Jouk­ko­ä­lys­tä voimaa

Vedän Con­sai­ril­la KIRA-digi-pro­jek­tia, jos­sa pyri­tään rat­ko­maan pal­ve­lu­muo­toi­lun avul­la P1-puh­taus­luo­kan raken­ta­mi­seen liit­ty­viä haas­tei­ta. Aihe on laa­ja ja moni­mut­kai­nen ja se kos­kee monia sidos­ryh­miä. Täs­tä syys­tä koko­sin ryh­män alan ammat­ti­lai­sia rat­ko­maan asioi­ta kans­sa­ni. Muka­na asian­tun­ti­ja­ryh­mäs­sä ovat:

(lisää…)

Rakennus­siivous on laadun­varmistaja P1-rakentamisessa

 korjaavat_toimenpiteet_ovat_rakennussiivousta

Pölyn­hal­lin­ta raken­ta­mi­ses­sa on laa­tua­sia ja raken­nus­sii­vous on osa sitä. Raken­nus­töi­den puh­taus­luo­ki­tus P1 kuvaa raken­nus­ta­paa, jol­la pääs­tään hyvään ja tavoi­tel­tuun sisäil­man laa­tuun. P1-raken­ta­mi­sen pölyn­hal­lin­ta­pro­ses­sin on olta­va kun­nos­sa, jot­ta tavoi­tel­tui­hin sisäil­ma­luok­kiin S1 tai S2 pääs­tään. Hyvä pölyn­hal­lin­ta­pro­ses­si on kol­mi­vai­hei­nen. Pro­ses­siin kuu­luu aktii­vi­nen pölyn­hal­lin­ta eli pölyn syn­ty­mi­sen mini­moin­ti, pas­sii­vi­nen pölyn­hal­lin­ta eli pölyn leviä­mi­sen estä­mi­nen ja kor­jaa­vat toi­men­pi­teet eli rakennussiivous. 

(lisää…)