pää­se­vät har­joit­te­le­maan käy­tän­nön raken­nus­työ­tä. Välil­lä CAMU on kui­ten­kin oppi­lai­tok­sen tilois­sa, jos­sa har­joi­tel­laan eri­lai­sia työ­vai­hei­ta, jot­ta työt suju­vat työ­maal­la sit­ten oikein.

(lisää…)

Vie­ras­kie­lis­ten työn­te­ki­jöi­den työhönperehdytys

Vieraskielisten työntekijöiden työhönperehdytys

Puhu­taan­ko sinun rak­sal­la­si uzbekia?

Myy­jäm­me Tom­mi ehdot­ti erään raken­nus­yri­tyk­sen työn­joh­ta­jal­le tule­van­sa työ­maal­le esit­te­le­mään CAMU D2 ‑koh­de­pois­to­lai­tet­ta. Työn­joh­ta­ja kysyi, onnis­tuu­ko esit­te­ly uzbe­kik­si. No ei onnis­tu­nut. Ei monel­la muul­la­kaan kie­lel­lä, joi­ta raken­nus­työn­te­ki­jät Suo­mes­sa puhu­vat. Jutun lopus­sa ker­rom­me miten ongel­ma ratkesi.

(lisää…)

Pölyn­pois­to rakennustyömaalla

Pölynpoisto rakennustyömaalla

Ylei­sin rat­kai­su raken­nusai­kai­sen pölyn pois­ta­mi­seen työ­maal­la tai­taa edel­leen olla sii­voa­mi­nen. Lait­tei­ta ja mene­tel­miä pölyn­pois­toon on kyl­lä ole­mas­sa, mut­ta kaik­ki pöly ei suin­kaan ole tal­les­sa ja hal­lus­sa. Vali­tet­ta­vas­ti pöly usein pääs­te­tään ensin leviä­mään raken­nus­työ­maal­le ja jäl­keen­päin yri­te­tään kerä­tä se sii­voa­mal­la, ennen kuin pölyä levi­ää ilmas­toin­ti­ka­na­vien kaut­ta koko raken­nuk­seen. Pro­ses­si­mai­nen pölyn­pois­to ja ‑hal­lin­ta aut­tai­si täs­sä.

(lisää…)

Huo­mioi­ko Kuivaketju10 raken­nus­pö­lyn beto­nin kuivumisessa?Kuivaketju 10 ja betonin kuivuminen rakennusvaiheessa

Sisäil­maon­gel­mis­ta ja home­kou­luis­ta on kuul­tu vali­tet­ta­van mon­ta esi­merk­kiä. Yhdek­si mer­kit­tä­väk­si syyl­li­sek­si on nimet­ty huo­no kos­teu­den­hal­lin­ta rakennusaikana.

Beto­nin kui­vu­mi­nen on yksi kes­kei­nen teki­jä kos­teu­den­hal­lin­nas­sa. On tun­net­tu tosi­seik­ka, että raken­nus­pö­ly, lika tai yli­mää­räi­set raken­nus­ma­te­ri­aa­lit beto­nin pin­nal­la estä­vät veden haih­tu­mis­ta beto­nis­ta, hidas­taen sen kui­vu­mis­ta. Onko asia riit­tä­väs­ti huo­mioi­tu esi­mer­kik­si Kuivaketju10 ohjeistuksissa?

(lisää…)